Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 23/1995

Vyhláška č. 23/1995

o závazných částech územního plánu zóny části centra města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Vyhláška č. 23/1995
o závazných částech územního plánu zóny
části centra města Prostějova

Městské zastupitelstvo v Prostějově schválilo dne 10. 11. 1994 v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1 písm f) zákona č. 376/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Úvodní ustanovení

Článek I.
Účel vyhlášky

1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu zóny části centra města Prostějova schváleného Městským zastupitelstvem v Prostějově dne 10. 11. 1994.

2. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání řešeného území a podmínky jeho zastavitelnosti. Určuje veřejně prospěšné stavby a stanoví zásady pro dostavbu této části historického jádra. 

Článek II.
Rozsah platnosti

Vyhláška platí pro území vymezené jižní frontou domů na náměstí T.G.Masaryka, východní frontou domů na Žižkově náměstí, osou ulice Komenského, osou ulice Netušilovy a jižní frontou domů na náměstí Svatopluka Čecha a náměstí Filipcově. (Tato vyhláška platí na dobu neurčitou).

 Článek III.
Zásady uspořádání území a limity jeho využití

1. Na území řešeném plánem zóny části centra města Prostějova, jsou rozlišovány:

a) z hlediska funkčního využití

- plochy se smíšenou funkcí (bloky, části bloků)

- plochy monofunkční

b) z hlediska zastavitelnosti historicky urbanistického území

- plochy (bloky, části bloků, harmonizačního postupu, urbanistická rekonstrukce a dostavba)

- plochy nových urbanistických útvarů

- plochy předpokládaných asanací

- stabilizované plochy bez předpokládaných změn

c) z hlediska ekologického

- plochy zeleně

Vymezení pojmů

2. Plochy se smíšenou funkcí jsou určeny pro stanovené druhy funkcí s vymezením přípustných, popřípadě podmíněně přípustných staveb a zařízení.

3. Monofunkční plochy jsou určeny jen pro vybraný druh funkce, která vylučuje jejich využití pro jiné účely.

4. Plochy harmonizačního postupu tvoří v převážné míře stávající, historicky vzniklé domovní bloky, narušené v minulosti plošnými asanacemi nebo neúplné, které jsou určeny k dostavbě a rekonstrukci dvorních traktů (domovní bloky A,B,C,E,F,I).

5. Plochy nových urbanistických útvarů jsou navrženy na plošně asanovaných částech (část bloku B - pension a soubor mezi "Špalíčkem" a zahradou kostela Povýšení sv.kříže).

6. Plochy předpokládaných asanací se týkají prostoru stávající tržnice.

7. Stabilizované plochy bez předpokládaných změn tvoří ucelené bloky, kde není předpokládána zásadně stavební aktivita. Jedná se o bloky H,G a severní část bloku D - soubor kostela Povýšení sv. kříže a obchodního domu.

Vymezení funkčních ploch a regulativy jejich využití jsou graficky vyznačeny v komplexním urbanistickém návrhu.


 Článek IV.
Charakteristika územních skladebných prvků a rozvojové cíle na území zóny části centra:

1. Na území zóny části centra jako součásti historického jádra města Prostějova bude probíhat obnova území s důrazem na vysokou funkční a estetickou kvalitu v souladu s programy regenerace MPZ.

2. Při nové výstavbě bude respektována historická urbanistická struktura zóny s odpovídajícím architektonickým výrazem a měřítkem.

3. Centrální část zóny bude z hlediska dopravy zklidněna v návaznosti na realizovanou koncepci zklidnění centra města Prostějova.

4. Území zóny bude propojeno se sousedními částmi města pěšími a cyklistickými trasami

5. Na území zóny budou prováděna opatření ke zkvalitnění životního prostředí, bude udržována i rozšiřována plošná i soliterní zeleň.

6. Urbanistické i architektonické prvky rekonstruované, obnovované i nově navržené budou funkcí, kvalitou provedení odpovídat potřebám současnosti a vyšším nárokům prostředí historického jádra města. 

Část druhá
Regulační podmínky

Článek V.
Předmět regulace

1. Předmětem regulace jsou podmínky pro uskutečňování činností při využívání území zóny části centra a objektůna tomto území vybudovaných.

