Vyhláška č. 9/1992

o udržování čistoty na území města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 9

o udržování čistoty na území města Prostějova

(Úplné znění ve znění obecně závazné vyhlášky ze dne 17. 6. 1996 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003)

 

Městské zastupitelstvo v Prostějově na základě ustanovení §§ 16 a 36 odst. 1 písm. h) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) schválilo dne 13.2.1992 tuto vyhlášku o udržování čistoty na území města Prostějova.

Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti každého, kdo užívá veřejné prostranství (fyzické a právnické osoby) na území města Prostějova.

Článek 1
Výklad pojmů

 1. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 2. Obecné užívání veřejných prostranství je takové užívání, které je v souladu s určeným účelem veřejných prostranství. Každý je oprávněn obecně užívat veřejné prostranství tak, aby toto užívání neohrožovalo bezpečnost osob nebo majetku a nepoškozovalo veřejné prostranství.
 3. Zvláštní užívání veřejných prostranství je užívání nad obvyklou míru nebo k jiným účelům, než pro který jsou určeny.
 4. Chodník je stavebně upravená komunikace nebo část veřejného prostranství určená pro pěší (chůzi osob).
 5. Sjízdností komunikací se pro účely této vyhlášky rozumí takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu motorových i nemotorových vozidel, přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, případně dalším okolnostem, které může řidič předvídat. Schůdností chodníků se pro účely této vyhlášky rozumí takový stav chodníků v zastavěné části města Prostějova, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, tedy pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, které může chodec předvídat.
 6. Tuhým domovním odpadem se rozumí pevné látky vznikající při obvyklém hospodaření domácností, zejména smetí, popel, saze, škvára, kuchyňské odpadky, běžný obalový odpad a drobné vyřazené předměty.

 

Článek 2
Základní ustanovení

 1. V zájmu zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je zakázáno zejména:
 1. odhazovat tuhý domovní odpad, papíry, zbytky jídel a potravin, nedopalky cigaret a jiné odpadky, odkládat vyřazené předměty na veřejná prostranství, plivat, močit a jinak tělesně znečišťovat veřejná prostranství,
 2. vyklepávat nebo kartáčovat šatstvo, bytové doplňky a jiné předměty z oken a balkonů,
 3. znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími kapalinami nebo látkami, umývání vozidel mi o nezbytnou údržbu před výjezdem vozidel podle zvláštních právních předpisů, upravujících podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, přitom je zakázáno použití chemických čistících prostředků,
 4. nechat volně pobíhat zvířata na veřejném prostranství. Pokud pes nebo jiné zvíře znečistí veřejné prostranství, je vlastník zvířete nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno, povinen znečištění neprodleně odstranit,
 5. vylepovat plakáty, soukromá a komerční oznámení, inzeráty a podobné tiskoviny mimo místa, která jsou k tomuto účelu určena (plakátovací plochy),
 6. spalovat jakékoliv předměty nebo materiály a zakládat ohně. Spalovat předměty a materiály je zakázáno rovněž na jakémkoliv pozemku v zastavěné části města.
 1. Právní předpis města Prostějova, vydaný na základě zvláštního právního předpisu, může stanovit podmínky, za kterých lze některé druhy materiálů na území města spalovat.

 

Článek 3
Odpovědnost za čistotu veřejných prostranství

 1. Za čistotu veřejného prostranství odpovídá vlastník a každý, kdo veřejné prostranství užívá. Pokud bylo veřejné prostranství dáno do zvláštního užívání, pak za čistotu veřejného prostranství odpovídá ten, komu bylo zvláštní užívání povoleno. V případě znečištění veřejného prostranství je povinen znečištění neprodleně na vlastní náklady odstranit původce znečištění.
 2. K zajištění čistoty veřejných prostranství je nutné zejména:
 • zajišťovat pravidelné čištění veřejných prostranství,
 • čištění provádět tak, aby ostatní uživatelé veřejných prostranství byli co nejméně obtěžováni.
 1. Při provádění bouracích a stavebních prací je provádějící povinen činit účinná opatření proti prašnosti a znečišťování okolí.
 2. Vlastník popelových nádob a kontejnerů je povinen tyto udržovat v uživatelném a řádném stavu. Kontejnerové přístřešky, vyhrazené plochy pro odpadové nádoby a přilehlá prostranství je povinen udržovat v čistotě vlastník domu.
 3. Čistotu veřejných prostranství ve vlastnictví města zajišťuje odbor komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově.

 

Článek 4
Podmínky pro jízdu vozidel

 1. Účastníci silničního provozu nesmí způsobovat znečištění, zejména nesmí rozjíždět nebo podobně narušovat hromádky složeného materiálu, seškrabaného sněhu a bláta nebo smětků. Majitelé nebo uživatelé vozidel jsou povinni umožňovat čištění veřejných prostranství a odvoz odpadků, zároveň jsou povinni učinit všechna opatření, aby znečištění veřejného prostranství bylo omezeno na nejmenší míru.
 2. Jízda na kolech je povolena pouze na komunikacích k tomu určených.
 3. Rovněž je zakázána jízda, zastavení a stání motorových i nemotorových vozidel, včetně přípojných, na nezpevněných plochách nebo travnatých plochách, sadové úpravě a chodnících.

