Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 18/2004

Vyhláška č. 18/2004

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 18/2004,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova se usneslo dne 21.12. 2004 vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov se mění takto:

2. V článku 5 se za poslední větou odstavce 1 doplňuje:
„a II. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

3. V článku 7 se za poslední větou odstavce 1 doplňuje:
„a II. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

V článku 7 se za písm. f) odstavce 2 doplňuje:
„ g) propojení ulic U stadionu – Martinákova 
  h) okružní křižovatka ulic Kralická a Kojetínská 
  i) propojení ulic Barákova – Janáčkova a Barákova – Průmyslová

  j) přeložka silnice II/366 Prostějov – sever “

4. V článku 8 se za poslední větou odstavce 1 doplňuje:
„a II. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

5. V článku 9 se za poslední větou odstavce 2 doplňuje:
„a II. změny ÚPN SÚ Prostějov.“


6. V článku 10 se za 2. větu odstavce 3 doplňuje:
„a II. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

7. V článku 12 se za poslední větou odstavce 2 doplňuje:
„a II. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

8. Článek 15 se nahrazuje novým zněním:
„Schválený územní plán města Prostějova, schválená I. a II. změna ÚPN SÚ Prostějov jsou uloženy na Městském úřadu v Prostějově, odboru koncepce a rozvoje, na stavebním úřadu Městského úřadu v Prostějově a u nadřízeného orgánu územního plánování na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje v Olomouci.“

9. V Příloze č. 1 se na konci doplňuje následující text:

„II. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov

 

A. Textová část

1. Průvodní zpráva
2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 66/2002
3. Registrační list
4. Doložka civilní obrany


B. Grafická část

1. Hlavní výkres s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města
2. Doprava
3. Plyn
4. Kanalizace
5. Voda
6. Elektrika a telekomunikace
7. Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
8. Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF + BPJ)
9. Zeleň
10.Výkres širších vztahů“

10. V příloze č. 3 se na konci doplňuje následující text:

„Schválením II. změny ÚPN SÚ Prostějov se doplňuje seznam veřejně prospěšných staveb:

Doprava
II/D1 – Propojení ulic U stadionu - Martinákova
II/D2 – Okružní křižovatka ulic Kralická - Kojetínská
II/D3 – Propojení ulic Barákova – Janáčkova a Barákova - Průmyslová
II/D4 – Propojení ulic Průmyslová - Okružní
II/D5 – Propojení ulic Anglická – Určická (upřesnění trasy VPS I/7)
II/D6 – Okružní křižovatka Okružní - Brněnská
II/D7 – Cyklistická stezka od Přikrylova nám. (ul. Kosteleckou) po ulici U stadionu

Zásobování pitnou vodou
II/V1 – Připojení nově schválených lokalit na vodovodní řady

Odkanalizování
II/K1 – Odkanalizování nově schválených lokalit a propojení na veřejnou síť

Zásobování elektrickou energií
II/E1 – Výstavba sítě NN v nově schválených lokalitách

Zásobování plynem
II/P1 – Plochy pro realizaci VTL a STL plynovodu a zařízení k zásobování plynem
nově schválených lokalit“ 
 

Článek II.

Zmocnění k vyhlášení znění obecně závazné vyhlášky:

Starosta města Prostějova se zmocňuje, aby vyhlásil znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

Článek III.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2005.

 

      Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
     Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
místostarosta města Prostějova
  
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 434x | Iveta Páleníková
load