2. Zakázány jsou veškeré činnosti, které nesplňují podmínky stanovené touto vyhláškou.

3. Regulační podmínky pro činnosti povolené v rámci správního řízení vydává výhradně stavební úřad. Podkladem pro vydávání regulačních podmínek je územní plán zóny části centra.

 Článek VI.
Závazné regulativy

1. Zóna části centra bude rozvíjena jako součást historického jádra centra města Prostějova s respektováním výlučnosti tohoto historicky urbanizovaného území.

2. Na území zóny bude zachována struktura urbanistického členění, jakákoliv stavební činnost bude podřízena stávajícímu charakteru zastavění (t.j. typu objektů, stávající hladině zastavění, tvaru střech, podílem zeleně atd.).

3. Zůstane zachována kategorie způsobu využití území i řádový stupeň exploatace ploch a objektů. V lokalitách rozlišených dle jednotlivých funkcí jsou přípustné, případně podmíněně přípustné funkce, které nemají negativní vliv na základní funkci nebo nepřípustné, mající negativní vliv na základní funkci.

 Článek VII.
Funkční uspořádání území

1. Vymezenému funkčnímu využití ploch se smíšenou funkcí a ploch monofunkčních musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmí být na tomto území nebo na těchto plochách umístěny nebo povoleny.

U ploch se smíšenou funkcí (bydlení, služby, obchod) jsou jiné funkce přípustné, pokud nemají negativní vliv na základní funkci. Jako nepřípustné jsou v daném území vyloučeny jakékoliv výrobní a skladové aktivity, obchod a služby s možným negativním dopadem na prostředí a také takové, které vyžadují větší objem dopravy a zásobování.

Přípustné je umístění provozoven a dílen řemeslníků a služeb, které negativně neovlivní životní prostředí a neohrozí zdraví obyvatel hlukem, exhalacemi, odpady atd.

U ploch určených pro vyšší občanské vybavení (administrativa, obchod, služby, stravování, ubytování) jsou přípustné jiné funkce pokud souvisí se základní funkcí a pokud nemají negativní vliv na základní funkci.

U ploch vyšší občanské vybavenosti určených pro školství a kulturu jsou jiné funkce podmíněně přípustné jen vyjímečně, pokud nemají negativní vliv na základní funkci.

U ploch veřejné zeleně a solitérní zeleně jsou jiné funkce, mající negativní vliv na základní funkci nepřípustné. Funkční využití jednotlivých ploch území zóny je vymezeno na výkresu č. 6 územního plánu zóny.

2. Dosavadní způsob využití ploch se smíšenou funkcí a ploch monofunkčních, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona (§ 87 a § 102 odst. 3 Stavebního zákona).

3. Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu ploch se smíšenou funkcí i ploch monofunkčních je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.

4. Stavby dopravního charakteru jako parkovací plochy, pojížděné plochy pro pěší, obslužné vozovky apod. budou povolovány v souladu s celkovým dopravním řešením centra města. Dopravní řešení zóny části centra této koncepci odpovídá.

 Článek VIII.
Prostorové uspořádání

Určuje zásady uspořádání území a limity jeho využití. V řešeném území zóny jsou vymezeny územní skladebné prvky odpovídající cílům rozvoje tohoto území.

1. Využití území, limity, stavebně technické a architektonické zásady, podmínky a regulativy jsou vyjádřeny na výkresech č. 1 a 6 územního plánu zóny.

2. Na území zóny části centra (a současně části historického jádra města) musí být jakékoliv stavební záměry včetně inženýrsko technických zásahů před zahájením projektových prací projednány s příslušným orgánem státní památkové péče. (OkrÚ - RRR - oddělení kultury a Památkový ústav v Brně).

3. Urbanistická struktura, půdorysné a hmotové uspořádání území zóny, stavební soubory, objekty i jednotlivé prvky kulturně historické hodnoty, které určují charakter prostředí této části historického jádra města musí být zachovány, udržovány a obnovovány, i když nejsou předmětem ochrany památkové péče. Nelze realizovat objekty nebo soubory, které by svou nepřiměřeností, nerespektováním charakteru prostředí, hladiny zastavění, stavebních čar apod. trvale znehodnocovaly území, jehož kulturně historické hodnoty vznikaly po staletí.

4. Plochy stávající zeleně včetně solitérní zeleně je nutno respektovat a vhodně doplňovat v rozsahu odpovídajícím danému prostředí.

