Vyhláška č. 5/2014

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013

 

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 5/2014

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013


Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 14300 dne 15.12.2014 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění vyhlášky č. 11/2013 se mění a doplňuje takto:

 


V článku II. Odstavci 2.5. písmeno c) nově zní:
c) využitelné složky komunálního odpadu: papír, sklo, plasty, PET, nápojové kartony, kovy

V článku II. Znění odstavce 2.13. se nově zní:
Sběrný dvůr je oplocené místo určené pro odkládání všech vytříděných složek komunálního odpadu mimo odpadu zbytkového na dobu nezbytně nutnou. Sběrný dvůr je fyzickým osobám přístupný v provozní době a za podmínek stanovených v provozním řádu tohoto zařízení.

V článku III. Znění odstavce 3.9. nově zní:
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo hospodařit či právo užívat je povinna zajistit si pro shromažďování odpadu dostatečný počet sběrných nádob (viz čl. 2, odst. 2.7.).


Článek 2

Doplňuje se Příloha č. 1

VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

bod č. 5 se nově zní:
5. Kovy jsou odděleně vytříděný drobný kovový odpad z provozu domácností (čisté plechovky, konzervy, hrnce, spreje atd.) a kovové odpady vzniklé při rekonstrukcích či výměnách vybavení domácností a nemovitostí (kamna, pletivo atd.).

Bod číslo 5 se nově označuje jako bod č. 6 a zní:
6.do využitelných složek komunálního odpadu NEPATŘÍ:
obaly od zmrazených výrobků, celofán, mastný papír, kopíráky, lepící pásky, kancelářské spony, použité papírové pleny,
porcelán, keramika, zrcadla, tvrzené sklo z automobilů, zátky lahví, láhve se zbytky tekutin, žárovky, zářivky, šroubovací uzávěry, víčky, bakelit, staniol,
kovové předměty pocházející z trestné činnosti, při níž je poškozován veřejný i soukromý majetek.

Doplňuje se Příloha č. 3

Možnosti uložení kovů obyvateli města Prostějova:

Obchodní jméno Adresa Tel.
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. Sběrný dvůr Anenská ul. č. 11, Prostějov 582 334 711
Sběrný dvůr Průmyslová ul., Prostějov 725 824 716
Haná Metal spol. s.r.o., ul. U Spalovny 11, Prostějov 582 345 668
Sběrna Valdemar Klich, Joštovo nám. 3, Prostějov 777 202 960
PV-RECYKLING, s.r.o., ul. Vrahovická 52, Prostějov 603 153 842
Metalšrot Tlumačov, a.s., ul. U Stadionu, Prostějov 582 333 661

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

                                     Miroslav Pišťák v. r.                      Mgr. Jiří Pospíšil v. r.
                               primátor města Prostějova                   náměstek primátora

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 490x | Iveta Páleníková
load