Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 12/2009

Vyhláška č. 12/2009

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova


Obecně závazná vyhláška města Prostějova
č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Prostějova v souladu s ust. § 10 písm. a), b), § 35 a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) vydalo na svém zasedání dne 22.12. 2009 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) K zajištění ochrany veřejného pořádku na území města Prostějova se vymezují činnosti, které narušují veřejný pořádek ve městě nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
(2) Činností podle odstavce 1 je rušení nočního klidu.
(3) V rámci ochrany před rušením nočního klidu se stanoví podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, zejména tanečních zábav a diskoték v podobě živé i reprodukované hudby na veřejných prostranstvích.

Čl. 2
Omezení činnosti

(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod do 06.00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Organizátoři veřejnosti přístupných společenských a sportovních akcí konaných na venkovních prostranstvích jsou povinni tyto akce ukončit do 22.00 hodin.Čl. 3
Výjimky ze zákazu rušení nočního klidu


(1) Z ustanovení čl. 2 odst. 2 této vyhlášky může Rada města Prostějova (dále jen „rada města“) svým usnesením udělit výjimku konkrétní osobě na určité časové období nebo na pořádání určité akce.
(2) V případě pořádání veřejnosti přístupné kulturní akce musí být žádost o výjimku podána minimálně 30 dnů před termínem jejího konání.
(3) Žádost o výjimku k pořádání akce musí obsahovat:
a) identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořádku,
b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,
c) předpokádaný počet osob, které se akce účastní,
d) počet členů pořadatelské služby, příp. jakým způsobem bude zajištěn pořádek na akci.
(4) Žádosti o výjimku k pořádání akce (příloha č. 1) se podávají písemně na adresu: Městský úřad Prostějov, sekretariát starosty, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov.
(5) Při udělení výjimky k pořádání akce může rada města stanovit závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
(6) Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek.

 

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Prostějova č. 9/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

                           ……………………………………………                      ……………………………………………
                                     Ing. Jan Tesař                                  Mgr. Vlastimil Uchytil
                            starosta města Prostějova                   místostarosta města Prostějova

 

 

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Vzor žádosti o výjimku k provozování akce (akcí)

 Městský úřad Prostějov
 sekretariát starosty
 Nám. T. G. Masaryka 130/14
 Prostějov

 


 Žádost o výjimku k provozování akce (akcí)

   

1. jméno a příjmení nebo obchodní firma nebo název pořádající osoby

 

2. bydliště nebo sídlo pořádající osoby

 

3. označení druhu akce/akcí ( hudební, jednorázová, opakující se)

 

4. doba a místo konání akce nebo období pořádání akcí, na které je požadována výjimka

 

5. počátek a konec akce/akcí

 

6. předpokládaný počet osob, který se akce/akcí zúčastní

 

7. počet členů pořadatelské služby, příp. jakým způsobem bude zajištěn pořádek na akci/akcích

 

8. odpovědný zástupce pořadatele (jméno, příjmení, kontakt)

 
   
   

Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného zástupce pořadatele výše uvedené akce (vlastnoruční podpis osoby)

 
   

V Prostějově dne

 

Podpis pořádající osoby

 
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1560x | Richard Sedlák
load