Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 10/2009

Vyhláška č. 10/2009

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška města č. 10/2009
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova se v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vydalo na svém zasedání dne 10.11. 2009 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Prostějova vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a vytvořit tak opatření směřující k zachování veřejného pořádku, ochraně občanů, zejména dětí a mladistvých (do 18 let věku), před negativními jevy provázejícími konzumaci alkoholu. 

Čl. 2
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k danému prostoru.[1])

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostrantsví

(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů [2]) na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Prostějově.
(2) Vymezené plochy veřejného prostranství se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
(3) Na území města se dále zakazuje konzumace alkoholických nápojů:
a) na zastávkách, nástupištích, přístřešcích a čekárnách veřejné silniční dopravy a městské hromadné dopravy,
b) na veřejně přístupných zařízeních sportovišť a dětských hřišť a pískovišť a v okruhu 100 metrů od nich,
c) na veřejných prostranstvích, která se nacházejí v okruhu do 100 metrů od budov škol a školských zařízení[3]), zdravotnických zařízení [4]) a zařízení sociálních služeb [5]).

Čl. 4
Veřejná prostranství a akce, na něž se zákaz nevztahuje

(1) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů:
a) v zahrádkách a předzahrádkách zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu,
b) v prostorech bezprostředně přiléhajících k prodejním stánkům a prodejním místům v tržnici, kde je povolen prodej alkoholických nápojů, a to po dobu prodeje,
c) na veřejných prostranstvích, na kterých se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená městem Prostějovem, a to po dobu konání akce,
d) ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

(2) Rada města může svým usnesením na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních či jiných akcí, jejichž pořadatem či spolupořadatelem není město Prostějov.

(3) Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů musí obsahovat:
a) Jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo název (obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo právnické osoby - pořadatele akce,
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) způsob zabezpečení pořadatelské služby.

(4) Žádosti o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této vyhlášky se podávají písemně na adresu: Městský úřad Prostějov, sekretariát starosty, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov.

Čl. 5
Kontrola a sankce

Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštního právního předpisu[6]

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

……………………………………………                    ……………………………………………
        Ing. Jan Tesař                                      Miroslav Pišťák
            starosta                                           místostarosta

 
Příloha č. 1
K obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Slovní stanovení veřejných prostranství na území města, na kterých se zakazuje požívání alkoholických nápojů

Náměstí a ulice

 1. nám. T. G. Masaryka
 2. náměstí E. Husserla

Veřejná zeleň

 1. parčík na náměstí Spojenců
 2. biokoridor Hloučela – celý lesopark
 3. parčík u hřiště na basketbal na ulici Tylova
 4. rybníka Na hrázi a jeho okolí do vzdálenosti 50m po celém jeho obvodu
 5. rybníka na ulici Západní a jeho okolí do vzdálenosti 50 po celém jeho obvodu

Parky

 1. Smetanovy sady
 2. Kolářovy sady

Další prostory

 1. veřejné prostranství vokruhu do 100 m od obchodního domu SM Družba, Albert, nákupní centrum Haná, prodejna Večerka na ulici Vodní
 2. veřejné prostranství a parkoviště na ulici Mathonova, venkovní areál nemocnice

 

Příloha č. 2
K obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vzor žádosti o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

 Městský úřad Prostějov
 sekretariát starosty
 Nám. T.G. Masaryka 130/14
 Prostějov

 


 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

   

1. jméno a příjmení nebo obchodní firma nebo název, a IČ pořádající osoby

 

2. bydliště nebo sídlo pořádající osoby

 

3. označení druhu akce (hudební, jednorázová, opakující se)

 

4. doba a místo konání akce nebo období pořádání akcí, na které je požadována výjimka

 

5. počátek a konec akce

 

6. předpokládaný počet osob, který se akce zúčastní

 

7. počet členů pořadatelské služby, příp. jakým způsobem bude zajištěn pořádek na akci

 

8. odpovědný zástupce pořadatele (jméno, příjmení, kontakt)

 
   
   

Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného zástupce pořadatele výše uvedené akce (vlastnoruční podpis osoby)

 
   

V Prostějově dne

 

Podpis pořádající osoby

 
 

[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
[2] § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
[3] § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon),
[4] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
[5] § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pzdějších předpisů

[6] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1650x | Richard Sedlák
load