Vyhláška č. 1/2014

o vedení technické mapy obce

 

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
o vedení technické mapy obce

 

 

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 18. 2. 2014 usnesením č. 14008 v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:
a) obsah technické mapy města Prostějova (dále jen „město“) nad rámec základního obsahu technické mapy města[1],
b) povinnost vlastníka stavby[2] ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

 

Čl. 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy města subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy města včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je Magistrát města Prostějova.

(2) Za změny týkající se obsahu technické mapy města se považují
a) výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,
b) výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,
c) odstranění staveb.

 

Čl. 3
Obsah technické mapy města nad rámec základního obsahu technické mapy města

Prvky obsahu technické mapy města, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy města (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy města“), jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Čl. 4
Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy města

Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy města, a to do 30 dnů od provedení ohlašované změny, není-li podrobněji upraveno níže.

 

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy města předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby[3] v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem[4] výkonnému správci technické mapy města, který písemně potvrdí její převzetí.

(2) Vlastník stavby dokládá věcně příslušnému stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že Magistrátu města Prostějova byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy města podle odstavce 1
a) u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s oznámením o užívání stavby nebo s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
b) u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu s oznámením o užívání stavby nebo s žádostí o kolaudační souhlas,
c) u stavby, která byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy, spolu s oznámením o užívání stavby nebo s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
d) u stavby technické infrastruktury, na kterou se vydává územní souhlas, spolu s oznámením o užívání stavby nebo s žádostí o kolaudační souhlas,
e) u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,

(3) Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy města zveřejněná na internetových stránkách města.

(4) Geodetická část dokumentace se předává na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy města.

 

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

                               Miroslav Pišťák, v. r.                         Ing. Zdeněk Fišer, v. r.
                                       primátor                                    náměstek primátora

 


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 1/2014 o vedení technické mapy města


Prvky rozšiřující obsah technické mapy města1

1. Polohopis

1.3 Stavební objekty
Pilíře
Hradby
Pevné konstrukce

1.4 Zařízení dopravní infrastruktury
Místní tabule
Dopravní zrcadlo

1.5 Technická infrastruktura na zemském povrchu
Kanalizace – lapač oleje
Plynovod – čichačka, kontrolní měřící vývod, odvodňovač, regulátor, kompenzátor, ochoz, lampa
Silnoproud – hlásič požární ochrany, venkovní hodiny, reproduktor
Produktovod – trvale vystrojený vrt
Kamera kamerového systému

1.6 Vodstvo
Odvodňovací žlab
Protipovodňová opatření

1.7 Zeleň
Keř

3. Dopravní infrastruktura
Tunely - portály, průběhy
Jednotlivé kolejnice

4. Podzemní objekty
Kontejner na tříděný odpad

5. Technická infrastruktura
Trasy bez rozlišení nebo neznámého účelu

6. Výškopis
Samostatné výškové body

 


 

[1] Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce.
[2] § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
[3] § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
[4] § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 499x | Iveta Páleníková
load