Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 12/2006

Nařízení č. 12/2006

o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Prostějova

Město Prostějov
Rada města Prostějova

 
Nařízení města č. 12/2006
o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
na území města Prostějova

Rada města Prostějova se na své schůzi konané dne 3. 10. 2006 usnesla vydat na základě zmocnění v § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy

1. Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

2. Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Článek 2
Vymezení některých pojmů

1. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území města Prostějova. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení na komunikace I – III. třídy (silnice určené pro motorová vozidla); komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. Pod pojmem místní komunikace se pro účely tohoto nařízení rozumí i chodníky, vozovky a vyznačené přechody pro chodce (dále jen „přechod pro chodce“).

2. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

3. Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místních komunikací, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

4. Schůdnost v zastavěném území města Prostějova na průjezdním úseku silnic a na místních komunikacích je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

5. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

6. Zimní období je určeno podle zvláštních právních předpisů 1) a rozumí se jím období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti chodníků a ve sjízdnosti místních komunikací náledím nebo sněhem mimo toto zimní období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.V zimním období není povoleno provádět výkopové práce v místních komunikacích, s výjimkou odstraňování havarijních stavů.

Článek 3
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

1. Vozovky musí být udržovány ve sjízdném stavu umožňujícím bezpečný pohyb vozidel, nikoliv však ve stavu schůdném pro chodce, s výjimkou uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nařízení.

2. V zastavěném území města jsou ve schůdném stavu udržovány chodníky a přechody pro chodce na průjezdních úsecích silnic a na místních komunikacích, které jsou uvedeny v plánu zimní údržby příslušného období.

Článek 4
Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce

1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků způsobených sněhem spočívá v jeho odstranění v průběžném pruhu o šířce minimálně 1 metr s následným dostatečným zdrsněním povrchu. K posypu není povoleno používat popel a škváru. Sníh se odhrnuje k okraji chodníku směrem k vozovce. Přístupy k přechodům pro chodce musí zůstat volné.

2. Závady ve schůdnosti chodníků způsobené náledím se odstraňují dostatečným zdrsněním povrchu v celé šířce chodníků.

3. Závady ve schůdnosti přechodů pro chodce se odstraňují po ošetření vozovek odklizením sněhu a zdrsněním povrchu v celé šířce přechodu pro chodce.

Článek 5
Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

1. Závady ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce musí být odstraněny bez průtahů. V případě závad způsobených sněhovými srážkami nebo srážkami způsobujícími vznik náledí, se za dobu vzniku závady považuje ukončení srážek.

2. Vznikne-li závada ve schůdnosti chodníku po 19. hodině musí být odstraněna nejpozději v 7 hodin ráno.

3. V průběhu dne musí být závady ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce odstraňovány nebo zmírňovány bez zbytečného odkladu.

4. Schůdnost chodníků přiléhajících k vozovce I. pořadí důležitosti a přechodů pro chodce na těchto vozovkách musí být v obvyklé zimní situaci správcem místních komunikací zajištěna do 4 hodin od vzniku závady, schůdnost chodníků přiléhajících k vozovce II. pořadí důležitosti a přechodů pro chodce na těchto vozovkách musí být zajištěna ve lhůtě do 12 hodin od vzniku závady dle plánu zimní údržby. Chodníky přiléhající k vozovce III. pořadí důležitosti a přechody pro chodce na těchto vozovkách musí být ošetřeny po odstranění nebo zmírnění závad na komunikacích I. a II. pořadí.

5. V kalamitních zimních situacích může starosta města správci místních komunikací prodloužit lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti místních komunikací. Závady ve schůdnosti chodníků přiléhajících k vozovkám I. a II. pořadí a přechodů pro chodce na těchto vozovkách však musí být ve lhůtách uvedených v odstavci 4 alespoň zmírněny.

Článek 6
Odstraňování závad ve schůdnosti na chodnících, které přiléhají k sousední nemovitosti
a hraničí se silnicí nebo místní komunikací

1. Závady ve schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem na místních komunikacích IV. třídy (dále jen „chodník“) odstraňují :
a) vlastníci nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,
b) vlastníci místních komunikací nebo právnická nebo fyzická osoba, pověřená vlastníkem komunikace k výkonu vlastnických práv (správce místních komunikací), s výjimkou místních komunikací uvedených pod písmenem a). Tyto chodníky jsou zařazeny do plánu zimní údržby,
c) pokud je na chodníku umístěn nástupní ostrůvek, zastávka, čekárna nebo nástupiště linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy, závady ve schůdnosti odstraňuje právnická nebo fyzická osoba, pověřená městem Prostějovem, a to v celé šířce chodníku a délce nástupní hrany zastávky.

2. Městský úřad v Prostějově, odbor komunálních služeb, vede evidenci místních komunikací s vyznačením jednotlivých úseků podle osob, které závady ve schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem podle odstavce 1 odstraňují. Do evidence může kdokoliv nahlížet během provozní doby Městského úřadu v Prostějově.

Článek 7
Neudržované úseky místních komunikací

1. Místní komunikace jsou rozděleny v plánu zimní údržby podle pořadí důležitosti. Plán zimní údržby schvaluje Rada města Prostějova na příslušné zimní období vždy každoročně nejpozději do 31. října.

2. Místní komunikace I.- III. třídy ve smyslu § 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti rozdělují podle dopravního významu do 1. – 3. pořadí a dále na úseky komunikací neudržovaných z důvodu dopravní bezvýznamnosti. Tyto úseky komunikací budou označeny svislým dopravním značením s dodatkovou tabulkou „Komunikace se v zimě neudržuje“.

3. Sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se pro malý dopravní význam nezajišťuje na tomto úseku místních komunikací:
- Cyklostezka na ulici Josefa Lady v úseku od kruhového objezdu po ulici Polišenského.

Článek 8

Zrušují se:

1. Nařízení města Prostějova č. 11/2004 o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období 2004/2005.

2. Nařízení města Prostějova č. 12/2004, kterým se mění obecně závazná vyhláška č. 40/1999, kterou se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.

3. Nařízení města Prostějova č. 3/2005, které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

4. Nařízení města Prostějova č. 4/2005 o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.


Článek 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

               

                            Ing. Jan Tesař                                                                            Bc. Alois Mačák 
                           starosta města                                                                      místostarosta města


 

1) § 41 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 18.10.2006 9:40:00 | přečteno 217x | Richard Sedlák
load