Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 66/2002

Vyhláška č. 66/2002

kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

 

Obecně závazná vyhláška č. 66/2002,
kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov

(Úplné znění ve znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov a obecně závazné vyhlášky č. 17/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov)

Zastupitelstvo města Prostějova se usneslo dne 19.12.2002 vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu § 10 písm. d) § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek I.
Účel vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje plné znění závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru Prostějov (dále jen "ÚPN SÚ Prostějov" nebo "územní plán sídelního útvaru Prostějov").

(2) Obecně závazná vyhláška obsahuje závaznou část územního plánu města Prostějova schváleného Městským zastupitelstvem v Prostějově usnesením č. VIII na 8. řádném zasedání dne 14. 12. 1995 a závaznou část I. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov schválenou Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 12150 na 23. řádném zasedání dne 19. 9. 2002 a závaznou část II. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov schválenou Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 14292 na 24. zasedání dne 21.12.2004 a závaznou část III. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov schválenou Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 15240 na 30. řádném zasedání dne 25.10.2005 a závaznou část Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) schválenou Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 16294 na 3. řádném zasedání dne 19.12.2006.

(3) Obecně závazná vyhláška stanoví zejména zásady urbanistické koncepce, funkčního a prostorového uspořádání území a jeho limity, závazné regulativy a podmínky zastavitelnosti území, zásady uspořádání dopravy, uspořádání a limity technického vybavení a zásady ochrany kulturních hodnot. Obecně závazná vyhláška dále vymezuje zásady ochrany přírody a krajiny a územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby. Obsah územního plánu sídelního útvaru Prostějov tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

 Článek II.
Rozsah územní platnosti

Vyhláška platí pro územní obvod města Prostějova vymezený katastrálními územími Prostějov, Krasice, Čechovice, Čechovice - Záhoří, Domamyslice, Držovice, Vrahovice, Čechůvky a Žešov.

Článek III.
Vymezení pojmů

(1) Území města je členěno na území zastavitelné a území nezastavitelné.

(2) Zastavitelné území tvoří plochy zastavěné nebo navržené k zastavění.

(3) Nezastavitelné území obsahuje plochy nezastavěné, které nejsou určeny k zastavění.

(4) Urbanizované území tvoří dále uvedené zastavitelné plochy:
a) plochy centrální zóny
b) plochy bydlení
c) plochy občanského vybavení
d) plochy sportu a rekreace
e) plochy výroby, skladů a těžby
f) plochy dopravy a technického vybavení

(5) Neurbanizované území tvoří nezastavitelné plochy:
a) plochy zeleně a lesů
b) plochy zemědělského využití
c) vodní plochy

(6) Polyfunkční území jsou určeny pro stanovené druhy funkcí tj. určující funkce využiti území v kombinaci s přípustnými nebo výjimečně přípustnými funkcemi.

(7) Monofunkční plochy jsou určeny jen pro vybraný druh funkce, která vylučuje jejich využití pro jiné účely.

(8) Rozvojová území jsou určená pro rozvoj hlavních městských funkcí, tj. bydlení, obchodu, služeb, občanské vybavenosti, rekreace a výroby, zahrnují plochy určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání.

(9) Stabilizované plochy – jejich funkční a prostorové uspořádání nebude zásadně měněno.

(10) Rezervní plochy budou využity až po vyčerpání ploch navržených k rozvoji.

(11) Funkční regulativy jsou vyjádřeny výčtem staveb objektů a zařízení, které odpovídají funkčnímu využití jednotlivých ploch. Stavby, objekty a zařízení jsou stanoveny pro funkce určující, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.

(12) Určující funkci odpovídají stavby, objekty a zařízení, které v území či ploše převládají a určují charakteristiky funkčního využití.

(13) Přípustné funkci odpovídají stavby, objekty a zařízení, které nejsou plošně a významově rozhodující, ale jsou realizovatelné (povolitelné) bez omezení.

(14) Podmíněně přípustné jsou stavby, objekty a zařízení, které neodpovídají dominantní funkci a lze je v území umístit pouze po pečlivém individuálním posouzení všech urbanistických, hygienických a ekologických aspektů.

(15) Nepřípustné jsou stavby, objekty a zařízení, které nejsou v území realizovatelné
za žádných podmínek (jsou nepovolitelné).

(16) Plochy se zvýšenými nároky na přípravu výstavbyvyžadují vyšší kvalitu urbanistického a architektonického řešení staveb, zajišťovanou zpravidla v urbanistických a architektonických soutěžích.

(17) Plochy územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) jsou tvořeny regionálními a lokálními biocentry a jejich propojením regionálními a lokálními biokoridory ve funkční systém.

ČÁST DRUHÁ
Závazná část

Článek IV.
Urbanistická koncepce

(1) Urbanistická koncepce je založena na myšlence kompaktního města. Město Prostějov se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek.

