Vyhláška č.13

stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

VYHLÁŠKA č. 13

stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol, školních družin a školních klubů

 

Městské zastupitelstvo v Prostějově v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 19a až 19d zákona ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č.190/1993 Sb., schválilo dne 9. září 1993 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Výše příspěvku

1. Město Prostějov stanoví příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen nákladů).

2. Příspěvek činí 30 % nákladů vynaložených na jedno dítě v mateřských školách, školních družinách a školních klubech.

3. Výše příspěvku se vypočte vždy podle nákladů vynaložených v předchozím kalendářním roce jako 30 % podíl z průměru nákladů vynaložených ve všech zařízeních příslušného typu.

4. Výši příspěvku určí dle odst. 3 město pevnou částkou na celý kalendářní rok dopředu a zveřejní v mateřských a základních školách způsobem v místě obvyklým vždy nejpozději do 31.1. každého roku.

Článek 2
Úhrada příspěvku

1. Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen plátce).

2. Příspěvek vybírají přímo mateřské školy a základní školy, které provozují školní družiny a školní kluby.

3. Způsob placení příspěvku určí ředitel(ka) mateřské a základní školy v součinnosti s odborem školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu v Prostějově.

4. Příspěvek se platí měsíčně pozadu a je splatný nejpozději do15. dne měsíce následujícího.

 

Článek 3
Osvobození a úlevy

1. Navštěvuje-li dítě mateřskou školu, školní družinu a školní klub nejméně polovinu měsíce, zaplatí plátce příspěvek v plné výši.

2. Navštěvuje-li dítě mateřskou školu, školní družinu a školní klub méně než polovinu měsíce, zaplatí plátce 50 % z celkové částky měsíčního příspěvku. Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

3. Příspěvek neplatí plátce, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky životního minima stanoveného podle zvláštních předpisů. /1 Tuto skutečnost je plátce povinen prokázat nejpozději v den splatnosti příspěvku dle čl. 2 odst. 4 této vyhlášky.

4. Ve výjimečných případech rozhodne o osvobození od poplatku zcela nebo zčásti odbor školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu v Prostějově.

Článek 4
Sankce

1. Plátce, který nezaplatí příspěvek ve stanoveném termínu nebo ve správné výši, zaplatí penále ve výši 50 % dlužného příspěvku.

2. Nezaplatí-li plátce příspěvek za dobu delší než tři měsíce, zaplatí penále ve výši 100 % dlužného příspěvku a dítě bude ze zařízení vyloučeno.

 

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1994.

 

 

 

 

----------------------------
Ivo Slavotínek, v.r
zástupce starosty
----------------------------
Ing. Miroslav Zikmund, v.r.
starosta města Prostějova

 

____________________________________

/1 § 3 odst. 2, 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 240x | Richard Sedlák
load