Vyhláška č. 2/2005

kterou se mění vyhláška č. 23 o závazných částech územního plánu zóny části centra města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
kterou se mění vyhláška č. 23 závazných částech
územního plánu zóny části centra města Prostějova


Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 26. 4. 2005 v souladu § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Vyhláška č. 23 o závazných částech územního plánu zóny části centra města Prostějova se mění takto:

1. V článku 1 odst. 1 se na konci věty tečka zrušuje a vkládají se slova:
„ a závaznou část změny územního plánu zóny části centra města Prostějova schválené Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 15055 na 26. řádném zasedání dne 26.4.2005.“

2. V článku 5 odst. 2 se na konci věty tečka zrušuje a vkládají se slova:
„ a touto obecně závaznou vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 23 o závazných částech územního plánu zóny části centra města Prostějova.“

3. V článku 5 odst. 3 se na konci druhé věty tečka zrušuje a vkládají se slova :
„ a změna územního plánu zóny části centra města Prostějova.“

4. V článku 6 odstavec 2 zní:
„ Na území zóny bude respektována struktura urbanistického členění, jakákoliv stavební činnost bude vycházet ze stávajícího charakteru zastavění (tj. stávající hladiny zastavění, měřítka, podílu zeleně atd.).“

5. V článku 8 bodě 1 se na konci věty tečka zrušuje a vkládají se slova:
„ a v grafické části změny územního plánu zóny části centra města Prostějova.“

6. V článku 8 bodě 2 se slova uvedená v závorce na konci bodu zrušují.

Článek II.
Zmocnění k vyhlášení úplného znění obecně závazné vyhlášky

Starosta města Prostějova se zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 23 o závazných částech územního plánu zóny části centra města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 2/2005.

Článek III.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 5. 2005.

Ing. Jan Tesař, v. r.  
starosta města Prostějova

   Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
místostarosta města Prostějova

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 524x | Iveta Páleníková
load