(2) Rozvoj města bude vycházet z těchto závazných zásad:
a) zásadní pro koncepci města je respektovat nadřazený dopravní skelet:
– dopravní koridor rychlostní komunikace R/46
– změna trasování silnice II/150
b) respektovat dominantní postavení historického jádra
c) rozvoj bydlení je navržen do ploch západně od centra (Krasice, Čechovice, Domamyslice), jižně od centra podél ul. Okružní a dostavby volných ploch severně (Prostějov, Držovice, Vrahovice)
d) sportovně rekreační plochy soustředit a rozvíjet především na severním okraji města Prostějova – podél toku řeky Hloučely
e) průmyslová výroba je soustředěna do tzv. průmyslových zón

(3) Samostatně urbanizovanou část tvoří sídlo Žešov.

(4) Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty.

 Článek V.
Funkční uspořádání, závazné regulativy

(1) Funkční uspořádání území města je vymezeno ve výkrese č. 1 Hlavní výkres
s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města I. změny ÚPN SÚ Prostějov a II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov a výkresech č. 2 a 4 Hlavní výkres – návrh změny, Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“).

(2) Náplň funkčního uspořádání je vymezena funkčními regulativy, které tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky.

(3) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která vymezenému funkčnímu využití neodpovídají, nesmí být v tomto území umístěny nebo povoleny.

Článek VI.
Prostorové uspořádání a jeho limity

(1) Plochy centrální zóny:
a) polyfunkční centrum města zahrnuje městskou památkovou zónu tzn. plochu
se zvýšenými nároky na přípravu výstavby, urbanistického a architektonického řešení staveb a jejich souborů, nová výstavba a rekonstrukce musí respektovat historické prostředí a požadavky dané vyhlášením městské památkové zóny
b) závazné jsou uliční čáry, výšková hladina a tvar střech stávající zástavby respektující historické dominanty města (radnice, věže kostelů)
c) koncepce rozvoje – zachovat a rekonstruovat stávající urbanistickou strukturu, posílit bydlení (nesnižovat počet bytů), revitalizovat památkově chráněné objekty a zapojit je do života města (zámek)
d) rozvojové plochy s možností dostavby a rekonstrukcí jsou: prostor bývalého židovského města v ul. Hradební, Koželuhova, Uprkova a prostory ul. Wolkerova a ul. Školní

(2) Plochy bydlení:
a) obytné území zabírá většinu zastavěných ploch města, plochy obytné zástavby obklopují centrum města a jsou dále rozvíjené podél městských radiál - ul. Svatoplukova, Olomoucká, Kostelecká, Plumlovská, Žeranovská, Brněnská a Dolní
b) rozvojové plochy – ve směru západně od centra v plochách mezi stávající zástavbou Krasic, Čechovic, Domamyslic, za sídlištěm Hloučela po trati Zadní trávníky, jižně od centra podél ulice Okružní a dostavby volných ploch v severní části města Prostějova, v Držovicích, ve Vrahovicích a v Žešově

(3) Plochy občanského vybavení:
a) občanská vybavenost městského typu tj. s většími nároky na plochy (školství, kultura, zdravotnictví, sociální péče) je soustředěna v centru města a v jejím blízkém okolí, ostatní vybavenost je rozmístěna rovnoměrně podél městských radiál a v centrech urbanistických obvodů
b) rozvojové plochy pro jednotlivá zařízení vybavenosti jsou vymezeny:
- v centru města v prostoru ulic Kostelní – Uprkova
- prostor mezi ul. Mlýnská, Plumlovská a Šlikova
- v prostoru mezi ul. Újezd a Jihoslovanská
- prostor ul. Svatoplukovy
- v prostoru mezi ul. Vápenice a Partyzánská
- v prostoru sídliště Hloučela, u sídliště Západ
- ul. Olomoucká, ul. Plumlovská,
- ul. Kostelecká, ul. Brněnská, Za Hybešovou ul.
- v Krasicích, Čechovicích a Držovicích

(4) Plochy sportu a rekreace jsou určeny k rozšíření, intenzifikaci a doplnění takto:
a) areál v ul. Sportovní
b) sportovní hala za Hloučelou na ul. Olympijská s otevřenými hřišti
c) sportovní areál v Krasicích s koupalištěm – navržen k plošnému rozvoji a doplnění o potřebná sportovní zařízení
d) koupaliště ve Vrahovicích – navrženo k rozšíření a doplnění o potřebné plochy pro další sportovní zařízení
e) stávající hřiště pro kopanou v Čechovicích, v Držovicích, sportoviště v Domamyslicích
f) nové hřiště pro kopanou v trati Trávníky ve Vrahovicích
g) jízdárna s ustájením koní u řeky Hloučely za ul. C. Boudy – návrh plochy
h) kryté lázně
i) sportoviště při školách
j) kynologický areál v lokalitě Za Brněnskou ulicí
k) sportovně rekreační areál za hřbitovem v Krasicích

