Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 11/2012

Vyhláška č. 11/2012

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 11/2012, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Zastupitelstvo města Prostějova se na svém zasedání dne 18. 12. 2012 usnesením č. 12260 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

(1) V zájmu zajištění ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek, se touto obecně závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.

(2) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. p>

Článek II. Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

Suché rostlinné materiály lze spalovat pouze za příznivých klimatických podmínek na vlastním pozemku, na pozemku pronajatém nebo vypůjčeném, a to v měsících březnu a dubnu, říjnu a listopadu.

Článek III. Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.12/2007, která upravuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů, ze dne 18. 12. 2007.

Článek IV. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Ivana Hemerková, v. r.
náměstekyně primátoraVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 957x | Iveta Páleníková
load