Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 11/2007

Vyhláška č. 11/2007

požární řád města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 11/2007, požární řád města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova dne 18. prosince 2007 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku p>

Článek I. Úvodní ustanovení

Požární řád města Prostějova upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Prostějova za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů města Prostějova, jejich životů a majetku před požáry. p>

Článek II. Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Prostějov, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z právních předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Prostějova a jednotkou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, dislokovanou na požární stanici Prostějov.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1:

a) Zastupitelstvo města Prostějova (dále jen „zastupitelstvo města“) projednává stav požární ochrany ve městě Prostějově minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města Prostějova,
b) zastupitelstvo města pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu místostarostu města Prostějova, odpovědného mimo jiného za ochranu a tvorbu životního prostředí a nakládání s movitým a nemovitým majetkem města a vedoucího oddělení hospodářské správy odboru správy a zabezpečení Městského úřadu v Prostějově.

Článek III. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) organizování akcí s používáním pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Podmínkami požární ochrany pro tyto akce jsou:

1. oznámení o konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostrojem nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Prostějov a Odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově,
2. stanovení organizačních a technických opatření k zabránění vzniku a šíření požáru,
3. zřízení požární hlídky.

b) spalování hořlavých látek na volném prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno zvláštním právním předpisem 1). Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností jsou:

1. místo spalování hořlavých látek volit tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla a podobně,
2. ohniště zabezpečit vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,
3. spalování neprovádět v období dlouhotrvajícího sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí,
4. spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,
5. ohniště určené ke spalování může mít nejvýše průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,
6. pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení oborat pruhem alespoň 1m širokým; plocha na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m2,
7. při činnosti uvedené v předchozím bodě zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob vybavených hasícími prostředky a po dobu 8 hodin od ukončení spalování místo kontrolovat. Povinnosti, zákazy a jiná omezení, stanovená zvláštními právními předpisy, nejsou tímto ustanovením dotčeny2).

c) rozdělávání ohňů v přírodě. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě jsou:

1. místo rozdělávání ohně volit obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 písm. b) shora,
2. místo pro rozdělávání ohně izolovat vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložením kameny, vytvořením ochranného pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.),
3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,
4. oheň neponechat bez dozoru a ohniště opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití nebo zasypání zeminou,
5. dodržovat vzdálenosti od okraje lesa, ve kterých lze rozdělávat oheň, v souladu se zvláštním právním předpisem 3),
6. pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracovat provozovatelem těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 4),
7. oheň nerozdělávat v období dlouhodobého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

d) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru,
2. žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

e) manipulace s hořlavými kapalinami. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

1. přelévat nebo přečerpávat hořlavé kapaliny pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů, určených zvláštním právním předpisem5),
2. při činnosti podle předchozího odstavce nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm; stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,
3. dodržovat další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem (viz bod 1 shora).

f) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

1. při manipulaci s hořlavými plyny nekouřit a nepoužívat otevřený oheň;
2. stejně tak nepoužívat otevřený oheň ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,
3. lahve a sudy s hořlavými plyny chránit před nárazem, lahve zajistit proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,
4. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem6).

Článek IV.

(1) Objekty se zvýšeným nebezpečím požáru jsou objekty, které jsou určeny zvláštním právním předpisem 7). Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v objektech se zvýšeným prožárním nebezpečím se řídí zvláštními právními předpisy.
(2) Podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby v obytných domech a budovách pro ubytování osob mohou vlastníci těchto domů a budov stanovit v domovních a ubytovacích řádech nebo v nájemních smlouvách. V rámci stanovených podmínek požární bezpečnosti mohou vlastníci těchto domů a budov upozornit i na neúměrné zvyšování nahodilého požárního zatížení, stanovené zvláštním právním předpisem9).

Článek V.