(5) Plochy výroby, skladů a těžby:
a) pro průmyslovou výrobu jsou vymezeny rozvojové plochy: velká průmyslová zóna na východním okraji města(za hlavním vlakovým nádražím) – lokalita určená pro průmyslovou výrobu s potenciálním vlivem na životní prostředí s možností rozvoje a zavlečkovanými plochami, malá průmyslová zónav severní části města (za Hloučelou) – lokalita s rozvojovými plochami pro lehký průmysl, výrobní služby a skladování
b) stávající areály pro zemědělskou výrobu jsou dostačující
c) těžba nerostných surovin - u cihelny Za Určickou (cihelna Rolný) a Držovice je předpokládaná těžba a využívání ložiska

(6) Plochy zeleně a lesů:
a) stabilizované plochy – zeleň uprostřed města včetně zeleně hřbitovů, ÚSES, zeleň Držovického hájku, zeleň lesních komplexů na západním okraji řešeného území
b) koncepce rozvoje:
– dobudovat ÚSES v návaznosti na stávající zachovalé přírodě blízké lokality
– při dělení pozemků obnovovat rozptýlenou zeleň
– plochy zeleně rozšířit o parky u nové nemocnice
– plochy zeleně propojit do souvislého pásu podél Mlýnského náhonu a napojit na krajinnou zeleň
– je navrženo posílení přírodního prvku toku řeky Hloučely jako přirozené přírodní osy území (nositel ÚSES) - pruhy zeleně podél Hloučely zachovat o maximální možné šířce.

(7) Plochy zemědělského využití:
a) stabilizované plochy – plochy orné půdy a ostatních zemědělských kultur
b) koncepce rozvoje – lze očekávat dělení zemědělského půdního fondu a tím částečné zprůchodnění krajiny, je třeba chránit a dotvářet veškerou zeleň v zemědělské krajině (interakční prvky)

(8) Vodní plochy:
a) představují plochy vodních toků, nádrží, rybníků
b) pro zlepšení podmínek životního prostředí v okolí Kolářových sadů je navržena vodní plocha

 Článek VII.
Uspořádání dopravy

(1) Místní komunikace a účelové komunikace se umísťují na plochách a v trasách vyznačených ve výkrese č. 2 Doprava I. změny ÚPN SÚ Prostějov a II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) uspořádání dopravy nemění.

(2) Ve stávající komunikační síti se provedou tyto změny a úpravy:
a) změna trasování silnice II/150 (obchvat Prostějova): ve východní části – přeložení do trasy Kralické ulice v průmyslové zóně a propojením za Valovou se stávající trasou silnice za částí Čechůvky, v jihozápadní části – přeložení silnice II/150 do jižnější polohy
b) v trasování vnějšího městského okruhu – v severní části prodloužením ulice Josefa Lady do nové trasy za ulicí Cyrila Boudy a její napojení do ulice Sladkovského, v jižní části propojením ulice Anglická a Okružní přes ulici Anenská
c) provedení části severního obchvatu v úseku ulic Kostelecká - Olomoucká
d) změna tvaru křižovatky „ulice Dolní – R/46“, křižovatky sever „ulice Konečná – R/46“ a křižovatky „Brněnská – Okružní“
e) provedení propojení ulic Myslbekova – Anglická
f) trasování cyklotrasy v úseku „ul. Brněnská – Záhoří“
g) propojení ulic U stadionu – Martinákova
h) okružní křižovatka ulic Kralická a Kojetínská
i) propojení ulic Barákova – Janáčkova a Barákova – Průmyslová
j) přeložka silnice II/366 Prostějov – sever
k) cyklostezka podél VVT Hloučela směrem k obchodnímu domu Tesco
l) zrušení prodloužení ulice Ovocná přes pozemky parc. čís. 399/2, 397/3 k. ú. Čechovice u Prostějova a pozemek parc. č. 54 k. ú. Krasice
m) propojení ulic Fanderlíkova - Nerudova
n) zrušení propojení ulic Průmyslová – Okružní přes stávající rychlostní komunikaci R 46“

(3) Plochy pro odstavování a garážování motorových vozidel jsou vymezeny a vyznačeny ve výkrese č. 2 Doprava I. změny ÚPN SÚ Prostějov.

(4) Plochy pro stavby drah a na dráze jsou vyznačeny ve výkrese č. 2 Doprava
I. změny ÚPN SÚ Prostějov.

(5) Plochy hlukových zón I, II a III letiště jsou vyznačeny ve výkresech č. 2 Doprava
I. změny ÚPN SÚ Prostějov.

(6) Na pozemcích vymezených tras a ploch pro stavby pro dopravu nesmí být umísťovány a povolovány novostavby ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení.

 Článek VIII.
Uspořádání a limity technického vybavení

(1) Rozsah ploch pro stavby a zařízení technického vybavení je zakreslen ve výkresech č. 3 Plyn, č. 4 Kanalizace, č. 5 Voda a č. 6 Elektrika a telekomunikace I. změny ÚPN SÚ Prostějov a II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) rozsah ploch pro stavby a zařízení technického vybavení nemění.

