Vyhláška č. 9/2012

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením 12219 ze dne 6. 11. 2012 v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení

Statutární město Prostějov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí ve svém územním obvodu místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). p>

Článek II. Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 odst. 1, 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1) 2). p>

Článek III. Veřejné prostranství

(1) Pojem veřejného prostranství je určen v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 3).Seznam veřejných prostranství ve městě Prostějově, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. p>

(2) Dalšími prostory přístupnými každému bez omezení v územním obvodu města Prostějova, které jsou veřejným prostranstvím se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí: p>

a) prostranství přiléhající k objektu Trio, nám. Edmunda Husserla 19, k.ú. Prostějov, parcelní číslo 7717/1
b) prostranství před provozovnou - objektem Penny Marketu v Plumlovské ulici č. 4126, k. ú. Prostějov, parcelní číslo 6055/1,
c) prostranství před provozovnou – obchodním střediskem Družba na ulici Dr. J. Horáka a Rumunská, k.ú. Prostějov, parcelní číslo 2438/51,
d) prostranství před prodejnou LUTO v ulici K. Svolinského a J. Lady, k.ú. Prostějov, parcelní číslo 110/8 a 110/12,
e) prostranství před budovou hlavního nádraží, Janáčkova ul., k.ú. Prostějov, parcelní číslo 4268/1
f) prostranství před městským hřbitovem, Brněnská ul., k.ú. Prostějov, parcelní číslo 6672
g) Smetanovy sady, k.ú. Prostějov, parcelní číslo 290/1 Kolářovy sady, k.ú. Prostějov, parcelní čísla 6171/1, 6171/6, 6171/7, 6174/1, 6174/5

Článek IV. Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává Magistrát města Prostějova (dále jen „správce poplatku"). p>

(2) V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak. p>

ČÁST DRUHÁ Poplatková povinnost a placení poplatku

Článek . Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem, od kterého poplatník užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku II. této obecně závazné vyhlášky. p>

(2) Poplatková povinnost zaniká uplynutím dne, v němž poplatník užívání veřejného prostranství, způsobem uvedeným ve článku II. této obecně závazné vyhlášky, ukončil. p>

Článek VI. Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. p>

(2) Ohlašovací povinnost dle odst. 1 má i poplatník, který je od placení poplatku osvobozen. p>

(3) V ohlášení poplatník uvede: p>

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
b) obecný identifikátor, byl-li přidělen 4),
c) místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování,
d) právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
e) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
f) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. p>

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. p>

(6) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 3 písm. f) nejpozději do 15 dnů. p>

Článek VII. Sazby poplatku

(1) Sazby poplatků jsou odstupňovány podle umístění veřejného prostranství do 3 zón: p>

a) I. zóna:

okruh ohraničený zevně ulicemi a náměstími včetně nich: Vápenice, Újezd, Petrské nám., Wolkerova ul., Poděbradovo nám., Palackého ul., Jiráskovo nám., Blahoslavova ul., nám. Dr. Přikryla, Kostelecká ulice po most přes Hloučelu, Olomoucká ulice po most přes Hloučelu, ulice Vrahovická po most přes Hloučelu, Plumlovská ulice po křižovatku se Západní ulicí, ulice Brněnská, ulice Svatoplukova, ulice Mlýnská, ulice Tylova po křižovatku s ul. Studentskou,

b) II. zóna:

ostatní veřejná prostranství v územním obvodu města Prostějova mimo zónu I a III,

c) III. zóna:

městské části Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Vrahovice, Žešov.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí: p>

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb:
I. zóna 3 Kč/m²/den
II. zóna 2 Kč/m²/den
III. zóna 1 Kč/m²/den
b) , např. prodejních zařízení – prodejníhopultu, stolu, stánku nebo jiného zařízení sloužícího zejména k prodejním účelům:
I. zóna 100 Kč/m²/den
II. zóna 50 Kč/m²/den
II. zóna 20 Kč/m²/den
c) za umístění reklamních zařízení, zejména mobilní reklamní tabule nebo jiného reklamního zařízení:
I. zóna 100 Kč/měsíc
II. zóna 50 Kč/měsíc
II. zóna 20 Kč/měsíc
d) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, včetně všech doprovodných a přídavných zařízení:
I. - III. zóna 5 Kč/m²/den
e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce nebo pro potřeby tvorbyfilmových a televizních děl
I. - III. zóna 5 Kč/m²/den
f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, zejménapředvádění zboží:
I. - III. zóna 10 Kč/m²/den
g) za umístění stavebního zařízení, provádění výkopových prací a umístění skládek všeho druhu, zejména lešení, vlastní plocha zařízení staveniště, uložení výkopku podél výkopu:
I. zóna 3 Kč/m²/den
II. zóna 2 Kč/m²/den
III. zóna 1 Kč/m²/den
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla:
I. zóna 5 000 Kč/rok
500 Kč/měsíc
II. zóna 4 000 Kč/rok
400 Kč/měsíc
II. zóna 3 000 Kč/rok
300 Kč/měsíc

