Vyhláška č. 4/2008

o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích
(vyhláška o čistotě).

Zastupitelstvo města Prostějova podle § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydalo na svém zasedání dne 4. 11. 2008 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I. Účel vyhlášky

Účelem této vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty na veřejných prostranstvích 1).

Článek II. Znečištění veřejných prostranství

Znečišťováním veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání veřejných prostranství. Znečištěním se pro účely této vyhlášky rozumí zejména:

a) odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin,
b) provozní kapalina, která unikla z dopravních prostředků při opravách a technických závadách,
c) roztok mycího prostředku, který odtekl při umývání karoserií nebo motorů dopravních prostředků,
d) krmení pro zvířata 2),
e) materiály, které unikly při přepravě, vykládce, nakládce nebo při výjezdu vozidel ze stavenišť nebo nezpevněných ploch (např. zemina, bláto, prach, pevná paliva, stavební a jiné hmoty),
f) posypové hmoty určené k zajištění sjízdnosti a schůdnosti ulic a veřejných prostranství v době, kdy již neplní účel posypu, tj. po ukončení zimního období,
g) výkaly, tělesné výměšky, odpadní vody 3),
h) odpad z údržby zeleně (např. spadané plody, listí, větve, kůra, posečená tráva)
i) jakákoli jiná movitá věc bez ohledu na její rozměr a původ, způsobilá narušit čistotu na veřejných prostranstvích,
j) vyklepávání a vytřepávání jakýchkoliv předmětů z oken, balkonů a lodžií,
k) znečišťování chodníků, vozovek a dalších viditelných ploch nápisy a malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a jiná povolená činnost (např. soutěž v malování).

Článek III. Zajištění udržování čistoty na veřejných prostranstvích

(1) Každý je povinen se chovat tak, aby:

a) nezpůsobil znečištění veřejných prostranství 4),
b) nebránil či neznemožnil udržování čistoty veřejných prostranství.

(2) Při znečištění veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce.

(3) V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči 5).

(4) Provozovatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce je povinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených 6).

(5) Vlastník označníku a přístřešku je povinen zajišťovat udržování čistoty na veřejných prostranstvích, na kterých se nacházejí zastávky veřejné dopravy.

Článek IV. Plakáty

(1) Vylepovat plakáty lze pouze na plochách k tomu určených a označených identifikačními údaji vlastníka stavby nebo zařízení pro vylepování plakátů.

(2) Vlastník stavby nebo zařízení pro plakáty je povinen zabezpečovat odstranění nebo upravení (znovu nalepení) sejmutých, uvolněných nebo stržených plakátů.

Článek V. Způsob provádění čištění veřejných prostranství

(1) Uliční smetky ukládají oprávněné osoby 7) do vlastních sběrných nádob nebo do přepravních prostředků.

(2) Při čištění veřejných prostranství:

a) musí být učiněna přiměřená opatření proti vyvolané prašnosti,
b) nesmí být narušena schůdnost a sjízdnost ulice,
c) nesmí být smetán či shrnován odpad a nečistoty do vozovek, do kanalizačních vpustí, na okolní pozemky, do veřejné zeleně, do sklepních oken a větracích šachet, pod zaparkovaná vozidla, do silniční vegetace a do prostoru stanovišť na tříděný nebo zbytkový odpad.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností uvedených ve vyhlášce bude postihováno podle platných právních předpisů8) jako přestupek proti veřejnému pořádku.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova1) § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2) § 3 písm. a) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.77/2004 Sb.
3) § 38 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č.20/2004 Sb.
4) Například § 47 odst. 1 písm. d) a § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č.320/2002 Sb., zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č.225/2006 Sb.
5) Například § 27 odst.4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
6) Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Článek 2 bod 2.3 obecně závazné vyhlášky č.8/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
8) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 709x | Iveta Páleníková
load