Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 3/2007

Nařízení č. 3/2007

kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla a služby parkovišť

MĚSTO Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení města č. 3/2007,
kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla a služby parkovišť

 

Rada města Prostějova se usnesla dne 20.3.2007 vydat v souladu s ustanoveními §§ 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2006 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánu České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2007 ze dne 6.12.2006, části I., oddíl B toto nařízení:

Čl.1.
Úvodní ustanovení

1) Tímto nařízením se stanovuje maximální cena v oboru 50.20.32, 60.24.17 – Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 1) a nucené odtahy vozidel za neoprávněné užívání veřejného prostranství 2).

2) Tímto nařízením se stanovuje a maximální cena v oboru 75.24.12 – Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu 3)

3) Tímto nařízením se stanovuje maximální cena v oboru 63.21.24 – Služby související s provozováním parkovišť – služby parkovišť v souvislosti s umístěním odtažených vozidel.

Čl. 2
Výše maximální ceny

1) Maximální cena za nucený odtah vozidla dle čl. 1 bodu 1 se stanoví ve výši Kč 1.500,- (slovy:jedentisícpětsekorunčeských)
Maximální cena za nedokončený nucený odtah, tj. případ, kdy se provozovatel vozidla dostaví na místo, z něhož je prováděn nucený odtah, v době, kdy vozidlo ještě nebylo vyzdviženo příslušným technickým zařízením, tzn.kola vozidla se dotýkají vozovky se stanoví ve výši Kč 500,-

2) Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se stanoví ve výši Kč 300,- ( slovy : třistakorunčeských)

3) Maximální cena za služby parkovišť v souvislosti s umístěním odtažených vozidel se stanoví ve výši Kč 100,-(slovy: jednostokorunčeských) za každý započatý den a to od pátého dne po nuceném odtahu vozidla, přičemž den odtahu se nezapočítává.

Čl. 3
Všeobecné podmínky

Stanovená maximální cena je závazná na území města Prostějova pro všechny, kteří plní úkoly dle zvláštních právních předpisů 3) a jimž je umožněno používat výše uvedených technických prostředků podle zvláštních předpisů 3)
Nucený odtah se provádí na náklady osoby uvedené ve zvláštním právním předpise 4). Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala.

Čl. 4.
Sankce

Za překročení stanovené maximální ceny lze tomu, jež tyto ceny uplatňuje, uložit pokutu dle §§ 16 až 18 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2007.

………………………………… …………………………….

 

                                    Ing. Jan Tesař                                           Miroslav Pišťák
                                       starosta                                                   místostarosta

 

1) např. zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
2) § 34 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
3) § 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
4) § 19, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Vytvořeno 23.3.2007 9:40:00 | přečteno 264x | Richard Sedlák
load