Vyhláška č. 4/2004

kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova
      

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, 
kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova 

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 24. 2. 2004 v souladu s § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
                                                                 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleněměsta Prostějova 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č.62/2002 a obecně závazné vyhlášky města Prostějova č.1/2003 se mění takto:

1. Článek 3 se zrušuje.

2. Dosavadní články 4 až 8 se označují jako články 3 až 7.

3. V článku 3 odstavec 2 zní:

„2. Provádět jakékoliv úpravy a výsadby na plochách veřejné zeleně je možno jen se souhlasem odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově a pod odborným dohledem správce veřejné zeleně. Neoprávněně provedenou úpravu či výsadbu může odbor životního prostředí Městského úřadu v Prostějově prostřednictvím správce zeleně bez náhrady změnit nebo zcela zrušit.“

 
4. V článku 4 odstavec 1 zní:
               
„1. Ten, kdo provádí výkopové práce nebo zábor ve veřejné zeleni, je povinen alespoň 14 dní předem požádat odbor životního prostředí Městského úřadu v Prostějově o povolení. Tato lhůta neplatí pro havarijní případy.“ 

5. V článku 4 odstavec 2 zní:

„2. V povolení bude odborem životního prostředí Městského úřadu v Prostějově stanoven rozsah dotčení veřejné zeleně, časový harmonogram výkopových prací, způsob navrácení plochy do původního stavu a termín řádného předání. Mimořádný zásah do veřejné zeleně bude zpoplatněn od počátku záboru až do předání plochy správci zeleně.“ 

6. V článku 4 odstavec 3 zní:

„3. Do 14 dnů od ukončení prací je investor povinen zajistit řádné srovnání narušeného terénu. Investor oseje nebo zajistí obnovu travnaté plochy parkovou směsí. Předání ploch správci veřejné zeleně protokolem ve dvou vyhotoveních je možné až po první seči obnovených trávníků. Jeden stejnopis protokolu bude ponechán správci zeleně, druhý bude předán investorem odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově. Vzor protokolu tvoří přílohu č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.“

7. V článku 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„5. Umísťovat předsunutá prodejní místa, případně restaurační předzahrádky na zeleni na pozemcích města Prostějova lze pouze na základě nájemní smlouvy k pozemku, o jejímž uzavření rozhoduje Rada města Prostějova.“

8. V článku 5 odstavec 2 zní:

„2. Prodejní stánky, reklamní panely a zařízení, nádoby na pevný domovní odpad, stojany na kola a jiná zařízení, omezující růst nebo rozvoj zeleně, vyjma mobilních reklamních tabulí, lze umísťovat na plochy veřejné zeleně pouze s předchozím souhlasem Rady města Prostějova. Mobilní reklamní tabule lze umísťovat do ploch veřejné zeleně pouze v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3., a to s  povolením odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově. “
 

9. V článku 7 odstavec 1 zní:

„1. Průběžnou kontrolu dodržování této vyhlášky zajišťují zaměstnanci města Prostějova zařazení do odboru životního prostředí  a odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově a  strážníci Městské policie Prostějov."

Část  druhá
Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, kterou se mění některé
obecně závazné vyhlášky města Prostějova
 

Čl. 2Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova se mění takto:
 

 

1. Část druhá včetně nadpisu se zrušuje.

Část  třetí
Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 3
Zmocnění k vyhlášení úplného znění obecně závazné vyhlášky
 

Zastupitelstvo města Prostějova pověřuje starostu města vyhlášením úplného znění obecně závazné vyhlášky č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.


      Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                 Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
starosta města Prostějova                                                          místostarosta města Prostějova

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 674x | Iveta Páleníková
load