(2) Zásobování pitnou vodou:
a) nedostatek ve zdrojích bude řešen: napojením na vodárenský systém Pomoraví, je navrženo rozšíření vodojemu na Stráži, změna systému zásobování rozdělením vodovodní sítě na kostru a zásobovací okrsky a nový obchvat v prostoru Anenského předměstí
b) připojení nově navržených ploch obytné zástavby, občanské vybavenosti, výrobních a komerčních ploch na vodovodní řady
c) pro zásobování velké průmyslové zóny je navržen nový přivaděč pitné vody

(3) Pro dořešení problematiky odkanalizování je stanoveno:
a) rozšíření ČOV, rekonstrukce nevyhovujících kmenových stok a dokončení odkanalizování v okrajových částech
b) rozšíření kanalizačního systému pro odkanalizování nově navržených ploch

(4) Závaznou částí I. změny ÚPN SÚ Prostějov je Energetický dokument města Prostějova z roku 2000, který slouží jako podklad pro realizaci energetické politiky města. Dokument zjistil stav zásobování města teplem, plynem, elektřinou a navrhl koncepci energetického zásobování města, včetně jeho rozvojových oblastí do roku 2010.

(5) Zásobování elektrickou energií:
a) výstavba vstupní rozvodny a trafostanice Prostějov Západ
b) výstavba nových trafostanic, kabelového a venkovního vedení VN pro tyto stanice, včetně přestavby stávajících rozvodných zařízení v navržených lokalitách, výstavba vstupní rozvodny pro průmyslovou zónu
c) výstavba sítě NN v navržených lokalitách včetně přeložek stávajících rozvodných zařízení

(6) Plynofikace:
a) nevyhovující umístění VTL plynovodu uvnitř zástavby bude řešeno novým VTL obchvatem města, navrhuje se dokončení plynofikace okrajových částí města STL, respektive NTL rozvody
b) nová VTL regulační stanice zemního plynu RS 5000 a přeložení VTL plynovodu v Držovicích
c) nová VTL regulační stanice zemního plynu RS 15000 pro velkou průmyslovou zónu
d) přeložení trasy VTL plynovodu v trati Zadní trávníky

(7) Zásobování teplem bude realizováno v souladu s Energetickým dokumentem města Prostějova.

(8) Zpracování a likvidace odpadu:
a) průmyslový odpad bude zneškodňován ve spalovně, případně na skládkách
b) domovní odpad bude tříděn a odvážen k likvidaci mimo katastr města

Článek IX.
Zásady ochrany kulturních hodnot

(1) Chránit a respektovat architektonické a urbanistické hodnoty městské památkové zóny jako celku a dalších kvalitních zachovalých městských prostorů s kvalitní architekturou. Jedná se především o ulice Rejskova, Partyzánská, Šafaříkova, Sladkovského, Palečkova, Daliborka, Tetín, Svatoplukova, Vápenice, Karlov, Komenského.

(2) Ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je třeba chránit území archeologického zájmu zakreslené ve výkrese č. 1 Hlavní výkres s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města I. změny ÚPN SÚ Prostějov a II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov.

(3) Chránit a respektovat je třeba všechny objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek, uvedených v kapitole 2.3.2.1 b) průvodní zprávy schváleného územního plánu města Prostějova

(4) Zvýšenou pozornost věnovat údržbě a rekonstrukci objektů a staveb zahrnutých mezi objekty památkové ochrany uvedených v kapitole 2.3.2.1 b) průvodní zprávy schváleného územního plánu města Prostějova.

Článek X.
Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability

(1) Z hlediska ochrany přírody je třeba respektovat přírodní hodnoty prostředí, jmenovitě významných krajinných prvků. Navrženo je doplnění krajinné zeleně do systému ekologické stability, rozšíření břehové zeleně toku řeky Hloučely a Romže.

(2) V rámci ochrany krajiny nepřipouštět ani nepovolovat změny kultur zhoršující větrnou a vodní erozi, rozsáhlé pozemkové úpravy likvidující vzrostlou zeleň, dále zahrádkářské kolonie ve volné krajině, rekreační chaty, oplocení volné krajiny ap.

(3) Územní systém ekologické stability (ÚSES) zahrnuje prvky kostry ekologické stability, významné krajinné prvky a prvky determinující krajinný ráz. Regionální a místní územní systém ekologické stability je vymezen ve výkrese č. 1 a 9 I. změny ÚPN SÚ Prostějov a II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) nevymezuje regionální ani místní územní systém ekologické stability. Plochy biocenter a biokoridorů tj. plochy ÚSES jsou nezastavitelné.

Článek XI.
Ostatní limity využití území a další omezení

(1) Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu vymezeného území a ploch je možné jen v případě, že nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci.

(2) Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.

ČÁST TŘETÍ
Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Článek XII.
Veřejně prospěšné stavby

(1) Veřejně prospěšné stavby jsou takové, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim ve veřejném zájmu vyvlastnit nebo omezit, a to jen tehdy, pokud není možné cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

(2) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 7 Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy I. změny ÚPN SÚ Prostějov a II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) nevymezuje veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.

(3) Seznam veřejně prospěšných staveb tvoří přílohu č. 3 této vyhlášky.

  ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení

Článek XIII.
Změny, aktualizace, výjimky

Aktualizace územního plánu sídelního útvaru Prostějov bude prováděna v souladu s potřebami rozvoje území. O aktualizaci rozhodne Zastupitelstvo města Prostějova.

