Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 52/2001

Vyhláška č. 52/2001

o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 52/2001

o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova

(Úplné znění ve znění obecně závazné vyhlášky č. 62/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova a obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova)

 

Zastupitelstvo města Prostějova v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydalo na svém zasedání dne 1.11.2001 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1
Poslání vyhlášky

Vyhláška o tvorbě, údržbě a ochraně zeleně města Prostějova zajišťuje ochranu životního prostředí, veřejné zeleně a užívání veřejně prospěšných zařízení města Prostějova.

 

Článek 2
Vymezení pojmů

 1. Veřejnou zelení se rozumí veřejně přístupná zeleň, zejména parky a sady, trávníky, záhony a zeleň na náměstích včetně zeleně v přenosných nádobách, jakož i jednotlivě rostoucí stromy, keře nebo květiny, jejich výsadby.
 2. Veřejně prospěšným zařízením se pro účely této vyhlášky rozumí takové zařízení, které slouží veřejnosti, je na veřejném prostranství ( např. lavičky, herní zařízení, veřejné odpadkové nádoby, veřejné osvětlení, parkovací automaty apod.).
 3. Technickými prvky veřejné zeleně se rozumí opory, podpěry a úchyty sazenic stromků, přenosné nádoby s pěstovanou zelení apod.
 4. Správcem zeleně se rozumí vlastník pozemku (nebo oprávněný uživatel), případně osoba se kterou vlastník pozemku ( nebo oprávněný uživatel) uzavře dohodu o údržbě zeleně.

 

Článek 3
Význam zeleně

 1. Zeleň je nezastupitelnou složkou životního prostředí. Má také významnou a nezastupitelnou roli v architektonicko - urbanistickém uspořádání města. Z těchto důvodů nesmí být její rozvoj podřízen rozvoji ostatních funkcí města.
 2. Musí-li v nezbytných případech dojít ke snížení ploch veřejné zeleně - trávníků, lze ekologickou újmu vzniklou snížením ploch kompenzovat provedením náhradních opatření.
 3. Náhradní opatření za snížení ploch veřejné zeleně určí odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově. Náhradní opatření může být kompenzováno uložením náhradní výsadby, včetně následné péče.

 

Článek 4
Obecné požadavky

 1. Zeleň je dovoleno užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu a funkci.
 2. Provádět jakékoliv úpravy a výsadby na plochách veřejné zeleně je možno jen se souhlasem odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově a odborným dohledem správce veřejné zeleně. Neoprávněně provedenou úpravu či výsadbu může odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově prostřednictvím správce zeleně bez náhrady změnit, nebo zcela zrušit.
 3. Za údržbu veřejné zeleně odpovídá správce zeleně, který zabezpečuje její řádný stav, čistotu, dosadbu apod.
 4.  

  Článek 5
  Postup při mimořádných zásazích do veřejné zeleně

 1. Ten, kdo provádí výkopové práce nebo zábor ve veřejné zeleni je povinen alespoň 14 dní předem požádat odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově o povolení. Tato lhůta neplatí pro havarijní případy.
 2. V povolení bude odborem komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově stanoven rozsah dotčení veřejné zeleně, časový harmonogram výkopových prací, způsob navrácení plochy do původního stavu a termín řádného předání.
 3. Do 14 dnů od ukončení prací je investor povinen zajistit řádné srovnání narušeného terénu. Dále provede adekvátní náhradu za případné odstranění dřevin, které určí odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově. Investor oseje travnaté plochy parkovou směsí. Předání ploch správci veřejné zeleně protokolem ve dvou vyhotoveních je možné až po první seči obnovených trávníků. Jeden stejnopis protokolu bude ponechán správci zeleně, druhý bude předán investorem odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově. Vzor protokolu tvoří přílohu č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 4. Od doby předání, tedy po první seči, začíná předávajícímu osmnáctiměsíční záruční lhůta, po kterou odpovídá za rekultivaci pozemku.

