Vyhláška č. 4/2009

o trvalém označování psů

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o trvalém označování psů.

Zastupitelstvo města Prostějova se na svém zasedání dne 15. 9. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I. Předmět úpravy

(1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje

a) povinnost chovatelů 1) nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona2), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest,
b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence,
c) náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.

(2) Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů na území města Prostějova (dále jen „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů.

Článek II. Základní pojmy

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:

a) chovatelem - každá právnická nebo fyzická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Prostějova,
b) čipem - miniaturní transponder, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID) daného zvířete.

Článek III. Trvalé označování psů

(1) Chovatel s trvalým pobytem na území města Prostějova je povinen nechat psa trvale označit elektronickým čipem nebo tetováním, a to nejpozději do 7 měsíců stáří psa nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 7 měsíců.

(2) Označení psa tetováním musí být provedeno odborně způsobilou osobou zřetelně a čitelně. Označení psa čipem musí být provedeno veterinárním lékařem, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní péči, v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českým národním kódem (203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií.

(3) Od veterinárního lékaře, který čip nebo tetování aplikoval, si chovatel k doložení trvalého označení psa vyžádá doklad o označení psa, na němž je uvedeno registrační číslo čipu nebo tetování. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

Článek IV. Úhrada nákladů za trvalé označení psů

(1) Trvalé označení psa tetováním nebo čipem dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky uhradí chovateli částečně město Prostějov, a to ve výši 200,- Kč na jednoho psa.

(2) Náklady za trvalé označení psa ve výši 200,- Kč budou chovateli proplaceny finančním odborem Městského úřadu Prostějov, po předložení:

a) dokladu o úhradě,
b) dokladu o označení psa s uvedeným registračním číslem čipu nebo tetování.

Článek V. Evidence označených psů a jejich chovatelů

(1) Město Prostějov prostřednictvím finančního odboru vede evidenci označených psů a jejich chovatelů.

(2) Chovatel je povinen přihlásit označeného psa do evidence vedené finančním odborem, a to do 30 dnů ode dne označení psa způsobem dle této obecně závazné vyhlášky.

(3) Při přihlášení označeného psa do evidence chovatel předloží doklad o označení psa a uvede následující údaje:

a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
b) rasu, pohlaví a barvu psa,
c) registrační číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, a datum čipování či tetování psa,
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.

(4) Chovatel je povinen finančnímu odboru ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města, ztrátu, darování či úmrtí psa, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek VI. Přechodná ustanovení

(1) Psa, který nebyl před účinností této obecně závazné vyhlášky označen elektronickým čipem nebo tetováním, je chovatel povinen nechat označit způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nejpozději do 9 měsícůode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

(2) Chovatel, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa označit způsobem odpovídajícím provedení identifikace psa dle této obecně závazné vyhlášky, nebo se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa označeného tímto způsobem, je povinen se do 9 měsíců od účinnosti této obecně závazné vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky označení psa dle této obecně závazné vyhlášky jsou splněny i v případě, že použitý elektronický čip neodpovídá normám ISO 11784 a 11785.

(3) Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů 3).

Článek VII. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova1) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízen), ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1126x | Iveta Páleníková
load