 Článek XIV.
Přílohy vyhlášky

Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Obsah územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Příloha č. 2 - Funkční regulativy
Příloha č. 3 - Seznam veřejně prospěšných staveb 

Článek XV.
Místa uložení schváleného územního plánu

Schválený územní plán města Prostějova a schválená I. a II. změna ÚPN SÚ Prostějov a III. změna ÚPN SÚ Prostějov a Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) jsou uloženy na Městském úřadu v Prostějově, odboru koncepce a rozvoje, na stavebním úřadu Městského úřadu v Prostějově a u nadřízeného orgánu územního plánování na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje v Olomouci.

 Článek XVI.
Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška města Prostějova č. 28 ze dne 14. 12. 1995, kterou se stanoví závazné části územního plánu města Prostějova.

 Článek XVII.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.1.2003.


  

Ing.Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova

***

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18/2004 nabyla účinnosti dnem 1.1.2005.
Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 5/2005 nabyla účinnosti dnem 24.11.2005.
Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 17/2006 nabyla účinnosti dnem 21.12.2006.


Příloha č.1
Obsah územního plánu sídelního útvaru Prostějov

I. Územní plán města Prostějova:

A. Textová část
1. Zájmové území
2. Urbanistické řešení, regulační zásady
3. Dopravní řešení
4. Zásobování vodou
5. Návrh kanalizace
6. Zásobování plynem
7. Zásobování el. energií a teplem, spoje
8. Zábor ZPF
9. Doložka civilní obrany

B. Grafická část
1. Zájmové území
2. Urbanistické řešení, regulační zásady
3. Dopravní řešení
4. Zásobování vodou
5. Návrh kanalizace
6. Zásobování plynem
7. Zásobování el. energií a teplem, spoje
8. Zábor ZPF
9. Doložka civilní obrany

II. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov

A. Textová část
1. Průvodní zpráva
2. Návrh vyhlášky o závazných částech
3.Registrační list
4.Doložka civilní obrany

B. Grafická část
1. Hlavní výkres s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města
2. Doprava
3. Plyn
4. Kanalizace
5. Voda
6. Elektrika a telekomunikace
7. Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
8. Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF + BPJ)
9. Zeleň
10.Výkres širších vztahů

III. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov

A. Textová část
1. Průvodní zpráva
2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 66/2002
3. Registrační list
4. Doložka civilní obrany

B. Grafická část
1.  Hlavní výkres s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města
2.  Doprava
3.  Plyn
4.  Kanalizace
5.  Voda
6.  Elektrika a telekomunikace
7.  Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
8.  Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF + BPJ)
9.  Zeleň
10.Výkres širších vztahů

IV. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov

A. Textová část
1. Průvodní zpráva
2. Výkresy změn

B. Grafická část
1. Hlavní výkres s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města
2. Doprava
3. Plyn
4. Kanalizace
5. Voda
6. Elektrika a telekomunikace
7. Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
8. Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF + BPJ)
9. Zeleň

V. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“)

A. Textová část

B. Grafická část
1. Hlavní výkres – stav před změnou
2. Hlavní výkres – návrh změny
3. Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy
4. Hlavní výkres – návrh změny, průsvitka

Příloha č.2
Funkční regulativy

Plochy centrální zóny

 

Charakteristika
Slouží pro umístění veřejných a reprezentačních budov pro správu, kulturu, obchod. Zahrnuje plochy centrální zóny – historické jádro (městská památková zóna).

Určující funkce
Občanské vybavení městského a nadměstského významu – správa, kultura, střední školství, komerční aktivity a bydlení.

Přípustné
Bydlení v kombinaci s občanským vybavením
Stavby a zařízení pro obchod, veřejné stravování a ubytování
Stavby a zařízení pro správu a administrativu, peněžní ústavy
Stavby a zařízení pro školství, kulturu a osvětu
Stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči
Stavby pro sportovní a společenská zařízení

Nepřípustné
Stavby a zařízení s potencionálním nebezpečím zátěže na okolní zástavbu a životní prostředí, tzn. s vysokou frekvencí dopravy a náročnou obsluhou.

Limity a regulace funkční
Parter v historickém jádru využívat ke komerčním účelům.
Neumisťovat nové výrobní provozy a sklady, stávající rekonstruovat na komerční využití, bydlení.

Plochy bydlení - čisté Bd, Br

Charakteristika
Slouží pro obytné budovy a uspokojování základních potřeb obyvatel v souvislosti
s ním. Zástavba musí odpovídat sociálním a kulturním potřebám obyvatel a nesmí vytvářet nebezpečí ani zátěž pro životní prostředí.

Určující funkce
Bydlení - bytové domy Bd
Bydlení - rodinné domy Br

Přípustné
Objekty a zařízení pro základní občanskou vybavenost sloužící obsluze území:
- obchody, stravovací zařízení, privátní ordinace, objekty nevýrobních služeb
Drobné stavby jako doplněk bytových objektů

Podmíněně přípustné
Objekty a zařízení pro sport a tělovýchovu

Nepřípustné
Výrobní provozy a sklady

Plochy bydlení - smíšené Bo, Bv, Bz

Charakteristika
Slouží pro obytné budovy a uspokojování základních potřeb obyvatel v souvislosti
s ním. Zástavba musí odpovídat sociálním a kulturním potřebám obyvatel a nesmí vytvářet nebezpečí ani zátěž pro životní prostředí.

