Vyhláška č.5/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 8. 11. 2011 usnesením č. 10202 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností se doplňuje takto:

Článek 2 Omezení činnosti odstavec 1 zní:

Noční klid je dobou od 22. hod. do 06.00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid.
Rušením nočního klidu jsou hlučné projevy, to znamená verbální projevy, živá i reprodukovaná hudba, používání hlučných strojů a zařízení apod. Rušení nočního klidu je přestupkem 1).

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova1) § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění p>

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 256x | Iveta Páleníková
load