Vyhláška č. 1/2003

kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova

MĚSTO PROSTĚJOV
Zastupitelstvo města Prostějova

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003,
kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova

ve znění pozdějších předpisů
 

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 22. 4. 2003 v souladu s § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Část první

Změna obecně závazné vyhlášky č. 9
o udržování čistoty na území města Prostějova

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 9 ze dne 13. 2. 1992 ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1. Článek 1 včetně nadpisu nově zní:

* Výklad pojmů

1. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2. Obecné užívání veřejných prostranství je takové užívání, které je v souladu s určeným účelem veřejných prostranství. Každý je oprávněn obecně užívat veřejné prostranství tak, aby toto užívání neohrožovalo bezpečnost osob nebo majetku a nepoškozovalo veřejné prostranství.

3. Zvláštní užívání veřejných prostranství je užívání nad obvyklou míru nebo k jiným účelům, než pro který jsou určeny.

4. Chodník je stavebně upravená komunikace nebo část veřejného prostranství určená pro pěší (chůzi osob).

5. Sjízdností komunikací se pro účely této vyhlášky rozumí takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu motorových i nemotorových vozidel, přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, případně dalším okolnostem, které může řidič předvídat. Schůdností chodníků se pro účely této vyhlášky rozumí takový stav chodníků v zastavěné části města Prostějova, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, tedy pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, které může chodec předvídat.

6. Tuhým domovním odpadem se rozumí pevné látky vznikající při obvyklém hospodaření domácností, zejména smetí, popel, saze, škvára, kuchyňské odpadky, běžný obalový odpad a drobné vyřazené předměty."

2.  V článku 2 odstavec 1 nově zní:

"1. V zájmu zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je zakázáno zejména:

  1. odhazovat tuhý domovní odpad, papíry, zbytky jídel a potravin, nedopalky cigaret a jiné odpadky, odkládat vyřazené předměty na veřejná prostranství, plivat, močit a jinak tělesně znečišťovat veřejná prostranství,
  2. vyklepávat nebo kartáčovat šatstvo, bytové doplňky a jiné předměty z oken a balkonů,
  3. znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími kapalinami nebo látkami, umývání vozidel mimo nezbytnou údržbu před výjezdem vozidel podle zvláštních právních předpisů, upravujících podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, přitom je zakázáno použití chemických čistících prostředků,
  4. nechat volně pobíhat zvířata na veřejném prostranství. Pokud pes nebo jiné zvíře znečistí veřejné prostranství, je vlastník zvířete nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno, povinen znečištění neprodleně odstranit,
  5. vylepovat plakáty, soukromá a komerční oznámení, inzeráty a podobné tiskoviny mimo místa, která jsou k tomuto účelu určena (plakátovací plochy),
  6. spalovat jakékoliv předměty nebo materiály a zakládat ohně. Spalovat předměty a materiály je zakázáno rovněž na jakémkoliv pozemku v zastavěné části města."

3. V článku 2 se doplňuje nový odstavec 2 tohoto znění:

"2. Právní předpis města Prostějova, vydaný na základě zvláštního právního předpisu, může stanovit podmínky, za kterých lze některé druhy materiálů na území města spalovat."

4. Článek 3 odst. 1 nově zní:

"1. Za čistotu veřejného prostranství odpovídá vlastník a každý, kdo veřejné prostranství užívá. Pokud bylo veřejné prostranství dáno do zvláštního užívání, pak za čistotu veřejného prostranství odpovídá ten, komu bylo zvláštní užívání povoleno. V případě znečištění veřejného prostranství je povinen znečištění neprodleně na vlastní náklady odstranit původce znečištění."

5. Článek 3 odst. 5 nově zní:

"5. Čistotu veřejných prostranství ve vlastnictví města zajišťuje odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově."

6. Článek 4 odst. 3 nově zní:

"3. Rovněž je zakázána jízda, zastavení a stání motorových i nemotorových vozidel, včetně přípojných, na nezpevněných plochách nebo travnatých plochách, sadové úpravě a chodnících."

7. Článek 6 se vypouští.

8. Článek 7 odstavec 6 nově zní:

" 6. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků způsobených sněhem, spočívá v jeho odstranění v průběžném pruhu o šířce minimálně 1 metr s následným dostatečným zdrsněním povrchu. K posypu není povoleno používat popel a škváru. Sníh se odhrnuje k okraji chodníku směrem k vozovce. Přístupy k přechodům pro chodce musí zůstat volné."