Určující funkce
Bydlení a občanské vybavení Bo:
- školství, administrativa, sociální péče, kultura, ubytování, privátní ordinace a objekty pro komerční aktivity typu obchodní zařízení, stravovací zařízení a zařízení nevýrobních služeb
Bydlení a výrobní služby Bv:
- drobné výrobny a zařízení pro komerční aktivity
Bydlení a zemědělská malovýroba Bz:
- chov domácího zvířectva

Přípustné
Objekty pro základní občanskou vybavenost sloužící obsluze území a drobné stavby jako doplněk bytových objektů.

Podmíněně přípustné
Objekty a zařízení pro sport a rekreaci

Nepřípustné
Kapacitní objekty pro živočišnou výrobu, kapacitní výrobní a skladovací objekty, objekty výrobních služeb a objekty občanského vybavení areálového typu s velkými nároky na dopravní obsluhu.


Plochy občanského vybavení Oš, Okt, Oc, Oz, Op, Ok, Ou, Oa

Charakteristika
Slouží k umístění občanského vybavení městského typu.

Určující funkce
Školská zařízení :
- školy mateřské, základní, střední, vysoké, vyšší, speciální apod.

Kulturní zařízení Okt:
- objekty typu - muzeum, divadlo, kulturní a společenské centrum, knihovna, kulturní zařízení na komerční bázi

Církevní zařízení Oc:
- historické objekty a zařízení sloužící církevním účelům

Zařízení zdravotnictví Oz:
- nemocnice, zdravotnická zařízení

Zařízení sociální péče Op:
- objekty typu - domov důchodců, ústav sociální péče, objekt sociální péče penzionového typu, domy s pečovatelskou službou apod.

Komerční zařízení Ok:
- objekty typu - obchodní zařízení, stravovací zařízení, nevýrobní služby apod.

Ubytovací zařízení Ou:
- objekty sloužící dočasnému ubytování

Administrativní a správní zařízení Oa:
- zahrnující státní správu, správu, bankovnictví, resorty ministerstev, zařízení obrany státu, pojišťovnictví apod.
- je vhodné jejich účelové spojení s komerčními aktivitami

Přípustné
Objekty pro bydlení

Nepřípustné
Stavby a zařízení výroby, sklady


Plochy občanského vybavení - smíšená funkce Osm

Charakteristika
Území slouží pro objekty výrobních, nevýrobních služeb a bydlení.

Určující funkce
Smíšená zóna Osm:
- komerční zařízení, drobné provozovny výroby, sklady
- objekty pro bydlení

Nepřípustné
Stavby a zařízení výroby s potenciálním nebezpečím zátěže hygienicky závadným provozem (hluk, prach, exhalace, vibrace apod.) na okolní zástavbu.

Plochy sportu a rekreace Os

Charakteristika
Plochy určené pro sport a rekreaci a trávení volného času.

Určující funkce
Sportovní zařízení Os:
- sportovní areály, sportovní haly a hřiště, jízdárny, sportoviště při školách, koupaliště, kryté lázně

Přípustné
Objekty veřejného stravování, dočasného ubytování a maloobchodu

Nepřípustné
Výroba a výrobní služby, řemesla, sklady
Stavby pro bydlení s výjimkou bytu správce nebo majitele účelového zařízení

Plochy výroby, skladů a těžby Vz, Vp, Vs, Vskl, Va

Charakteristika
Plochy slouží pro výrobu zemědělskou, průmyslovou, skladování, výrobní služby, mechanizační střediska, zemědělské služby.

Určující funkce
Výroba, která může vytvářet nebezpečí a zátěž na životní prostředí.

Vz – stavby a zařízenízemědělskévýroby, Vp - zařízení průmyslové výroby,
Vs - zařízenívýrobních služeb, Vskl - plochy proskladování, Va - služby pro automobilovou dopravu

Přípustné
Ostatní nezávadná výroba, řemesla a služby

Podmíněně přípustné
Objekty se základním občanským vybavením sloužící pracovníkům závodu.
Bydlení pro služební účely.

Nepřípustné
Objekty pro bydlení.
Objekty občanského vybavení pro školství, kulturu, zdravotnictví, sport a obdobně.

Plochy těžby nerostných surovin

Charakteristika
Slouží pro těžbu a ochranu ložisek nerostných surovin.

Určující funkce
Vp - těžba a zpracování suroviny, případně zemědělská výroba

Plochy pro dopravu a technické vybavení

Charakteristika
Slouží pro obsluhu území dopravou a různými médii.

