Vyhláška č. 6/2011

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 8. 11. 2011 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

ČÁST PRVNÍ Obecná část

Článek I. Základní ustanovení

1.1. Tato vyhláška upravuje:

a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Prostějova (dále jen "systém") a určuje místa k odkládání odpadů v části druhé,
b) nakládání se stavebním odpadem a vztahuje se na všechny fyzické osoby a původce odpadu, při jejichž činnosti na území města Prostějova vzniká stavební odpad (dále jen "původci stavebního odpadu") v části třetí.

Článek II. Základní pojmy

Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona 1) stanoveny tyto základní pojmy:

2.1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech 2). p>

2.2. Účastníci systému jsou fyzické osoby , na které se tato vyhláška vztahuje, jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle systému stanoveného v této vyhlášce. p>

2.3. Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona 3) a podle zvláštních právních předpisů 4) a současně je také pověřena příslušným orgánem města Prostějova provozovat systém nebo jeho část 5). p>

2.3. Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona 3) a podle zvláštních právních předpisů 4) a současně je také pověřena příslušným orgánem města Prostějova provozovat systém nebo jeho část 5). p>

2.4. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který je veden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu 6) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 7). p>

2.5. V systému je stanoveno třídění komunálního odpadu na tyto složky: p>

a) nebezpečný odpad
b) objemný odpad
c) využitelné složky komunálního odpadu: papír, sklo, plasty, PET, nápojové kartony
d) zbytkový odpad
e) biologicky rozložitelný odpad

ad a) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise 8) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona 9).

ad b) Objemný odpad je odpad, který s ohledem na jeho rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob nebo do speciálních nádob, zejména vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, vany, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, různé přístroje, bioodpad a zařízení apod.

ad c) Využitelné složky komunálního odpadu jsou blíže charakterizovány v příloze č.1, která je nedílnou součástí vyhlášky.

ad d)Zbytkový odpad je komunální odpad po vytřídění nebezpečného, objemného a využitelného odpadu: kuchyňské odpady živočišného původu, smetí, konzervy, popel, zbytkový papír a zbytkové plasty, papírové pleny apod.

ad e) Biologicky rozložitelný odpad je odpad ze zahrad, sadů a ostatních pozemků vyprodukovaný fyzickou osobou (zejména se jedná o jehličí, kořeny a stonky bylin, kusové dřevo včetně přirostlé kůry, nepřirostlou kůru, květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, slámu a trávu) a kuchyňský odpad rostlinného charakteru (např. zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky vajec).

2.6. Sběrné nádoby sloužící k odkládání zbytkového odpadu účastníků systému, jsou typizované o objemu 110, 120 a 240 litrů tzv. popelnice nebo 1100 litrů tzv. kontejnery. K odkládání využitelných složek komunálního odpadu slouží speciální sběrné nádoby barevně označené dle druhu využitelné složky a k odkládání objemného odpadu velkokapacitní kontejnery.

2.7. Dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit po vytřídění zbytkový odpad, vznikající při provozu domácnosti v objektu, do sběrné nádoby. Doporučený dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový odpad je 4 litry na osobu a den.

2.8. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu a určuje ho vlastník či správce nemovitosti.

2.9. Svozové místo je stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu.

2.10. Den svozu je den, kdy oprávněná osoba provádí vyprazdňování sběrných nádob v systému.

2.11. Objekt je bytový a rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt nebo stavba pro individuální rekreaci.

2.12. Vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt, je jeho správcem nebo má k němu právo hospodaření. Vlastníkem objektu je pro účely této vyhlášky i zástupce společenství vlastníků.

2.13. Sběrný dvůr je oplocené místo určené pro odkládání nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu na dobu nezbytně nutnou. Sběrný dvůr je fyzickým osobám přístupný v provozní době a za podmínek stanovených v provozním řádu tohoto zařízení.

2.14. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je sběr zajištěný osádkou speciálního vozidla v pravidelných intervalech na určených místech.

ČÁST DRUHÁ Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Článek III. Místa určená k odkládání komunálního odpadu

3.1. K odkládání nebezpečného odpadu (viz. čl.2 odst. 2.5. písm. a)) vyprodukovaného fyzickými osobami je určen v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. V okrajových částech města Prostějova je svoz organizován dvakrát do roka.

3.3. K odkládání využitelných složek komunálního odpadu, vyprodukovaných fyzickými osobami, jsou určena místa vybavená speciálními sběrnými nádobami označenými druhem využitelné složky (papír / sklo bílé / sklo barevné / plasty, PET, nápojové kartony) a jiná zařízení (sběrné suroviny, školská zařízení). K odkládání využitelných složek komunálního odpadu jsou určeny v provozních hodinách i sběrné dvory.

3.4. K odkládání zbytkového odpadu účastníků systému jsou určena místa vybavená typizovanými sběrnými nádobami o objemu 110, 120 a 240 litrů nebo 1100 litrů (tzv. ”popelnicemi” nebo ”kontejnery”). U nemovitostí sloužících k rekreaci mohou účastníci systému sjednat odvoz odpadu oprávněnou osobou individuálně na Odboru správy a údržby majetku města Městského úřadu Prostějov.

3.5. K odkládání biologicky rozložitelného odpadu vyprodukovaného fyzickými osobami slouží:

a) typizované sběrné nádoby určené k odkládání bioodpadu, které má účastník systému zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. Tyto nádoby pravidelně vyváží oprávněná osoba
b) kompostéry, které má účastník systému zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. Účastník systému pak využívá biologicky rozložitelný odpad pro vlastní potřebu
c) k odkládání objemného rostlinného bioodpadu (např. velké větve stromů) je určen v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Dále je dvakrát do roka organizován (jarní a podzimní) úklid města.