ad g) pokud nejde o tyto případy: p>

1. pořizování nových staveb: počínaje prvním dnem 2. roku ode dne vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí a souhlasu s provedením ohlášení stavby nebo od nabytí právní moci stavebního povolení:
I. zóna 2 Kč/m²/den
II. - III. zóna 1 Kč/m²/den
2. pořizování nástaveb a přístaveb:
I. zóna 3 Kč/m²/den
II. zóna 2 Kč/m²/den
II. zóna 1 Kč/m²/den
3. údržba a opravy staveb:
I. zóna 4 Kč/m²/den
II. zóna 3 Kč/m²/den
II. zóna 2 Kč/m²/den
4. zřizování přípojek inženýrských sítí: (voda, plyn, internet, kabel. televize, telefon, elektro)
I. zóna 5 Kč/m²/den
II. zóna 4 Kč/m²/den
III. zóna 3 Kč/m²/den

(3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, jak velkou část dne poplatník veřejné prostranství užívá. p>

(4) Poplatek s uvedením sazby za m2) se platí za každý i započatý m2) užívaného veřejného prostranství. p>

Článek VIII. Splatnost poplatku

(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek, a to: p>

a) první pracovní den příslušného kalendářního měsíce, pokud je poplatek stanoven měsíční paušální sazbou,
b) v ostatních případech do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. p>

Článek IX. Osvobození

(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: p>

a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Výtěžkem se rozumí částka, která pořadateli zůstane po odpočtu nákladů na realizaci akce,
b) osoby zdravotně postižené[5], jejichž užívání veřejného prostranství spočívá ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.

(2) Od poplatku jsou osvobozeni: p>

a) poplatníci, kteří umisťují skládky materiálu a paliva na veřejném prostranství, budou-li tyto skládky odstraněny z veřejného prostranství do 48 hodin od umístění,
b) poplatníci, kteří pořizují nové stavby, a to do 1 roku od vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí a souhlasu s provedením ohlášení stavby nebo od nabytí právní moci stavebního povolení,
c) poplatníci, kteří provádějí opravy uličních fasád po dobu 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací,
d) poplatníci, kteří provádějí opravy a údržby domů (nemovitých kulturních památek) zapsaných v seznamu památkově chráněných objektů na území města Prostějova,
e) poplatníci, kteří provádějí výkopové práce v důsledku odstranění havarijních stavů (zejména vodovodní, plynové a elektrické zařízení) po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů od započetí prací,
f) město Prostějov a jím zřízené příspěvkové organizace, Městská policie Prostějov,
g) poplatníci, kteří umísťují restaurační zařízení v zahrádkách a předzahrádkách sloužících k poskytování občerstvení,
h) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství na pozemcích, jejichž vlastníkem není město Prostějov,
ch) poplatníci, kteří za účelem nabídky a prodeje zboží umisťují před prodejnami, v nichž provozují prodej určitého zboží, přenosná prodejní zařízení (prodejní stoly nebo pulty), u kterých je prodávajícím přímo realizován prodej téhož zboží,
i) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství v souvislosti s prováděním činností (např. investičních akcí, rekonstrukcí, údržby, oprav a jiných služeb) na movitých nebo nemovitých věcech ve vlastnictví města Prostějova, jsou-li tyto činnosti prováděny se souhlasem města Prostějova.

Článek X. Navýšení poplatku

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 6). p>

ČÁST TŘETÍ Ustanovení společná

Článek XI. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. p>

ČÁST ČTVRTÁ Účinnost

Článek XII. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil , v. r.
1. náměstek primátoraPříloha č. 1

K Obecně závazné vyhlášce č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Seznam veřejných prostranství ve městě Prostějově, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství: p>

I. zóna

Blahoslavova

Netušilova

Brněnská

Olomoucká - po most

Demelova

Palackého

Dukelská brána

Perštýnské nám.

Filipcovo nám.

Petrské nám.

Fügnerova

Plumlovská - po křižovatku ze Západní

Hlaváčkovo nám.

Poděbradovo nám.

Hradební

Přikrylovo nám.

Jiráskovo nám.

Sádky

Knihařská

Skálovo nám.

Komenského

Sušilova

Kostelecká - po most

Svatoplukova

Kostelní

Šerhovní

Koželuhova

Školní

Kramářská

Tylova - po křižovatku se Studentskou

Kravařova

U spořitelny

Křížkovského

Újezd

Lutinovova

Uprkova

Mlýnská

Vápenice

Na spojce

Vojáčkovo nám.

nám. Edmunda Husserla

Vrahovická - po most

nám. Svat. Čecha

Wolkerova

nám. T. G. Masaryka

Žižkovo nám.

II. zóna

Aloise Fišárka

Mojmírova

Aloise Krále

Moravská

Anenská

Mozartova

Anglická

Na hrázi

Antonína Slavíčka

Na příhoně

Arbesovo nám.

Na výsluní

Atletická

nám. Odboje

Balbínova

nám. Padlých hrdinů

Barákova

nám. Práce

Belgická

nám. Spojenců

Beskydská

nám. U kalicha

Bezručovo nám.

Nerudova

Bohumíra Dvorského

Neumannovo nám.

