Vyhláška č. 7/2006

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2006

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 25. 4. 2006 v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002.

Článek 1

V čl. 1 „Základní ustanovení“ se odstavec 2, 3 a 4 z r u š u j e.

Článek 2

V čl. 2 „Stejnokroj strážníka“ v 1. odstavci se z r u š u j e poslední věta, která zní „Výjimky povoluje ředitel městské policie.“

Článek 3

V čl. 2 „Stejnokroj strážníka“ se odstavce 4 a 5 z r u š u j í a nahrazují novými odstavci 4 až 6, které zní:

  1. Stejnokroj se stanovenými doplňky tvoří celek jednotného vystrojení strážníků. Součástí stejnokroje jsou jednotné prvky stanovené zvláštním právním předpisem 1). Doplňky stejnokroje a jejich přípustné kombinace dle ročních období a charakteru prováděných činností jsou stanoveny jednotně vnitřním předpisem 2).
  2. Nášivka umístěná na záloktí rukávu obsahuje kromě označení „městská policie“ dále označení „Prostějov“ a je doplněna o znak města Prostějov.
  3. Nošení stejnokroje a jeho částí jsou strážníkům určovány na základě variant ustrojenosti v závislosti na ročním období. S aktuální variantou ustrojenosti jsou strážníci seznamováni prostřednictvím zaměstnance operačního střediska Městské policie Prostějov.

Článek 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

              Ing. Jan T e s a ř v. r.                                                          Miroslav P i š ť á k v. r.
         starosta města Prostějova                                                 místostarosta města Prostějova


1) § 11 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
2) Interní směrnice Městské policie Prostějov – Výstrojní řád ze dne 14.6.2002

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 302x | Richard Sedlák
load