Vyhláška č. 1/2013

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 13015 ze dne 19. 2. 2013 v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2012 se mění takto: p>

1. Článek VII. odst. 2 písm. c) zní: p>

c) za umístění reklamních zařízení, zejména mobilní reklamní tabule nebo jiného reklamního zařízení:
I. zóna 100 Kč/měsíc
10 Kč/den/m²
II. zóna 50 Kč/měsíc
5 Kč/den/m²
III. zóna 20 Kč/měsíc
2 Kč/den/m²

2. Článek VII. odst. 2 písm. h) zní: p>

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla:
I. zóna 5 000 Kč/rok
500 Kč/měsíc
5 Kč/den/m²
II. zóna 4 000 Kč/rok
400 Kč/měsíc
4 Kč/den/m²
III. zóna 3 000 Kč/rok
300 Kč/měsíc
3 Kč/den/m²

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátoraVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 424x | Iveta Páleníková
load