Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 57/2002

Vyhláška č. 57/2002

o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 57/2002,
o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova se usneslo na svém zasedání konaném dne 25. 4. 2002 vydat podle § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Tato obecně závazná vyhláška upravuje použití koeficientu, jímž se násobí základní sazba daně z nemovitostí.

Článek II.

Pro použití koeficientu podle § 6 odst. 4 písm. b) a podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”), je rozhodné umístění nemovitosti v jednotlivých částech města, které jsou rozčleněny takto:

a) město Prostějov v k.ú. Prostějov,
b) město Prostějov v částech k.ú. Domamyslice, k.ú. Držovice na Moravě, k.ú. Vrahovice, k.ú. Čechovice u Prostějova ak.ú. Krasice, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky,
c) město Prostějov v částech k.ú. Domamyslice, k.ú. Držovice na Moravě, k.ú. Vrahovice, k.ú. Čechovice u Prostějova a k.ú. Krasice, které jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, a v k.ú. Čechovice-Záhoří, k.ú. Čechůvky a k.ú. Žešov.

Článek III.

Při výpočtu sazby daně se násobí základní sazba daně z nemovitostí umístěných v:

- části města uvedené v čl. 2 písm. a) koeficientem 3,5,
- části města uvedené v čl. 2 písm. b) koeficientem 2,5,
- části města uvedené v čl. 2 písm. c) koeficientem 1,6.

Článek IV.

Správa a řízení ve věcech daně z nemovitostí se řídí zvláštními předpisy.1)

Článek V.

Porušení této obecně závazné vyhlášky je přestupkem, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestní čin.

Článek VI.

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška města Prostějova č. 15 ze dne 9. 12. 1993.

Článek VII.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

----------------------------
Miroslav Pišťák,v. r.
zástupce starosty města Prostějova

----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova


1) zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

K obecně závazné vyhlášce č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova ze dne 25. 4. 2002k.ú. Vrahovice – ulice:

Čs. Odboje
P. Jilemnického
M. Alše
Čs. armádního sboru
Jaselská
Prešovská
Trpinky
Kyjevská
Sokolovská
K. Světlé


k.ú. Čechovice u Prostějova – ulice:

Ječná
Ovesná
Čechovická – část od Žitné k Ovesné
K Rybníku


k.ú. Domamyslice – ulice:

Pod Vinohrádkem
Domamyslická – část od ul. Žitné k ZD Moravan


k.ú. Držovice na Moravě - ulice:

Fibichova
Háj
Lomená
Svadůvky
SNP
U Cihelny – část od ul. Z. Fibicha po kapličku sv. Floriána
U Hřbitova
Úzká
V Zahradě
Za Olomouckou


k.ú. Krasice – ulice:

K Rybníku
nám. J.V.Sládka

 

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 521x | Iveta Páleníková
load