Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 17/2006

Vyhláška č. 17/2006

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 17/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova se usneslo dne 19.12.2006 vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov, ve znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 18/2004 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, se mění takto:

1.    V článku 1 odst. 2 se na konci poslední věty doplňují slova:

        „a závaznou část Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) schválenou Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 16294 na 3. řádném zasedání dne 19.12.2006.“

2.    V článku 5 odst. 1 se na konci poslední věty doplňují slova:

        „a výkresech č. 2 a 4 Hlavní výkres – návrh změny, Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“).“

3.    V článku 7 odst. 1 se na konci doplní věta:

        „Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) uspořádání dopravy nemění.“

4.    V článku 8 odst. 1 se na konci doplní věta:

        „Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) rozsah ploch pro stavby a zařízení technického vybavení nemění.“

5.    V článku 10 odst. 3 se za větu druhou doplňuje věta:

        „Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) nevymezuje regionální ani místní územní systém ekologické stability.“

6.    V článku 12 odst. 2 se na konci doplňuje věta:

        „Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) nevymezuje veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.“

7.    V článku 15 se za slovy: III. změna ÚPN SÚ Prostějov doplňují slova:

        „a Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) “

8.    V Příloze č. 1 se na konci doplňuje následující text:

        „Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“)

        1. Textová část

        2. Grafická část

1.Hlavní výkres – stav před změnou
2. Hlavní výkres - návrh změny
3.Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy
4.Hlavní výkres – návrh změny, průsvitka“

9.    V příloze č. 3 se na konci doplňuje následující text:

        „Schválením Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) se seznam veřejně prospěšných staveb nedoplňuje.“

Článek II.

Zmocnění k vyhlášení úplného znění obecně závazné vyhlášky:

Starosta města Prostějova se zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

Článek III. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení. p>

----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 535x | Iveta Páleníková
load