Vyhláška č. 5/2013

kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 13094 ze dne 11. 6. 2013 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): p>

Článek I. Předmět a cíl

1) Předmětem vyhlášky je stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.

2) Cílem vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrana před negativními jevy spojenými s hraním některých sázkových her, loterií a jiných podobných her včetně ochrany dětí, mladistvých a sociálně vyloučených osob. p>

3) Tato vyhláška se vztahuje na veškerou reklamu umístěnou na budově, ve které se provozovna nachází, a na sousedících nemovitostech ve vztahu k dané provozovně. p>

Článek II. Vymezení základních pojmů

1) Sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou hrou se pro účely této vyhlášky rozumí pouze sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“).

2) Propagací se pro účely této vyhlášky rozumí p>

a) reklama 1) na sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a 
b) všeobecná podpora hraní sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (vyjádřená slovně, graficky nebo zvukem), kterou jinak nelze označit za reklamu.

3) Provozovnou se pro účely této vyhlášky rozumí prostor, ve kterém jsou uskutečňovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky) p>

Článek III. Stanovení omezujících opatření a pravidel pro označení provozoven

1) Vzhled provozovny musí být upraven tak, aby vnější plášť budovy, ve které se provozovna nachází, a sousedící nemovitosti (ve vztahu k dané provozovně) neobsahovaly:

a) statické a dynamické světelné reklamy s herními symboly, upozorňující na existenci provozovny
b) jackpoty a jackpotové displeje
c) veškeré reklamy na podávání alkoholických nápojů ke hře zdarma, případně se slevou, včetně reklamy na jakékoliv benefity

2) Provozovatel je dále povinen ve vztahu k provozovně: p>

a) zajistit technické zabezpečení (zneprůhlednění) výlohy, vstupu, oken a jiných otvorů provozoven tak, aby nebylo umožněno nahlížet do vnitřních prostor provozovny, popř. do místností, kde jsou provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry,
b) při označení názvu provozovny použít slovo herna nebo kasino jen pokud provozovna splňuje podmínky zvláštního zákona pro takové označení 2);tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů 3),

3) Na provozovny, ve kterých provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her tvoří doplňkovou činnost 4), se nevztahuje odst. 2 písm. p>

a) tohoto článku. Provozování sázkových her, loterií nebo jiných podobných her však nesmí být viditelné z veřejného prostranství.

Článek IV. Přechodné ustanovení

Provozovatelé provozoven, ve kterých jsou provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, jsou povinni uvést své provozovny do souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 této vyhlášky do 6 měsíců od data účinnosti této vyhlášky.

Článek V. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátora1) § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
2) např. § 17 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
3) např. § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
4) tj. pohostinská zařízení a další místa splňující zvláštní provozní režim dle § 17 odst. 10 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů p>

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 434x | Iveta Páleníková
load