Vyhláška č. 9/2009

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 9/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Prostějova se v souladu s ust. § 10 písm. a), b), § 35 a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) vydalo na svém zasedání dne 10. 11. 2009 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

K zajištění ochrany veřejného pořádku na území města Prostějova se vymezují činnosti, které narušují veřejný pořádek ve městě nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:
a) rušení nočního klidu,
b) pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, zejména tanečních zábav a diskoték v podobě živé i reprodukované hudby na veřejných prostranstvích.

Čl. 2
Omezení činnosti

(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod do 06.00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Organizátoři veřejnosti přístupných společenských a sportovních akcí konaných na venkovních prostranství jsou povinni tyto akce ukončit do 22.00 hodin.
(3) V některých lokalitách města Prostějova (příloha č. 1) jsou provozovny povinny ukončit veřejnosti přístupnou hudební produkci v podobě živé a reprodukované hudby do 22.00 hodin, v pátek, sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, do 24.00 hodin.

Čl. 3
Výjimky ze zákazu rušení nočního klidu

(1) Z ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 této vyhlášky může Rada města Prostějova (dále jen „rada města“) svým usnesením udělit výjimku konkrétní osobě na určité časové období nebo na pořádání určité akce.
(2) V případě pořádání veřejnosti přístupné kulturní akce musí být žádost o výjimku podána minimálně 30 dnů před termínem jejího konání.
(3) Žádost o výjimku k pořádání akce musí obsahovat:
a) identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořádku,
b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,
c) předpokádaný počet osob, které se akce účastní,
d) počet členů pořadatelské služby, příp. jakým způsobem bude zajištěn pořádek na akci.
(4) Žádosti o výjimku k pořádání akce (příloha č. 2) se podávají písemně na adresu: Městský úřad Prostějov, sekretariát starosty, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov.
(5) Při udělení výjimky k pořádání akce může rada města stanovit závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
(6) Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

……………………………………………                      ……………………………………………
        Ing. Jan Tesař                                   Mgr. Vlastimil Uchytil
             starosta                                            místostarosta

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 9/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Vymezení provozoven v lokalitách města Prostějova podle článku 2 odst. 3 vyhlášky

Jedná se o tyto provozovny:

l. Na splávku (občerstvení) - ul. Na splávku
2. Na Farmě (občerstvení) – ul. Západní čp. 75
3. Pod Kaštany – ul. Západní čp. 77
4. Na rybníčku – ul. Tovární
5. Dům služeb s parkem- ul. Vrahovická 83
6. pohostinství na Přemyslovce – ul. Přemyslovka 8
7. Jack bar – ul. Přemyslovka 6
8. bar Brooklyn a okolí – ul. Dr. Horáka 19
9. klub Apollo 13 – ul. Barákova 12
10. Nám. E. Husserla – bar CASUS- ná. E. Husserla 13
11. ul. Svatoplukova – herna GOL – ul. Svatoplukova 2
12. ul. Pod Kosířem - zahrádka U Šuldy- Bistro Hloučela
13. Ul. Plumlovská – OD KUBUS- ul. Plumlovská 18
14. K. Svolinského – restaurace, bar LUTO- ul. Svolinského 7a
15. ul. E. Králíka - restaurace Anděl

Příloha č. 2
Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 9/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Vzor žádosti o výjimku k provozování akce (akcí)

 Městský úřad Prostějov
 sekretariát starosty
 Nám. T.G. Masaryka 130/14
 Prostějov

 


 Žádost o výjimku k provozování akce (akcí)

   

1. jméno a příjmení nebo obchodní firma nebo název pořádající osoby

 

2. bydliště nebo sídlo pořádající osoby

 

3. označení druhu akce/akcí ( hudební, jednorázová, opakující se)

 

4. doba a místo konání akce nebo období pořádání akcí, na které je požadována výjimka

 

5. počátek a konec akce/akcí

 

6. předpokládaný počet osob, který se akce/akcí zúčastní

 

7. počet členů pořadatelské služby, příp. jakým způsobem bude zajištěn pořádek na akci/akcích

 

8. odpovědný zástupce pořadatele (jméno, příjmení, kontakt)

 
   
   

Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného zástupce pořadatele výše uvedené akce (vlastnoruční podpis osoby)

 
   

V Prostějově dne

 
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 320x | Richard Sedlák
load