(1) Za dobu ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:

a) topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou používány spotřebiče na spalování různých paliv, určené k vytápění domů a jiných objektů. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

1. dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořizovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v  průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:

i) u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,
ii) u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrospotřebičů vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

2. dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:

i) 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí z  hořlavých hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,
ii) 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,
iii) je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s  celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, lze bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.

3. v případě uložení hořlavých látek v  půdních a sklepních prostorách jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

4. přístup k vybíracím a vymetacím dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti 1m a  menší neskladovat hořlavé látky.

5. přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.

6. čištění a kontrolu komínů zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanovenými zvláštním právním předpisem 10).

7. zákazy a jiná omezení při instalaci, umísťování, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění objektů, stanovená zvláštními právními předpisy 11), nejsou výše uvedenými ustanoveními dotčeny.

b) období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s  dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen "období sucha"). Z hlediska zabezpečování zvláštních podmínek požární ochrany vyhlašuje toto období podle místních podmínek Městský úřad v Prostějově pro konkrétní katastrální území nebo pro území celého města, a to způsobem v místě obvyklým. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

1. nekouřit a nerozdělávat ohně v přírodě, nepoužívat otevřený oheň na volném prostranství a  neodhazovat žhavé, hořící nebo doutnající předměty a nedopalky cigaret,

2. zákazy některých činností v lesích jsou stanoveny zvláštními právními předpisy 12),

3. další povinnosti vlastníků lesa jsou stanoveny zvláštními právními předpisy 13).

Článek VI. Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1)Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 9 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Článek VII. Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Umístění, kategorie a početní stavy jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova (dále jen „jednotka sboru dobrovolných hasičů“) jsou uvedeny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou uvedeny v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice dle místa dislokace příslušného družstva:

- Vrahovice, Československého armádního sboru 72
- Krasice, Západní 70/123
- Čechovice 46
- Domamyslice, Na splávku 904 a
- Žešov 39

(3) Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů může stanovit i jiné místo soustředění jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Článek VIII. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Město Prostějov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožní účinný požární zásah
a) přirozené

1. Vodní nádrž na ul. Drozdovice, Šmeralova, Na Hrázi,
2. Vodní nádrž na ul. Západní,

b) umělé

1. Hydrantová síť na území města

c) víceúčelové

1. Pivovarský rybník.

(2) Město Prostějov zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 7 této obecně závazné vyhlášky a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.
(3) Povinnosti na úseku zdrojů vody pro hašení požárů jsou stanoveny zvláštními právními předpisy 14).

Článek IX. Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Město Prostějov zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ :

a) Městská policie Prostějov, Havlíčkova ul. , Prostějov
b) Městský úřad v Prostějově, odbor kancelář starosty, oddělení informační služby, nám. T. G. Masaryka 12, Prostějov,
c) územní odbor Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Prostějov, Požární stanice Prostějov, Wolkerova 8, Prostějov.

(2) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Článek X. Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Vyhlášení požárního poplachu v městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v městě vyhlašuje veřejným rozhlasem a svolávacím zařízením jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Článek XI.

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky.

Článek XII. Sankce

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek podle zvláštních právních předpisů[15] a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů 16).

Článek XIII. Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 5/2007 Požární řád města Prostějova.

Článek XIV. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města ProstějovaPříloha č. 1 Umístění, kategorie a početní stavy jednotky sboru dobrovolných hasičů

 Dislokace JPO

 Kategorie JPO

 Počet členů

Minimální počet členů v   pohotovosti

 Prostějov
 Družstva a čety jednotky jsou  dislokovány v částech města:
 Vrahovice, Čs. AS 47
 Krasice, Západní 70/123
 Čechovice 46
 Domamyslice, Na splávku 904 a
 Žešov 39

