Vyhláška č. 7/2004

o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 7/2004

o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

Zastupitelstvo města Prostějova v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 19a až § 19d zákona č. 564/1990, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 15. 6. 2004 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen "náklady").
 2. Tato obecně závazná vyhláška dále upravuje podmínky, výši a splatnost příspěvku na částečnou úhradu nákladů.

Článek 2
Úhrada příspěvku

 1. Příspěvek na částečnou úhradu nákladů platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen "plátce").
 2. Příspěvek na částečnou úhradu nákladů se platí měsíčně pozadu a je splatný nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.
 3. V době prázdninového provozu v měsících červenec a srpen je příspěvek splatný předem a platí se každé mateřské škole zvlášť.Článek 3
Výše příspěvku

 1. Výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřských škol stanovuje město Prostějov po projednání s Krajským úřadem Olomouckého kraje na 280,- Kč (dvě stě osmdesát korun českých) měsíčně za jedno dítě. V době prázdninového provozu v měsících červenec a srpen činí příspěvek 14,- Kč denně, je splatný předem a platí se každé mateřské škole zvlášť.
 2. Výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů školních družin a školních klubů stanovuje město Prostějov po projednání s Krajským úřadem Olomouckého kraje na 25,- Kč (dvacet pět korun českých) měsíčně za jedno dítě.

 

Článek 4
Osvobození a úlevy
 

 1. Navštěvuje-li dítě mateřskou školu, školní družinu a školní klub alespoň polovinu pracovních dní v kalendářním měsíci, zaplatí plátce příspěvek v plné výši.
 2. Navštěvuje-li dítě mateřskou školu, školní družinu a školní klub méně než polovinu pracovních dní v kalendářním měsíci, zaplatí plátce 50% z celkové částky měsíčného příspěvku. Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Příspěvek se neplatí, jestliže dítě navštěvovalo mateřskou školu, školní družinu a školní klub méně než polovinu pracovních dní v kalendářní měsíci výlučně ze zdravotních důvodů, pokud jsou zdravotní důvody doloženy lékařským potvrzením.
 3. Příspěvek neplatí plátce, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost, stanovené podle zvláštních předpisů 1). Tuto skutečnost je plátce povinen prokázat nejpozději v den splatnosti příspěvku dle článku 2 odstavce 2 této obecně závazné vyhlášky.
 4. Ve výjimečných případech rozhodne o osvobození od poplatku zcela nebo zčásti odbor školství a kultury Městského úřadu v Prostějově.

 

Článek 5
Sankce

 1. Plátce, který nezaplatí příspěvek ve stanoveném termínu nebo ve správné výši, zaplatí penále ve výši 50% dlužného příspěvku.
 2. Nezaplatí-li plátce příspěvek za dobu delší než tři měsíce, zaplatí penále ve výši 100% dlužného příspěvku.

 

Článek 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

 1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.
 2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.
 3. Obecně závazná vyhláška č. 15/2003, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

 

Článek 7
Účinnost

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2004.
 

    

   Ing. Jan Tesař  v.r.                                                                               Božena Sekaninová  v.r.
starosta města Prostějova                                                          místostarostka města Prostějova1)zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

  
 
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 298x | Richard Sedlák
load