5. Jednotlivé části současné urbanistické struktury (domovní bloky, soubory, u nichž se předpokládá modernizace, dostavba, přestavba, asanace i nová výstavba, musí dodržovat limity, urbanistické, stavebně technické a architektonické zásady, podmínky a regulativy zóny části centra.

Blok A je určen pro polyfunkční využití. Podlaží v přízemí, případně i ve druhém podlaží jsou předpokládána pro obchod, služby, kanceláře atd. Horní podlaží jsou určena pro bydlení. Asanovaná jižní a východní část bloku bude uzavřena dostavěnými objekty. Vnitřní prostory bloku budou rekonstruovány, je uvažováno s vybudováním prodejních pasáží, spojujících prostor nám. T.G.Masaryka s ulicí Úprkovou.

Blok B je určen k obdobnému využití. Západní část bloku, znehodnocená plošnou asanací, bude uzavřena dostavbou řadových objektů, východní část bloku doplní solitérní objekt, navazující na soubor "Špalíčku". Využití bloku bude obdobné jako u bloku A. Obchodní činnost, služby, živnostenská činnost přípustná v obytném prostředí, ubytování atd.

V bloku C je předpokládána modernizace, případně rekonstrukce stávajících objektů, dostavba objektu Geodézie. Využití obdobné jako v předcházejících blocích.

Blok D tvoří soubor kostela Povýšení sv. kříže a obchodního domu. Jejich funkce se nemění. Prostor tohoto bloku bude uzavřen na jižní straně novými objekty po asanaci objektu stávající tržnice. Nové objekty jsou určeny pro obchodní činnost, služby, bydlení a kulturu (obrázek č. 1)

U bloku E ("Špalíček") se předpokládá hloubková rekonstrukce v současné podobě. Soubor bude uzavřen přístavbou na východní straně. Využití bude kombinací bydlení, obchodní činnosti, případně kultury.

Blok F bude ukončen navrženým administrativním objektem a urbanisticky dotvoří předprostor kulturního a společenského centra.

Pro stávající Zvláštní školu internátní je navrženo přemístění na vhodnější lokalitu v rámci celoměstské koncepce školství, která by poskytovala ZŠI potřebné zázemí i vhodnější prostředí. Stávající objekt by měl být využit pro jiný typ školského zařízení.

U bloku G a H jsou předpokládány pouze modernizace nebo rekonstrukce jednotlivých objektů v nezměněné podobě bloků.

Blok I bude po plošné asanaci jeho části v minulosti doplněn novými objekty vedle kulturního a společenského centra. Využití stávajících objektů nebude měněno, nová dostavba by měla sloužit pro obchod, stravování, administrativu a bydlení.

Plochy stávající zeleně budou rozšířeny o plochy nově navrženého náměstíčka v blízkosti "Špalíčku" a po obvodu zdi kostelní zahrady. Na vhodných místech budou umístěny solitéry vysoké zeleně.

Část třetí
Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Článek IX.

Ve smyslu § 108 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb. jsou na území zóny části centra navrženy pro veřejně prospěšné stavby:

1. Veřejné komunikace a plochy pro dopravu

a) obnovení obslužných komunikací a pojížděných pěších cest pěší zóny v ulici Úprkově, Koželuhově, Kostelní, Lutinovově a spojnice ulice Úprkovy a předprostoru KaS centra s úpravami ulice Hradební

b) parkoviště v ulici Koželuhově, Hradební a Lutinovově

c) podzemní parkoviště v bloku "B", "F" a "I"

d) posunutí hranice parcely č. 151 v ulici Úprkově z důvodu nezbytné šířky uličního profilu pro obsluhu a zásobování.

2. Technická vybavenost

a) stavby a plochy technické infrastruktury, t.j. stavby nezbytné pro zásobování území vodou, plynem, el. energií, odvádění a čištěníodpadních vod a telekomunikace

b) trafostanice v bloku "B"

c) STL blokový regulátor v ulici Hradební (blok "C")

d) telekomunikační rozvodná skříň v bloku "G"

 Článek X.

Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek XI.

Dokumentace územního plánu zóny části centra je uložena na stavebním odboru Městského úřadu města Prostějova.

 Článek XII.

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhlášení.

V Prostějově dne 10. 11. 1994----------------------------
Ing. Petr Slepánek, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Miroslav Zikmund, v. r.
starosta města Prostějova

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 795x | Iveta Páleníková
load