Vyhláška č. 5/2012

o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 12064 ze dne 17. dubna 2012, v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 35a odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I. Základní ustanovení

Zastupitelstvo města Prostějova zřizuje pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policii Prostějov (dále jen „městskou policii“). Sídlem městské policie je Havlíčkova ul. 4, Prostějov. Městská policie se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek II. Řízení městské policie

1. Zastupitelstvo města Prostějova (dále jen „zastupitelstvo města“) vydává Organizační řád městské policie, kterým se stanoví organizační struktura a početní stav zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do městské policie.

2. Primátor města Prostějova vydává pracovní řád městské policie a výstrojní řád městské policie.

3. Městskou policii řídí primátor města Prostějova.

Článek III. Stejnokroj strážníka

1. Stejnokroj se stanovenými doplňky tvoří celek jednotného vystrojení strážníků. Součástí stejnokroje jsou jednotné prvky stanovené zvláštním právním předpisem 1). Doplňky stejnokroje a jejich přípustné kombinace dle ročních období a charakteru prováděných činností jsou stanoveny jednotně výstrojním řádem.

2. Nášivka umístěná na záloktí levého rukávu obsahuje označení „městská policie“, označení „Prostějov“ a je doplněna o znak města Prostějova.

3. Strážníci jsou povinni nosit stejnokroj městské policie pouze v pracovní době.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 44/2000 ze dne 14.12.2000, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002 ze dne 19.9.2002 a obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 ze dne 25.4.2006.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátora1) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii p>

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 510x | Iveta Páleníková
load