Určující funkce
Zahrnují plochy pro dopravu tj. pro veškeré pozemní komunikace, plochy pro železniční dopravu, letiště, parkoviště (P), garáže (G), odstavné plochy, čerpací stanice.
Plochy pro zařízení vybavení technické infrastruktury - vodojemy, kanalizační čistírna, regulační stanice plynu, rozvodnu elektrické energie a trafostanice, telefonní ústřednu, veškeré inženýrské sítě, koridory nadzemního vedení elektrické energie a radioreléových paprsků.
Tčov - čistírna odpadních vod, Tv -vodárenská zařízení, Te - energetická zařízení

Nepřípustné
Objekty a zařízení, které bezprostředně nesouvisí s danou funkcí

Plochy zeleně a lesů Zl, Zk, Zh, Zp, Zr, Zo

Charakteristika
Slouží k zachování ekologické rovnováhy, ozdravění městského prostředí a ke každodenní rekreaci. Vytváří kostru území. Zahrnuje systém ekologické stability - ÚSES, významné krajinné prvky - VKP, ochrannou a doprovodnou zeleň.

Určující funkce
Zl - zeleň lesů (lesní společenstva), Zk -zeleň krajinná (ÚSES, rozptýlená zeleň a břehové porosty), Zh - zeleň hřbitovní (městská zeleň), Zp -zeleň parková (městská zeleň), Zr - zeleň rekreační, Zo -zeleň účelová

Přípustné
Nezpevněné plochy pro sportovně rekreační využití – např. zatravněná hřiště
Pěší a cyklistické cesty

Nepřípustné
Zastavění objekty a zpevnění ploch

Plochy zeleně chatové oblasti Zch

Charakteristika
Slouží pro individuální rekreaci.

Určující funkce
Zch - zeleň chatové oblasti
Plochy pro dostavbu rekreačními objekty

Rekreační objekty přízemní, max. s půdní vestavbou a střechou sedlovou.

Nepřípustné
Objekty pro trvalé bydlení a ostatní objekty.

Plochy zemědělského využití Po, Pz, Pk, Pt

Charakteristika
Jsou to plochy mimo zastavěné území. Jedná se o plochy orné půdy a ostatních zemědělských kultur - plochy zemědělského půdního fondu.

Určující funkce
Slouží pro zemědělskou rostlinou výrobu
Po - orná půda, Pz - zahrádky, Pk - speciální kultury, Pt – trvalé travní porosty

Zemědělská půda je rozdělena do čtyř skupin dle způsobu obhospodařování:
I. zóna intenzivní zemědělské výroby bez omezení
II. zóna podmíněně intenzivní zemědělské výroby s regulací dávek průmyslových hnojiv
III. zóna podmíněně intenzivní zemědělské výroby vyžadující protierozní opatření
IV. zóna přírodních společenstev vhodná pro realizaci územního systému ekologické stability, drnového fondu, krajinné zeleně apod.

Přípustné
Systém ekologické stability
Stavby a zařízení technického vybavení

Podmíněně přípustné
Stavby a zařízení, které souvisí s rostlinnou výrobou

Nepřípustné
Výstavba ostatních objektů a zařízení

Příloha č.3
Seznam veřejně prospěšných staveb

Ve schváleném územním plánu města Prostějova z r. 1995 jsou uvedeny tyto veřejně prospěšné stavby (dále VPS):

I. veřejné komunikace a plochy pro dopravu
I/1 – bylo I. změnou ÚPN SÚ Prostějov zrušeno
I/2 – přeložka silnice II/150 v prostoru Čechůvek do Kralické ulice
I/3 – bylo I. změnou ÚPN SÚ Prostějov zrušeno
I/4 – severozápadní část vnějšího okruhu v prodloužení ul. J. Lady, za ul. C. Boudy a její propojení do Sladkovského ulice
I/5 – plochy pro umístění nového autobusového nádraží
I/6 – plochy pro veřejné komunikace k navrhované výstavbě
I/7 – jižní trasa propojení ulice Okružní a ulice Anglická
I/8 – plochy pro řešení disproporce statické dopravy – parkování v centru a odstavování v obytných souborech
I/9 – plochy pro vozovnu trolejbusů a technické zařízení pro zavedení veřejné trolejbusové dopravy
I/10 – podchod pod železniční stanicí v prodloužení ulice Svatoplukova
I/11 – stavby hlavních tras cyklistické sítě dle generelu cyklistické dopravy

II. veřejně prospěšná technická vybavenost
II/1 – plochy pro realizaci technické infrastruktury, tj. plochy nezbytné pro zařízení k zásobování sídla vodou, plynem, el. energií, odvádění a čištění odpadních vod
II/2 – rezervní plocha pro novou rozvodnu el. energie v prostoru Zadních trávníků

III. veřejně prospěšná občanská vybavenost
III/1 – dostavba části centra v prostoru ulic Kostelní. Uprkova a Hradební
III/2 – dostavba areálu nemocnice v prostoru Přední trávníky
III/3 – plocha pro výstavbu areálu školy v lokalitě „Za mlýny“
III/4 – rekonstrukce staré nemocnice pro účely zdravotnictví, soc. péče a školství

