Vyhláška č.8/2012

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 18. 9. 2012 vydalo usnesením č. 12162 ze dne 18. 9. 2012 na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) ve městě Prostějově

a) na všech veřejných prostranstvích města je možný pohyb psů pouze na vodítku,
b) zakazuje se vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískoviště. Tato místa jsou označena upozorněním na zákaz vodění psů piktogramem, jehož vyobrazení tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2). p>

Článek II. Plochy určené k volnému pobíhání psů

(1) Plochy určené k volnému pobíhání psů jsou:

a) Přikrylovo náměstí - zelená plocha za zámkem, p.č. 241, k.ú. Prostějov,
b) u sv. Anny -zelená plocha u sběrného dvora, p.č. 1790/1, k.ú. Prostějov,
c) v Kolářových sadech - plocha mezi Mlýnským náhonem a ulicí B. Šmerala, p.č. 6174/6, 6174/5, k.ú. Prostějov,
d) za ul. Dolní k Joštovu nám. - zelená plocha za pohostinstvím u Rodenů, p.č. 7942/2, k.ú. Prostějov,
e) u pivovarského rybníčku - zelená plocha mezi sídlištěm Svornosti a železniční tratí, p.č. 7494, k.ú. Prostějov,
f) mezi ulicemi Anenská a Holandská - za Lidlem, p.č. 6216, 6218/5, 6217, k.ú. Prostějov,
g) Plumlovská ulice - plocha podél komunikace za autobazarem, p.č. 6084/8, k.ú. Prostějov,
h) prodloužení ul. Lidické -zelená plocha u zadní brány městského hřbitova, p.č. 6644/2, k.ú. Prostějov,
i) Husovo náměstí - plocha za „starou poliklinikou“, p.č. 7950/1, k.ú. Prostějov,
j) Močidýlka - severně od Vencovského ulice podél říčky Hloučely až za Hybešovu ulici, p.č. 7544/1, k.ú. Prostějov,
k) levý břeh biokoridoru Hloučela (vzdálenější od města) - travnatá plocha mezi říčkou Hloučelou a plotem průmyslového areálu za Olomouckou ulicí, p.č. 5772/1, k.ú. Prostějov,
l) levý břeh říčky Hloučely - za Kosteleckou ulicí směrem k oplocenému areálu sloužící pro výcvik psů, p.č. 8083/1, 8083/2, k.ú. Prostějov.

(2) Plochy určené k volnému pobíhání psů jsou označeny upozorněním na volné pobíhání psů piktogramem, jehož vyobrazení tvoří přílohu č. 2 této obecně závazné vyhlášky. p>

Článek III. Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují:

a) Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhaní psů na území města Prostějova,
b) Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 3/2006, kterou se mění obecně závaznávyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova,
c) Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2007, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova,
d) Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 13/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2006,
e) Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Ivana Hemerková, v. r.
náměstekyně primátora1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázecí osoba.

ad 1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
p>

 příloha č. 1

 příloha č. 2

 piktogram_01s.jpg

 piktogram_02s.jpg

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1580x | Iveta Páleníková
load