Bohumíra Šmerala

Norská

Boženy Němcové

Obránců míru

Brandlova

Okružní

Březinova

Olomoucká - od mostu

Bří Čapků

Olympijská

Budovcova

Palečkova

Bulharská

Partyzánská

Cyrila Boudy

Pešinova

Česká

Pod Kosířem

Českobratrská

Pod Záhořím

Daliborka

Podjezd

Dělnická

Polišenského

Divišova

Polská

Dobrovského

Pražská

Dolní

Průchozí

Dr. Horáka

Průmyslová

Dr. Uhra

Předina

Drozdovice

Přemyslovka

Družstevní

Příční

Dvořákova

Puškinova

Dykova

Raisova

Edvarda Valenty

Rejskova

Emila Králíka

Resslova

Erbenova

Riegrova

Fanderlíkova

Rostislavova

Finská

Rovná

Floriána Nováka

Rozhonova

Floriánské nám.

Rumunská

Francouzská

Ruská

Hacarova

Sadová

Hanačka

sídl. E. Beneše

Havlíčkova

sídl. Svobody

Hliníky

Sladkovského

Hloučelní

Slezská

Holandská

Slovácká

Husovo nám.

Slovenská

Hvězda

Sokolská

Hybešova

Spitznerova

Chodská

Sportovní

Italská

Stanislava Manharda

J. B. Pecky

Stanislava Suchardy

J. V. Myslbeka

Strojnická

Jana Kuchaře

Studentská

Jana Olivetského

Šafaříkova

Jana Švermy

Šárka

Jana Zrzavého

Šlikova

Janáčkova

Šumavská

Jaroslava Kaštila

Švabinského

Jaroslava Kučery

Švýcarská

Javoříčská

Tetín

Ječmínkova

Tovačovského

Jezdecká

Trávnická

Jihoslovanská

Třebízského

Josefa Lady

Třískova

Joštovo nám.

Tylova - od křižovatky se Studentskou

Jungmannova

Tyršova

K. H. Kepky

U Spalovny

Karlov

U Stadionu

Kazín

U sv. Anny

Kojetínská

Určická

Kollárova

V polích

Konečná

Václava Špály

Kostelecká - od mostu

Valašská

Kotěrova

Vasila Škracha

Kotkova

Veleslavínská

Kováříkova

Vencovského

Kpt. O. Jaroše

Vícovská

Kralická

Vítězslava Nezvala

Krapkova

Vladimíra Ambrose

Krasická

Vodní

Krásná

Vojtěcha Outraty

Krátká

Vrchlického

Krokova

Vrlova

Květná

Waitova

Letecká

Werichova

Libušinka

Winklerova

Lidická

Wolfova

Lomená

Za drahou

Lužická

Za Místním nádražím

Máchova

Za Olomouckou

Mánesova

Za velodromem

Martinákova

Zborov

Melantrichova

Žeranovská

Milíčova

 

Močidýlka

                                                             

 

                                               III. zóna

 

5. května

Na blatech

Akátová

Na Brachlavě

Bohuslava Martinů

Na okraji

Borová

Na splávku

Brodecká

Na vyhlídce

Čechovická

nám. J. V. Sládka

Čechůvky

Olšová

Čs. armádního sboru

Ořechová

Čs. odboje

Oskara Nedbala

Domamyslická

Otakara Ostrčila

Družební

Ovesná

Duhová

Ovocná

Elišky Krásnohorské

Petra Jilemnického

Esperantská

Plumlovská - od křižovatky se Západní

Foerstrova

Pod vinohrádkem

Gabriely Preissové

Poláčkova

Gen. Dudy

Prešovská

Gen. Kraváka

Průchodní

Gen. Sachera

Rudolfa Těsnohlídka

Habrová

Růžová

Hrázky

Říční

Husitská

sídl. Svornosti

Ivana Olbrachta

Slunečná

Jabloňová

Smetanova

Jana Rokycany

Sokolovská

Jano Köhlera

Staškova

Jaroslava Křičky

Stroupežnického

Jasanová

Střížova

Jaselská

Šeříková

Jasmínová

Šípková

Javorová

Tovární

Ječná

Trnková

Josefa Hory

Trpínky

Josefa Suka

Třešňová

K rybníku

Tylšarova

Karafiátová

V loučkách

Karla Svolinského

V zahradách

Karoliny Světlé

Václava Talicha

Kaštanová

Višňová

Kelčická

Vítězslava Nováka

Kopečného

Vrahovická - od mostu

Kosířská

Vrbová

Košická

Vřesová

Kpt. Nálepky

Wichterlova

Krumlovského

Za humny

Kubelíkova

Zahradní

Kyjevská

Západní

Legionářská

Zátiší

Lipová

Zikmunda Wintra

Lísková

Zlechovská

Luční

Žešov

Majakovského

Žitná

Marie Majerové

 

Marie Pujmanové

 

Mathonova

 

Mikoláše Alše

 
 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci l.
3) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
4) § 127 odst. 1 písm. b, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
5) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
6) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují. p>

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1331x | Iveta Páleníková
load