Vyhláška č. 5/2005

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídleního útvaru Prostějov

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova se usneslo dne 25.10.2005 vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a  v  souladu s  § 10 písm. d)  a  § 84 odst. 2 písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I. Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov, ve znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 18/2004,  se mění takto:

1.   V článku 1 odst. 2 se na konci poslední věty doplňují slova:

        „a závaznou část III. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov schválenou Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 15240 na  30. řádném zasedání dne 25.10.2005.“

2.   V článku 5 odst. 1 se na konci poslední věty doplňují slova:

      „a III. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

3.   V článku 7 odst. 1 se na konci poslední věty doplňují slova:

        „a III. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

      V článku 7 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až n), která znějí:

k)   cyklostezka podél VVT Hloučela směrem k obchodnímu domu Tesco,
l) zrušení  prodloužení  ulice Ovocná přes pozemky parc. čís. 399/2, 397/3     k. ú. Čechovice u Prostějova a pozemek parc. č. 54 k. ú. Krasice,
m) propojení ulic Fanderlíkova  - Nerudova
n) zrušení propojení ulic Průmyslová – Okružní přes stávající rychlostní komunikaci R 46.“

4.   V článku 8 odst. 1 se na konci poslední věty doplňují slova:

        „a III. změny  ÚPN SÚ Prostějov.“

5.   V článku 9 odst. 2 se na konci poslední věty doplňují slova:

      „a III. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

6.   V článku 10 odst. 3 se na  konci věty druhé doplňují slova:

      „a III. změny  ÚPN SÚ Prostějov.“

7.   V článku 12 odst. 2 se na konci poslední věty doplňují slova:

      „a III. změny ÚPN SÚ Prostějov.“

8.   V článku 15 se za slovy: „II. změna ÚPN SÚ Prostějov“ doplňují slova:

     „a III. změna ÚPN SÚ Prostějov“

9.  V Příloze č. 1 se na konci doplňuje následující text:

„III. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov"

     A. Textová část

1. Průvodní zpráva
2. Výkresy změn

     B. Grafická část

1. Hlavní výkres s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města
2. Doprava
3. Plyn
4. Kanalizace
5. Voda
6. Elektrika a telekomunikace
7. Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
8. Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF + BPJ)
9. Zeleň“

10.  V příloze č. 3 se na konci doplňuje následující text:

     „Schválením III. změny ÚPN SÚ Prostějov se doplňuje seznam veřejně prospěšných staveb:

Doprava
III/D1 – propojení ulic Fanderlíkova - Nerudova
III/D2 – zrušení   propojení  ulic   Průmyslová   –   Okružní   přes   stávající  rychlostní    
             komunikaci R 46“

Zásobování pitnou vodou
III/V1 – Připojení nově schválených  lokalit na vodovodní řady

Odkanalizování
III/K1 – Odkanalizování nově schválených lokalit a  propojení na veřejnou síť

Zásobování elektrickou energií
III/E1 – Výstavba sítě NN v nově schválených lokalitách

Zásobování plynem
III/P1 – Plochy  pro realizaci VTL a  STL plynovodu a  zařízení  k zásobování  plynem
            nově schválených lokalit“

Článek II.
Zmocnění k vyhlášení znění obecně závazné vyhlášky

Starosta města Prostějova se zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

Článek III. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 595x | Iveta Páleníková
load