Vyhláška č. 8/2010

o místním poplatku ze psů

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 o místním poplatků ze psů

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 11237 ze dne 23. 11. 2010 v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Článek I. Předmět úpravy

(1) Město Prostějov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí ve svém územním obvodu místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Tato obecně závazná vyhláška dále stanoví podrobnosti vybírání poplatku, zejména konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatku.

Článek II. Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou definovány v § 2 odst. 1, 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1).

Článek III. Správu poplatku

(1) Správu poplatku vykonává Městský úřad Prostějov (dále jen“správce poplatku“).

(2) V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

ČÁST DRUHÁ Poplatková povinnost a placení poplatku

Článek IV. Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni

a) od kterého má poplatník v držení psa staršího 3 měsíců,
b) v němž pes držený poplatníkem dosáhl věku 3 měsíců,
c) v němž se poplatník, který je držitelem psa staršího 3 měsíců přihlásil k trvalému pobytu nebo
si zřídil sídlo v územním obvodu města Prostějov.

(2) Poplatková povinnost zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, p>

a) v němž poplatník přestal být držitelem psa nebo
b) v němž se poplatník odhlásil z trvalého pobytu na území města Prostějov nebo
c) v němž poplatník zrušil své sídlo na území města Prostějov.

Článek V. Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik své poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku své poplatkové povinnosti. V téže lhůtě je poplatník povinen rovněž ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, zejména změnu v osobě držitele psa, změnu trvalého pobytu nebo sídla poplatníka nebo změnu příjmení, názvu nebo obchodního jména poplatníka.

(2) Ohlašovací povinnost dle odst. 1 má i poplatník, který je od placení poplatku osvobozen. p>

(3) V ohlášení poplatník uvede: p>

a) jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
b) obecný identifikátor, byl-li přidělen[2],
c) místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání popřípadě další adresu pro doručování,
d) právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
e) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
f) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

(3) V ohlášení poplatník uvede: p>

(4) Pokud je poplatník poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu je povinen tuto skutečnost prokázat a současně sdělit, zda je jeho důchod jediným zdrojem příjmu. V případě pobírání sirotčího důchodu je poplatník povinen tuto skutečnost prokázat. p>

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. p>

Článek VI. Sazby poplatku

(1) Sazby poplatku činí ročně:

a) pro držitele psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s více než dvěma byty

1. za prvního psa ………………………………………………….……….. 1 000 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa …………………………….. 1 500 Kč

b) pro držitele psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s nejvýše dvěma byty nebo jehož místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny

1. za prvního psa ……………………………………………..……………. 500 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa …………………………….. 750 Kč

c) pro držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu

1. za prvního psa ……………………………………………………………. 200 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa …………………………….. 300 Kč

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. p>

(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec (2). p>

Článek VII. Splatnost poplatku

(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek, a to:

a) jednorázově vždy do 31. 5. příslušného kalendářního roku, pokud poplatková povinnost k tomuto dni vznikla nebo trvá,
b) jednorázově do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, pokud poplatková povinnost vznikla po 31. 5. příslušného kalendářního roku.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. p>

Článek VIII. Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, osoba bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 3), b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písmenu a), c) osoba provozující útulek zřízený městem Prostějov pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 4),
e) osoba uvedená v seznamu chovatelů psů Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR,
f) osoba, která si převzala z útulku psa, nalezeného na území města Prostějov, a to v kalendářním roce převzetí psa z útulku a ve dvou následujících kalendářních letech,
g) město Prostějov a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Prostějov,
h) Policie ČR, Městská policie Prostějov, Vojenská policie, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní orgány ČR, Vězeňská služba ČR.

(2) Úlevy z povinnosti platit poplatek město Prostějov neposkytuje. p>

Článek XI. Navýšení poplatku

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 5).

ČÁST TŘETÍ Ustanovení společná a přechodná

Článek X. Zrušovací a přechodné ustanovení

(1) Zrušují se: Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o  místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů

(2) Právní vztahy vzniklé před 1. lednem 2011 se posuzují podle dosavadních právních předpisů. p>

(3) Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do 1. ledna 2011, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech. p>

(4) Držitelé psů, jejichž psi jsou vedeni v evidenci správce poplatku ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou povinni podat nové ohlášení pouze na výzvu správce poplatku. p>

ČÁST ČTVRTÁ Účinnost

Článek XI. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
2) § 127 odst. 1 písm. b, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
3) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
4) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují. p>

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 2134x | Iveta Páleníková
load