Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 11/2013

Vyhláška č. 11/2013

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 11/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 13236 dne 17. 12. 2013 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem se mění a doplňuje takto: p>

Článek III.

Místa určená k odkládání komunálního odpadu
se v odstavci 3.5. za písmeno a) vkládá nový text písmene b), který zní:
b) typizované sběrné kontejnery určené k odkládání bioodpadu, které jsou umístěny na sídlištích Dosavadní písmena b) a c) se označují písmeny c) a d).

V odstavci 3. 9. se vypouští text „ a označit sběrné nádoby evidenční samolepkou, kterou přidělí Městský úřad fyzickým osobám a správcům nemovitostí.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátoraVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 563x | Iveta Páleníková
load