3.6. Účastníci systému jsou povinni odkládat všechny roztříděné složky odpadu na místa k tomu určená v článku 3 této vyhlášky. Na místech bez obsluhy jsou povinni odkládat odpad do sběrných nádob, jimiž jsou tato místa vybavena. Na místech s obsluhou jsou povinni se řídit pokyny obsluhy.

3.7. Účastníci systému odkládají zbytkový odpad, biologicky rozložitelný odpad a využitelné složky komunálního odpadu do typizovaných sběrných nádob a do speciálních sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob a svozových míst, přístupových cest k nim a okolí a obtěžování okolí prachem a zápachem z nedostatečně uzavřených nádob.

3.8. Účastník systému zajistí v den svozu přistavení typizované sběrné nádoby na svozové místo a nejpozději následující den po dni svozu ji odklidí zpět na stanoviště sběrných nádob.

3.9. Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo hospodařit či právo užívat je povinna:

a) zajistit si pro shromažďování odpadu dostatečný počet sběrných nádob (viz. čl.2, odst.2.6.)
b)označit sběrné nádoby evidenční samolepkou, kterou přidělí Městský úřad Prostějov fyzickým osobám a správcům nemovitostí.

3.10. Vlastníkem odpadu odloženého na k tomu určených místech (viz. čl.3, odst. 3.1.-3.5.) se stává město 10). Je zakázáno vybírat, rozhazovat nebo odvážet věci odložené ve sběrných nádobách.

3.11. Je zakázáno:

a) ukládat do sběrných nádob a kontejnerů žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečný odpad, tekuté odpady, stavební suť, objemný odpad a využitelné složky komunálního odpadu,
b) ukládat odpad z domácností do veřejných odpadkových košů,
c) účastníkům systému odkládat komunální odpad do sběrných nádob, které nejsou oprávněny užívat.

Článek IV. Poplatek za provoz systému

4.1. Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města se stanovuje poplatek 11).

4.2. Sazbu poplatku a způsob jeho výběru stanoví samostatná obecně závazná vyhláška města Prostějova. p>

ČÁST TŘETÍ Stavební odpad

Článek V. Nakládání se stavebním odpadem

5.1. Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti, které jsou dle Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet atd. 12). Stavební odpad není odpadem komunálním.

5.2. Původci stavebního odpadu, kteří produkují stavební odpad vhodný k recyklaci a následnému využití, jsou povinni stavební odpad třídit a nabídnout provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu 13).

5.3. Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti původců stavebního odpadu musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, popřípadě subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití a zneškodnění.

5.4. Možnosti uložení suti pro fyzické osoby a naplnění povinnosti dle bodu 5.2. jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 2, která je nedílnou součástí vyhlášky.

ČÁST ČTVRTÁ Ustanovení společná a závěrečná

Článek VI. Sankce a kontrola

6.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných právních předpisů 14).

6.2. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět strážníci Městské policie Prostějov a pověření zaměstnanci Odboru správy a údržby majetku města Městského úřadu Prostějov.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší:
Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 8/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

7.2. Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města ProstějovaPříloha č. 1 Využitelné složky komunálního odpadu

1. Papír je odděleně vytříděný použitý, ale ne znečištěný papírový odpad (noviny, časopisy, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír).

2. Sklo je odděleně vytříděný čistý a prázdný skleněný odpad (bílé nebo barevné sklo, skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken).

3. Plasty jsou odděleně vytříděné čisté plastové odpady ( PVC sáčky a fólie, plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky).

4. PET láhve, nápojové kartony

5. Do využitelných složek komunálního odpadu NEPATŘÍ :
obaly od zmrazených výrobků, celofán, mastný papír, kopíráky, lepící pásky, kancelářské spony, použité papírové pleny, porcelán, keramika, zrcadla, tvrzené sklo z automobilů, zátky lahví, láhve se zbytky tekutin, žárovky, zářivky, šroubovací uzávěry, víčka, bakelit, staniol, kovové uzávěry.

Příloha č. 2 Možnosti uložení stavební suti obyvateli města Prostějova za úplatu

 

 Obchodní jméno

 Adresa sídla

 Tel.

 provozovna

RESTA PROMA s.r.o.

Majetín, Náves 37

582334185

Kralice na Hané

Petr Očenášek

Petelinova 12, Olomouc

582330022

Recyklační centrum Určická ul., Prostějov

INSTA CZ, s.r.o.

Jeremenkova 42,Olomouc

582381218

Smržice

SITA CZ a.s.

Novosady 616, Němčice nad Hanou

582386011

Němčice nad Hanou

.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o.

Průmyslová 1b, Prostějov

582334711

 725824716

Sběrný dvůr na ulici Anenská č.11

Sběrný dvůr na ulici
 Průmyslová

1) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) § 3 odst. 1 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) § 4 písm. y) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4) např. zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů
5) např. .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o.
6) vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů)
7) § 4 písm. b) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
8) vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů)
9) § 4 písm. a) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příl.č. 2) zákona
10) § 4 písm. x)zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
11) § 17 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 10b) zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
12) vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů)
13) § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. 455/1991 Sb. živnostenský zákon
14) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů v pozdějším znění, zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů p>

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1109x | Iveta Páleníková
load