Článek 6
Ochrana zeleně při užívání

 1. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
 • ničit či poškozovat veřejnou zeleň, např. trhat květiny a plody ovocných či okrasných dřevin, lámat větve, či jinak poškozovat zeleň a to včetně technických prvků zeleně.
 • znečišťovat a poškozovat travnaté plochy, svévolně přemísťovat veřejná zařízení, vyvěšovat plakáty a jiné předměty na dřeviny, zakládat ohniště,
 • vjíždět vozidly na plochy veřejné zeleně a parkovat na nich. Správce zeleně smí vjíždět vozidly na plochy veřejné zeleně pouze za účelem údržby ,
 • volné pobíhání psů a jejich venčení. Majitel nebo držitel psa je povinen mít psa na vodítku a vést jej tak, aby nedošlo ke kolizním situacím s jinou osobou a dále zajistit, aby pes nevstupoval na dětská pískoviště. Plochy veřejné zeleně, kde je možno psy pustit bez vodítka za předpokladu, že majitel, nebo držitel psa jej má pod kontrolou jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Pokud zvíře znečistí plochy veřejné zeleně nebo veřejného prostranství je majitel nebo držitel psa toto neprodleně odstranit.
 1. Prodejní stánky, reklamní panely a zařízení, nádoby na pevný domovní odpad, stojany na kola a jiná zařízení, omezující růst nebo rozvoj zeleně, vyjma mobilních reklamních tabulí, lze umísťovat na plochy veřejné zeleně pouze s předchozím souhlasem Rady města Prostějova. Mobilní reklamní tabule lze umísťovat do ploch veřejné zeleně pouze s povolením odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově.

Článek 7
Sankce

 1. Porušení této vyhlášky je přestupkem, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, anebo o trestný čin.
 2. Za přestupek spočívající v porušení povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou města lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 30.000Kč.
 3. Jestliže podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled města, může jí město uložit pokutu do 50 000 Kč. Jestliže osoby uvedené ve větě první znečistí veřejné prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, může jim město uložit pokutu do výše 200 000 Kč.
 4. Poruší-li podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou města, může jí město uložit pokutu do 200 000 Kč.

 

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. Průběžnou kontrolu dodržování této vyhlášky zajišťují zaměstnanci města Prostějova zařazení do odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově nebo do stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově a strážníci Městské policie Prostějov.
 2. Vyhláškou nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
 3. Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č 12/1993 ze dne 8.4.1993, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2002.

***

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 52/2001 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2002.
Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 62/2002 nabyla účinnosti dnem 11. 10. 1992.
Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 1/2003 nabyla účinnosti dnem 10. 5. 2003.

 

 

 

.............................................
Ing. Jan Tesař
starosta města Prostějova

 


Příloha č. 1

Protokol o předání ploch veřejné zeleně

 

Předávající:
Investor:
adresa:

 

Dodavatel:
adresa:

 

Název stavby: 

Povolení odboru komunálních služeb č.j.

Způsob provedení:

Zjištěné závady a termín odstranění:

 

Záruční doba 18 měsíců začíná dnem předání, tj.

končí dnem, tj.

 

 

 

V Prostějově dne:

 

………………………………..
Za správce zeleně
razítko a podpis

………………………………….
Investor, příp. dodavatel akce
razítko, podpis

 


Příloha č. 2

Plochy veřejné zeleně pro volné venčení psů

 1. Přikrylovo náměstí - v zelené ploše za zámkem, p.č. 241
 2. ul. Kostelecká – plocha u bývalého obchodu ovoce a zeleniny, p.č. 578/17
 3. U sv. Anny- zelená plocha u sběrného dvora, p.č. 1790/1
 4. V  Kolářových sadech – plocha nově navrženého mokřadu, p.č. 6174/6, 6174/5, 6174/3, 6174/1
 5. za ul. Dolní k Joštovu nám. – zelená plocha u bývalých jatek, p.č. 7942/2
 6. U pivovarského rybníčku – zelená plocha mezi sídlištěm Svornosti a tratí, která bude směrem k trati ohraničena výsadbou keřů, p.č. 7494
 7. mezi ulicemi Anenská a Holandská – jižně od ulice Holandské a J.V. Myslbeka, p.č. 6216, 6215/2, 6217
 8. Plumlovská ulice – stávající plocha vyčleněná pro LTZ, p.č. 6084/8
 9. mezi Plumlovskou a Finskou ulicí – plocha u stávající trafostanice, u rondelu, p.č. 6083/1
 10. za Barákovou ul. – mezi stávající budovou Agrostroje a tratí ČD, p.č. 8005
 11. prodloužení ul. Lidické - zelené plochy u zadní brány městského hřbitova, p.č. 6644/2, 6644/17
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 704x | Richard Sedlák
load