Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení města č. 6/2009

Nařízení města č. 6/2009

o udržování schůdnosti místních komunikací a chodníků na území města Prostějova

Město Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení města č. 6/2009 o udržování schůdnosti místních komunikací a chodníků na území města Prostějova

Rada města Prostějova se na své schůzi konané dne 20. 10. 2009 usnesla vydat na základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I. Předmět úpravy

1. Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

2. Toto nařízení v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Článek II. Předmět úpravy

1. Místní komunikace a chodníky jsou rozděleny v plánu zimní údržby podle pořadí důležitosti. Plán zimní údržby schvaluje Rada města Prostějova na příslušné zimní období vždy každoročně nejpozději do 31. října. Chodníky se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění schůdnosti rozdělují podle dopravního významu do 1. – 3. pořadí a dále na chodníky neudržované z důvodu dopravní bezvýznamnosti. Tyto chodníky budou označeny tabulkou s nápisem „Chodník se v zimě neudržuje“.

2. Vnitroblokem se pro účely tohoto nařízení rozumí prostor přilehlý k zadnímu traktu budov, popř. těmito budovami ohraničený.

Článek III. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

V zastavěném území města jsou ve schůdném stavu udržovány chodníky a přechody pro chodce na průjezdních úsecích silnic a na místních komunikacích, které jsou uvedeny v plánu zimní údržby příslušného období.

Článek IV. Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce

1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků zařazených do I. a II. pořadí způsobených sněhem spočívá v jeho odstranění v průběžném pruhu o šířce minimálně 1 metr s následným posypem chemickým rozmrazovacím materiálem. Sníh se odhrnuje k okraji chodníku směrem k vozovce. Přístupy k přechodům pro chodce musí zůstat volné. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků zařazených do III. pořadí způsobených sněhem spočívá v jeho odstranění v průběžném pruhu o šířce minimálně 1 metr.

2. Závady ve schůdnosti chodníků zařazených do I. – III. pořadí způsobené náledím se odstraňují posypem chemickým rozmrazovacím materiálem.

3. Závady ve schůdnosti přechodů pro chodce se odstraňují po ošetření vozovek odklizením sněhu a zdrsněním povrchu v celé šířce přechodu pro chodce.

Článek V. Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce

1. Závady ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce musí být odstraněny bez průtahů. Pokyn k zásahu bude vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby, tj. při vzniku závady ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce při spadu sněhu nebo vzniku námrazy. Výjezd mechanizmů musí být nejpozději do 30 minut od vydání pokynu.

2. V průběhu dne musí být závady ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce odstraňovány nebo zmírňovány bez zbytečného odkladu.

3. Schůdnost chodníků zařazených do I. pořadí důležitosti a navazujících přechodů pro chodce musí být v obvyklé zimní situaci správcem místních komunikací zajištěna do 4 hodin od výjezdu mechanizmů, schůdnost chodníků zařazených do II. pořadí důležitosti a navazujících přechodů pro chodce na těchto vozovkách musí být zajištěna ve lhůtě do 12 hodin od výjezdu mechanizmů. Schůdnost chodníků zařazených do III. pořadí důležitosti a navazujících přechodů pro chodce musí být ošetřeny po odstranění nebo zmírnění závad na chodnících I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od výjezdu mechanizmů.

4. V kalamitních zimních situacích může starosta města správci místních komunikací prodloužit lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti místních komunikací. Závady ve schůdnosti chodníků zařazených do I. a II. pořadí a navazujících přechodů pro chodce však musí být ve lhůtách uvedených v odstavci 3 alespoň zmírněny.

Článek VI. Neudržované úseky místních komunikací a chodníků

Sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se pro malý dopravní význam nezajišťuje na těchto místních komunikací a chodnících:

a) Chodníky vnitrobloků v následujících ulicích:
Antonína Slavíčka, Belgická, Bohumíra Šmerala, Brněnská, Bulharská, Dobrovského, Dolní, Dr.Horáka, Družstevní, Dvořákova, Finská, J. B. Pecky, Jana Zrzavého, Josefa Lady, Karla Svolinského, Kostelecká, Kotěrova, Krokova, Libušinka, Marie Pujmanové, Martinákova, Moravská, Mozartova, nám. Odboje, nám. Spojenců, nám. U kalicha, Norská, Okružní, Olomoucká, Perštýnské nám., Plumlovská, Sádky, sídl. E.Beneše, sídl. Svobody, sídl. Svornosti, Smetanovy sady, Stanislava Manharda, Stanislava Suchardy, Šárka, Švabinského, Švýcarská, Tylova, U Stadionu, Václava Špály, Vojáčkovo nám., Za drahou.
b) Všechny zpevněné nebo jinak stavebně upravené plochy spojující stavby s chodníkem nebo místní komunikací, tedy zpevněné plochy spojující vchody do domů a chodníky.

Článek VII. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
Nařízení města Prostějova č. 12/2006 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Prostějova.

Článek VIII. Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.----------------------------
RNDr. Alena Rašková, v. r.
místostarostka města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova1) § 41 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 26.10.2009 14:45:00 | přečteno 570x | Iveta Páleníková
load