Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 7/2012

Nařízení č. 7/2012

kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Statutární město Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení města č. 7/2012, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Rada města Prostějova se usnesla dne 24. 7. 2012 usnesením č. 2551 vydat v souladu s ustanoveními §§ 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2012 ze dne 28.11. 2011, části I., oddíl B toto nařízení:

Článek I. Úvodní ustanovení

1) Tímto nařízením se stanovuje maximální cena za nucené odtahy vozidel – Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených jiným právním předpisem 1) včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět.

2) Tímto nařízením se stanovuje maximální cena v oboru – Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle jiného právního předpisu 2). p>

Článek II. Výše maximální ceny

1) Maximální cena za nucený úplný odtah vozidla se stanoví ve výši Kč 3.000,- (slovy: tři tisíce Korun českých).

2) Maximální cena za nucený neúplný odtah se stanoví ve výši Kč 2.500,- (slovy: dva tisíce pět set Korun českých). p>

3) Maximální cena za nucený započatý odtah se stanoví ve výši Kč 1.500,- (slovy: tisíc pět set Korun českých). p>

4) Maximální cena za nucený dokončený odtahvčetně vrácení vozidla zpět na původní místo se stanoví ve výši Kč 3.500,- (slovy: tři tisíce pět set Korun českých). p>

5) Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se stanoví ve výši Kč 300,- ( slovy : tři sta Korun českých). p>

6) Maximální cenou dle tohoto nařízení se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu 3). p>

7) Cena za umístění odtaženého vozidla na odstavné ploše se určuje jako cena obvyklá a činí za každý (i započatý) den Kč 200,- (vč. DPH) počínaje 0:00 hod. Služba je účtována ode dne následujícího po dni, v němž byl odtah vozidla proveden. p>

8) Maximální cena, bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu, zahrnuje: p>

a) u odtahu nuceného úplného – jízdní výkon subjektu na místo odtahu, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla před jeho naložením, naložení vozidla, jeho doprava a vyložení ve střežených prostorách subjektu, vyhotovení písemného záznamu o odtahu vozidla a jeho převzetí do evidence subjektu,
b) u odtahu nuceného neúplného - jízdní výkon subjektu na místo odtahu, pořízení fotodokumentace vozidla před jeho naložením, použití technického prostředku k naložení vozidla, bez dopravy nebo dokončení dopravy vozidla do střežených prostor subjektu, vyhotovení písemného záznamu o přerušení odtahu vozidla,
c) započatým nuceným odtahem - jízdní výkon subjektu na místo odtahu a započetí pořizování fotodokumentace bez dalších úkonů. Za započatý nucený odtah se považuje i zahájení jízdního výkonu na místo odtahu,
d) u odtahu dokončeného včetně vrácení vozidla zpět na původní místo - jízdní výkon subjektu na místo, pořízení fotodokumentace, příp. videozáznamu odtahovaného vozidla, použití technického prostředku k naložení vozidla, převoz odtahovaného vozidla na odstavnou plochu, případné střežení vozidla max. doby 24 hodin, pořízení písemných protokolů o provedených úkonech, vrácení vozidla zpět na původní místo, pořízení fotodokumentace, příp. videozáznamu včetně pořízení písemných protokolů o provedených úkonech,
e) službami za uložení odtaženého vozidla v prostorách subjektu – jeho umístění na parkovací místo, střežení vozidla, případně nutné přemístění vozidla v prostorách subjektu, výdej vozidla jeho provozovateli, administrativní úkony spojené s převzetím, umístění a vydání odtaženého vozidla jeho provozovateli.

Článek III. Všeobecné podmínky

Stanovená maximální cena je závazná na území města Prostějova pro všechny, kteří plní úkoly dle zvláštních právních předpisů 2) a jimž je umožněno používat výše uvedených technických prostředků podle zvláštních předpisů 2). Nucený odtah se provádí na náklady osoby uvedené ve zvláštním právním předpise 4). Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala.

Článek IV. Sankce

Za překročení stanovené maximální ceny lze tomu, jež tyto ceny uplatňuje, uložit sankci podle zvláštních předpisů 5).

Článek V. Účinnost

Tímto nařízením se ruší Nařízení města Prostějova č. 3/2007 ze dne 20. 3. 2007, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla a služby parkovišť, ve znění Nařízení města Prostějova č. 4/2007.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2012 p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátora1) např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Nařízení města č. 1/2010 o placeném parkování včetně dodatků
2) zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
4) § 19, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a  § 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
5) § 15 až 18 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů p>

Vytvořeno 30.7.2012 10:10:00 | přečteno 512x | Iveta Páleníková
load