9. Článek 8 odstavec 1 nově zní:

"1. Ke zvláštnímu užívání veřejných prostranství je nutné povolení Městského úřadu v Prostějově. Toto povolení nenahrazuje jiná povolení nezbytná podle zvláštních předpisů. Za užívání veřejných prostranství se stanoví poplatek dle právních předpisů města Prostějova."

10. Článek 9 odstavec 4 nově zní:

"4. Blokovou pokutu přímo na místě jsou oprávněni uložit strážníci Městské policie Prostějov."

Část druhá
zrušena

 

Část třetí
zrušena
 

Část čtvrtá

Změna obecně závazné vyhlášky č. 52/2001
o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova

Čl. 4Obecně závazná vyhláška č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova ve znění obecně závazné vyhlášky č. 62/2002, se mění takto:

1. Článek 3 odst. 3 nově zní:

"3. Náhradní opatření za snížení ploch veřejné zeleně určí odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově. Náhradní opatření může být kompenzováno uložením náhradní výsadby, včetně následné péče."

2. Článek 4 odst. 2 nově zní:

"2. Provádět jakékoliv úpravy a výsadby na plochách veřejné zeleně je možno jen se souhlasem odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově a odborným dohledem správce veřejné zeleně. Neoprávněně provedenou úpravu či výsadbu může odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově prostřednictvím správce zeleně bez náhrady změnit, nebo zcela zrušit."

3. Článek 5 včetně nadpisu nově zní:

"Článek 5
Postup při mimořádných zásazích do veřejné zeleně

1. Ten, kdo provádí výkopové práce nebo zábor ve veřejné zeleni je povinen alespoň 14 dní předem požádat odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově o povolení. Tato lhůta neplatí pro havarijní případy.

2. V povolení bude odborem komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově stanoven rozsah dotčení veřejné zeleně, časový harmonogram výkopových prací, způsob navrácení plochy do původního stavu a termín řádného předání.

3. Do 14 dnů od ukončení prací je investor povinen zajistit řádné srovnání narušeného terénu. Dále provede adekvátní náhradu za případné odstranění dřevin, které určí odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově. Investor oseje travnaté plochy parkovou směsí. Předání ploch správci veřejné zeleně protokolem ve dvou vyhotoveních je možné až po první seči obnovených trávníků. Jeden stejnopis protokolu bude ponechán správci zeleně, druhý bude předán investorem odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově. Vzor protokolu tvoří přílohu č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

4. Od doby předání, tedy po první seči, začíná předávajícímu osmnáctiměsíční záruční lhůta, po kterou odpovídá za rekultivaci pozemku."

4. V článku 6 odst. 1 se vypouští text "instalovat prodejní stánky, reklamní panely, nádoby na pevný domovní odpad, stojany na kola a jiná zařízení omezující růst nebo rozvoj racionální údržby veřejné zeleně"

5. Článek 6 odst. 2 nově zní:

"2. Prodejní stánky, reklamní panely a zařízení, nádoby na pevný domovní odpad, stojany na kola a jiná zařízení, omezující růst nebo rozvoj zeleně, vyjma mobilních reklamních tabulí, lze umísťovat na plochy veřejné zeleně pouze s předchozím souhlasem Rady města Prostějova. Mobilní reklamní tabule lze umísťovat do ploch veřejné zeleně pouze s povolením odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově."

6. Článek 8 odst. 1 nově zní:

"1. Průběžnou kontrolu dodržování této vyhlášky zajišťují zaměstnanci města Prostějova zařazení do odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově nebo do stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově a strážníci Městské policie Prostějov."

7. Příloha č. 1 se mění takto:

Dosavadní text: "Povolení odboru ŽPaD č.j". se nahrazuje textem: "Povolení odboru komunálních služeb č.j."

 

Část pátá
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 5

1. Zastupitelstvo města Prostějova pověřuje starostu města vyhlášením úplného znění obecně závazných vyhlášek, dotčených touto obecně závaznou vyhláškou.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

V Prostějově dne 22. dubna 2003

Ing. Jan T e s a ř, v. r.
starosta města Prostějova

Mgr. Vlastimil Uchytil. v.r.
místostarosta města Prostějova 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova, nabyla účinnosti dne 15.3.2004.

Obecně závazná vyhláška č. 13/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, nabyla účinnosti dne 8.12.2004. 

 


 

 

 

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 516x | Richard Sedlák
load