Úvodní strana > Podnikatel > Informace pro podnikatele > Informace pro podnikatele podle zákona o zemědělství

Informace pro podnikatele podle zákona o zemědělství

Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Prostějově je dle Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova pověřen výkonem této přenesené působnosti odbor obecní živnostenský úřad. 

Zemědělský podnikatel

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou:

 • je plně svéprávná,
 • má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna:

  1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

  2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Zemědělská výroba

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:

 • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
 • produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v odrážce druhé,
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie, 
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Správní poplatky

Vybírání správních poplatků živnostenskými úřady v souvislosti s výkonem činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, se řídí Sazebníkem správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Položka 6

a) zápis zemědělského podnikatele do evidence: Kč 1.000,-

b) změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: Kč 500,-

c) změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: Kč 100,-

Předmětem poplatku není:
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Právnické osoby, provozující zemědělskou výrobu na základě zápisu do obchodního rejstříku, musí provést zápis do evidence zemědělských podnikatelů.

Kontaktní osoba:
Bc. Veronika Pospíšilová, vedoucí oddělení registrace
odbor obecní živnostenský úřad, Magistrátu města Prostějova
Tel.: 582 329 505

Vytvořeno 12.1.2015 15:09:19 - aktualizováno 30.7.2021 11:16:08 | přečteno 1199x | Ing. Jana Hochvaldová
load