 

Článek 5
Skládání a nakládání

 1. Nakládat a skládat materiály a výrobky na veřejném prostranství je dovoleno jen tehdy, nelze-li to provést bez zvláštních obtíží jinde (např. na dvoře, v průjezdě). Naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji.
 2. Materiály a výrobky určené k naložení lze na veřejném prostranství připravit bezprostředně před odvozem. Složený materiál a výrobky musí být z veřejného prostranství neprodleně odstraněny. Po naložení nebo složení nákladu je podle okolností případu dopravce, odesílatel nebo příjemce povinen veřejné prostranství očistit a podle potřeby i pokropit.
 3. Je zakázáno při nakládání a skládání jakéhokoliv materiálu a zboží zajíždět vozidly na chodník, nezpevněné plochy, zelené pásy a sadovou úpravu.

 

Článek 6
vypuštěn

 

Článek 7
Sjízdnost komunikací, schůdnost a čištění chodníků,

 1. Při zajišťování sjízdnosti vozovek při sněhu a náledí, je organizace odpovědná za správu komunikací povinna řídit se harmonogramem údržby komunikací.
 2. Přednostně se zabezpečují hlavní křižovatky, výpadové silnice, frekventované ulice zejména s provozem hromadných dopravních prostředků a přechody pro pěší, především přechody v místech s velkou frekvencí. Napadne-li sníh v noci, musí být jeho odklízení z přechodů na hlavních komunikacích a jejich posypání provedeno v nejkratším termínu. V případě potřeby musí být po sypání provedeno několikrát denně.
 3. Při sněhových kalamitách organizuje městský úřad opatření k jejich zvládnutí.
 4. Městský úřad může stanovit, které cesty v parcích, veřejných sadech a zahradách mohou být při napadnutí sněhu nebo náledí uzavřeny. Přitom dbá, aby nebyly uzavírány cesty, které mají velkou frekvenci, komunikační význam a hlavní přístupy k nim.
 5. Závady ve schůdnosti a čistotě místních komunikací, určených výhradně pro chodce, jsou povinni odstraňovat správci místních komunikací. Schůdnost a čistotu chodníků, přilehlých k nemovitosti, která se nachází v zastavěném území,jsou povinni bez průtahů zajišťovat vlastníci, správci a uživatelé nemovitostí, popř. jimi pověřené osoby, pokud tyto závady vznikly náledím, sněhem nebo znečištěním. Zákonné povinnosti se nikdo nemůže zbavit dohodou.
 6. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků způsobených sněhem, spočívá v jeho odstranění v průběžném pruhu o šířce minimálně 1 metr s následným dostatečným zdrsněním povrchu. K posypu není povoleno používat popel a škváru. Sníh se odhrnuje k okraji chodníku směrem k vozovce. Přístupy k přechodům pro chodce musí zůstat volné.

 

Článek 8
Zvláštní užívání veřejných prostranství

 1. Ke zvláštnímu užívání veřejných prostranství je nutné povolení Městského úřadu v Prostějově. Toto povolení nenahrazuje jiná povolení nezbytná podle zvláštních předpisů. Za užívání veřejných prostranství se stanoví poplatek dle právních předpisů města Prostějova
 2. Každý, komu je povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství je povinen:
 1. používat veřejná prostranství tak, aby byla co nejméně odnímaná svému účelu, a to z hlediska plochy, času a vzhledu,
 2. zabránit tomu, aby nedocházelo ke znečišťování okolí, odstraňovat případné znečišťování, které bylo způsobeno užíváním nebo v souvislosti s ním. Zabezpečit, aby nedošlo k zanášení dešťových vpustí,
 3. zabránit poškozování veřejných prostranství a jejich zařízení,
 4. zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, plynu, parovodu apod.,
 5. provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů na veřejných prostranstvích (příslušné dopravní značení, v nočních hodinách osvětlení ),
 6. používat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky,
 7. při poruchách na podzemním zařízení je povinen v případě potřeby a v požadovaném termínu uvolnit plochu pro odstranění závad na vedení,
 8. po ukončení zvláštního užívání veřejných prostranství uvést na svůj náklad veřejná prostranství do původního stavu, popř. řádného stavu (oprava dlažeb apod.).
 1. Výkopové práce, včetně uvedení do původního stavu, musí být prováděny nepřetržitě tak, aby nebyla dotčena čistota veřejných prostranství.
 2. Výkopové práce nelze zásadně provádět, mimo výjimečné případy zejména při haváriích, a to u komunikací do 5 let a u chodníků do dvou let od jejich zřízení.

 

Článek 9
Postihy, sankce

 1. Porušení ustanovení této vyhlášky podléhá přestupkovému řízení ve smyslu zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
 2. Právnické osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může městská rada uložit pokutu do 50.000,- Kč.
 3. Právnické osobě a podnikateli, kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí obce nebo odloží věci mimo vyhrazená místa, může městská rada uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.
 4. Blokovou pokutu přímo na místě jsou oprávněni uložit strážníci Městské policie Prostějov.
 5. Za jízdu vozidel na chodníku (viz čl. 4 odst. 3) může být Městskou policií v Prostějově uložena bloková pokuta až do výše 2.000 Kč.

 

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla schválena Městským zastupitelstvem v Prostějově dne 13. 2.1992 s účinností od 14.2.1992.

 

***

Novela vyhlášky byla schválena Městským zastupitelstvem v Prostějově dne 17. 6.1993 s účinností od 7.7.1993.

Novela vyhlášky byla schválena Zastupitelstvem města Prostějova dne 22. 4. 2003 s účinností od 10. 5. 2003.

 

 

Ing. Jan Tesař
starosta města Prostějova

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 283x | Richard Sedlák
load