Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 10/2010

Vyhláška č. 10/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 10/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 11238 ze dne 23. 11. 2010, v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I. Úvodní ustanovení

(1) Město Prostějov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí ve svém územním obvodu místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 1) (dále jen“poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Prostějov (dále jen „správce poplatku“) 2). p>

Článek II. Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý

a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 3).

(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „ jiné THZ“) 4). p>

Článek III. Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká:

a) dnem uvedení VHP do provozu,
b) dnem nabytí právní moci povolení k provozování jiného THZ.

(2) Poplatková povinnost zaniká: p>

a) dnem ukončení provozu VHP,
b) dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ.

Článek IV. Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti

(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do  15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu 5).

(2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení. p>

(3)Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku: p>

a) název nebo obchodní firmu právnické osoby,
b) obecný identifikátor, byl-li přidělen 6),
c) sídlo, místo podnikání popřípadě další adresu pro doručování,
d) osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
e) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
f) identifikační znaky každého VHP, jiného THZ, jeho umístění,
g) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 7). p>

Článek V. Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 5.000 Kč na tři měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.

(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP. p>

(3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na které bylo zařízení povoleno. p>

Článek VI. Splatnost poplatku

Poplatek je splatný vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva financí o povolení provozu jiného THZ.

Článek VII. Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 8).

Článek VIII. Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ze dne 29. 6. 2010.

(2) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky. p>

(3)Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky. p>

Článek IX. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova1) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o loteriích“)
2) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
3) § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
4) § 10a odst. odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
6) § 127 odst. 1 písm. b, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují. p>

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 545x | Iveta Páleníková
load