Vyhláška č. 4/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 14299 ze dne 15. 12. 2014 v souladu
s ustanovením § 10 písm. d), § 35§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Statutární město Prostějov touto vyhláškou zavádí ve svém územním obvodu místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek”).

(2) Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Prostějova (dále jen „správce poplatku“)[1].

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, adresu hlášeného pobytu cizince, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek zanikla.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konference, je povinen uvést také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.[5]

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Prostějova předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno takto:

Skutečné náklady města Prostějova za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 26 105 241,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 26 105 241,- Kč děleno 45 536 (45 015 počet osob s pobytem na území města Prostějova + 521 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 573,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to k datu splatnosti 30. 6. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poměrná část poplatku za příslušný kalendářní rok splatná jednorázově k 31. 12. kalendářního roku, v němž vznikla poplatková povinnost.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci narození v příslušném kalendářním roce.

(2) Na základě oznámení a prokázání skutečností v souladu s touto vyhláškou je od poplatku osvobozen:

a) poplatník uvedený ve čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky, za předpokladu, že v této obci platí poplatek nebo úhradu podle jiného právního předpisu[7],[8]

b) poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě,

c) poplatník po dobu pobytu v kojeneckém ústavu, dětském domově a ve výchovném ústavu,

d) poplatník po dobu pobytu v domově důchodců, v zařízení poskytujícím sociální služby s celoročním pobytem, v léčebně dlouhodobě nemocných a v ubytovacích zařízeních nacházejících se na území města Prostějova,

e) poplatník, který je umístěn ve zdravotnických zařízeních (zejména v nemocnicích nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb) a to nepřetržitě déle než 3 měsíce,

f) poplatník, který pobývá nepřetržitě nejméně 9 měsíců mimo území České republiky,

g) poplatník uvedený ve čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova, a je současně poplatníkem uvedeným ve čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,

h) poplatník uvedený ve čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a). Nárok na toto osvobození však nevznikne v případě, že má poplatník nebo jeho zákonný zástupce[9] ke dni 30. 6. příslušného kalendářního roku dluh vůči městu Prostějovu a tento dluh řádně nesplácí.

(3) Poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, má nárok na úlevu od poplatku ve výši 108,- Kč.

(4) Nárok na osvobození dle odst. 2 písm. a) - h) tohoto článku je poplatník povinen správci poplatku oznámit a prokázat písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou v příslušném kalendářním roce trvají skutečnosti, uvedené v odst. 2 písm. a) - h) tohoto článku. Z doložených dokladů musí pro daný kalendářní rok jednoznačně vyplývat oznamovaný nárok na osvobození.

(5) Vznikne-li nárok na osvobození v průběhu kalendářního měsíce, uplatní se osvobození od prvního dne kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na osvobození. Zanikne-li nárok na osvobození v průběhu kalendářního měsíce, uplatní se osvobození do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž nárok na osvobození zanikl.

(6) Oznámení nároku na osvobození dle odst. 2 písmena c) tohoto článku může správci poplatku podat příslušné zařízení, ve kterém je poplatník umístěn, případně sociální pracovník Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Oznámení nároku na osvobození dle odst. 2 písmena d) tohoto článku může správci poplatku podat příslušné zařízení, ve kterém je poplatník ubytován.

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[11]

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.[12]

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.[13]

Čl. 9
Zrušovací a přechodné ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 5. 11. 2013.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. 

 

                                              Miroslav Pišťák v. r.            RNDr. Alena Rašková v. r.
                                       primátor města Prostějova          1. náměstkyně primátora[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
[7] § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
[8] § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
[9] § 25 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
[10] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[12] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[13] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 292x | Iveta Páleníková
load