 JPO II

 46

 4

Příloha č. 2 Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova

 Požární technika a věcné prostředky PO

 Počet

 MANN automobilní stříkačka CAS 24

 1

 RTH Š 706 automobilní stříkačka CAS 16

 2

 Dopravní automobil Avia

 1

 Dopravní automobil VW

 1

 Dopravní automobil Ford

 1

 Pojízdná požární stříkačka PPS 12 -vlek

 3

 Požární stříkačka PS 12

 3

 Požární stříkačka Ziegller

 1

Příloha č. 3 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města Prostějova a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města Prostějova určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Část obce
Katastrální území
I. Stupeň poplachu  II. Stupeň poplachu  III. Stupeň poplachu
Jednotka PO kategorie Jednotka PO kategorie Jednotka PO kategorie
Prostějov   
Prostějov
Prostějov I Kostelec
na Hané
II/1 Prostějov-
Domamyslice
II/1
Prostějov I Prostějov-
Žešov
II/1 Plumlov III/1
Prostějov-
Vrahovice
II/1 Určice III/1 Olšany u
Prostějova
III/1
Prostějov-
Krasice
II/1 Brodek u
Prostějova
II/1 Olomouc I
Čechovice   
Čechovice u 
Prostějova 
 
Čechovice - Záhoří
Prostějov I Kostelec
na Hané
II/1 Prostějov-
Domamyslice
II/1
Prostějov I Prostějov-
Krasice
II/1 Brodek u
Prostějova
II/1
Prostějov-
Vrahovice
II/1 Prostějov-
Žešov
II/1 Plumlov III/1
Prostějov-
Čechovice
II/1 Určice III/1 Olšany u
Prostějova
III/1
Čechůvky
Čechůvky
Prostějov I Kostelec
na Hané
II/1 Prostějov-
Domamyslice
II/1
Prostějov I Prostějov-
Krasice
II/1 Brodek u
Prostějova
II/1
Prostějov-
Vrahovice
II/1 Prostějov-
Žešov
II/1 Plumlov III/1
Prostějov-
Krasice
II/1 Určice III/1 Olšany u
Prostějova
III/1
Domamyslice
Domamyslice
Prostějov I Kostelec
na Hané
II/1 Prostějov-
Čechovice
II/1
Prostějov I Prostějov-
Krasice
II/1 Brodek u
Prostějova
II/1
Prostějov-
Vrahovice
II/1 Prostějov-
Žešov
II/1 Plumlov III/1
Prostějov-
Domamyslice
II/1 Určice III/1 Olšany u
Prostějova
III/1
Krasice
Krasice
Prostějov I Kostelec
na Hané
II/1 Prostějov-
Domamyslice
II/1
Prostějov I Prostějov-
Žešov
II/1 Plumlov III/1
Prostějov-
Vrahovice
II/1 Určice III/1 Olšany u
Prostějova
III/1
Prostějov-
Krasice
II/1 Brodek u
Prostějova
II/1 Olomouc I
Vrahovice
Vrahovice
Prostějov I Kostelec
na Hané
II/1 Prostějov-
Domamyslice
II/1
Prostějov I Prostějov-
Žešov
II/1 Plumlov III/1
Prostějov-
Vrahovice
II/1 Určice III/1 Olšany u
Prostějova
III/1
Prostějov-
Krasice
II/1 Brodek u
Prostějova
II/1 Olomouc I
Žešov
Žešov
Prostějov I Kostelec
na Hané
II/1 Prostějov-
Domamyslice
II/1
Prostějov I Prostějov-
Krasice
II/1 Plumlov III/1
Prostějov-
Vrahovice
II/1 Určice III/1 Olšany u
Prostějova
III/1
Prostějov-
Žešov
II/1 Brodek u
Prostějova
II/1 Olomouc I1) § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
2) Např. zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
3) § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
4) § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
5) § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
6) § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
7) § 4 odst. 2 písmeno g), h), i) a j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 5, § 6 a § 6a zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
9) Příloha č. 2 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
10) vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, 11) § 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
12) § 20 a § 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
13) § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
14) § 29, § 76 a § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
16) § 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 712x | Iveta Páleníková
load