Vůči VPS schváleného územního plánu z r. 1995 se seznam doplňuje o následující VPS schválené v I. změně ÚPN SÚ Prostějov:

Doprava
D1 – jižní přeložka silnice II/150, zaústění do silnice R/46 (MÚK), 3x okružní křižovatka pro místní silnice
D2 – úprava křižovatky ul. Dolní – silnice R/46
D3 – úprava křižovatky ul. Konečná – silnice R/46
D4 – úprava křižovatky ul. Okružní – ul. Brněnská
D5 – parkoviště jižně hřbitova při silnici II/150
D6 – propojení ul. Myslbekova s ul. Anglická
D7 – veřejné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy související
s I. změnou ÚPN SÚ Prostějov
D8 – cyklotrasa a běžecká trať Brněnská ul. – Záhoří
D9 – propojení silnice II/366 z ul. Kostelecká do ul. Olomoucká v prostoru malé průmyslové zóny

Zásobování pitnou vodou
V1 – přivaděč pitné vody pro velkou průmyslovou zónu
V2 – připojení nově schválených lokalit na vodovodní řady

Odkanalizování
K1 – odkanalizování nově schválených lokalit a propojení na veřejnou kanalizaci
K2 – odkanalizování podnikatelské plochy na Brněnské ul.
K3 – odkanalizování smíšené zóny Loučky v Držovicích
K4 – odkanalizování podnikatelské plochy mezi R/46 a železniční tratí v Držovicích
K5 – odkanalizování podnikatelské plochy v malé průmyslové zóně v Držovicích

Zásobování elektrickou energií
EL1 – výstavba vstupní rozvodny pro velkou průmyslovou zónu při ul. Kralická
EL2 – výstavba vstupní rozvodny a trafostanice TR 110/22 kV Prostějov Západ
EL3 – výstavba nového vedení 2x 110 kV a 22 kV a jejich zaústění do TR 110/22 kV Prostějov Západ
EL4 – výstavba nových trafostanic, kabelového a venkovního vedení VN pro tyto stanice
EL5 – výstavba sítě NN v nově schválených lokalitách
EL6 – přeložky stávajících rozvodných zařízení

Zásobování plynem
P1 – VTL regulační stanice, napojení na VTL plynovod a propojení se STL sítí v Držovicích
P2 – přeložení VTL plynovodu v Držovicích
P3 – přeložení trasy VTL plynovodu v trati Zadní trávníky
P4 – nová VTL regulační stanice a STL plynovod pro velkou průmyslovou zónu
P5 – plochy pro realizaci VTL a STL plynovodu a zařízení k zásobování plynem nově schválených lokalit

Životní prostředí
Ž1 – zřízení vodní plochy v Kolářových sadech

Asanační úpravy
A1 – úpravy pro zřízení odbočovacích pruhů na křižovatce ul. Brněnská – Okružní
A2 – úpravy ramp na sjezdu a výjezdu Prostějov střed „ul. Dolní – R/46“
A3 - úpravy ramp na sjezdu a výjezdu Prostějov sever „ul. Konečná – R/46“

Schválením II. změny ÚPN SÚ Prostějov se doplňuje seznam veřejně prospěšných staveb:

Doprava
II/D1 – Propojení ulic U stadionu - Martinákova
II/D2 – Okružní křižovatka ulic Kralická - Kojetínská
II/D3 – Propojení ulic Barákova – Janáčkova a Barákova - Průmyslová
II/D4 – Propojení ulic Průmyslová - Okružní
II/D5 – Propojení ulic Anglická – Určická (upřesnění trasy VPS I/7)
II/D6 – Okružní křižovatka Okružní - Brněnská
II/D7 – Cyklistická stezka od Přikrylova nám. (ul. Kosteleckou) po ulici U stadionu

Zásobování pitnou vodou
II/V1 – Připojení nově schválených lokalit na vodovodní řady

Odkanalizování
II/K1 – Odkanalizování nově schválených lokalit a propojení na veřejnou síť

Zásobování elektrickou energií
II/E1 – Výstavba sítě NN v nově schválených lokalitách

Zásobování plynem
II/P1 – Plochy pro realizaci VTL a STL plynovodu a zařízení k zásobování plynem
nově schválených lokalit“

Schválením III. změny ÚPN SÚ Prostějov se doplňuje seznam veřejně prospěšných staveb:

Doprava
III/D1 – propojení ulic Fanderlíkova - Nerudova
III/D2 – zrušení propojení ulic Průmyslová – Okružní přes stávající rychlostní
komunikaci R 46“

Zásobování pitnou vodou
III/V1 – Připojení nově schválených lokalit na vodovodní řady

Odkanalizování
III/K1 – Odkanalizování nově schválených lokalit a propojení na veřejnou síť

Zásobování elektrickou energií
III/E1 – Výstavba sítě NN v nově schválených lokalitách

Zásobování plynem
III/P1 – Plochy pro realizaci VTL a STL plynovodu a zařízení k zásobování plynem
nově schválených lokalit“

Schválením Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) se seznam veřejně prospěšných staveb nedoplňuje.

 

 

 

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 712x | Iveta Páleníková
load