Úvodní strana > Podnikatel > Informace pro podnikatele > Koncesionářské poplatky pro podnikatele

Koncesionářské poplatky pro podnikatele

Rozhlasové poplatky - podnikatelé

Základní informace pro firmy a organizace

1. Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají.

2. Rozhlasové přijímače jsou zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání tj. zejména rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C  nebo televize s příjmem programů kabelové TV.

3. Poplatníci hradí rozhlasové poplatky čtvrtletně, pololetně nebo ročně, a to trvalým příkazem nebo jednotlivými příkazy z bankovního účtu do 15. dne prvního měsíce zvoleného období.


4. Nový poplatník je povinen oznámením se přihlásit k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače či přijímačů.

5. Evidovaný poplatník je povinen oznamovat změny v evidenci (tj. zejména množství držených přijímačů a kontaktní adresy) do 15 dnů od jejich skutečného vzniku přímo Českému rozhlasu.

6. Místem pro oznamování změn a přihlašování je přímo Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ: 120 99, Tel. (+420) 221553636, poplatky@rozhlas.cz, www.rozhlas.cz/poplatek

7. Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč. 


Televizní poplatek – podnikatelé

Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č. 348/2005 Sb. v platném znění právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je vlastníkem televizního přijímače.

Poplatník platí televizní poplatek ve výši 135 Kč z každého televizního přijímače (i z přijímače, který je umístěn v dopravním prostředku,) tj. ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu. Povinnost platit televizní poplatek za televizní přijímač má poplatník i v případě, že jej používá pouze pro projekci videopořadů. Tím není dotčena povinnost fyzické osoby podnikající platit televizní poplatek za televizní přijímač v domácnosti. Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, platí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.

Měsíční výše televizního poplatku je stanovena zákonem. Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Termíny splatností:
 

čtvrtletí I.

do 15.01.

 čtvrtletí II.

do 15.04.

  čtvrtletí III.

do 15.07.

  čtvrtletí IV.

do 15.10.

Stane-li se právnická osoba poplatníkem nebo dojde-li u poplatníka ke změně v počtu evidovaných televizních přijímačů v průběhu kalendářního čtvrtletí, platí se poplatek počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se osoba stala poplatníkem či v němž došlo ke změně v počtu tv přijímačů, až do konce tohoto čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Poplatník je povinen oznámit České televizi veškeré změny související s evidencí poplatníka a televizního přijímače, například změnu počtu přijímačů, změnu obchodního jména, změnu adresy, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost a lhůta se vztahuje i na odhlášení přijímače z evidence.

Televizní poplatek právnických osob a fyzických osob podnikajících se hradí počínaje od 1.10.2004 přímo na účet České televize.

Přihláška k platbě televizního poplatku, změny v evidovaných údajích i odhláška se provádí vyplněním příslušného tiskopisu a jeho zasláním přímo České televizi (adresa Česká televize - televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4). Příslušné formuláře je možné získat na recepcích v České televizi Praha Kavčí hory, České televizi Brno Běhounská 18 a Jezuitská 7 a České televizi Ostrava Dvořákova 18, stažením z této stránky, nebo Vám jej na vyžádání (tel. 261 133 885, poplatky@ceskatelevize.cz) zašleme poštou. Přihlásit se rovněž můžete on-line zde.

Po obdržení vyplněné přihlášky zašle Česká televize poplatníkovi zpět informaci o přiděleném variabilním symbolu (VS) pro platby televizního poplatku a datum, od kdy má televizní poplatek platit přímo České televizi.

Televizní poplatek se platí bezhotovostně na účet České televize, č.ú. 8029-180 006 0583 / 0300 (IBAN: CZ40 0300 0080 2918 0006 0583) pod variabilním symbolem přiděleným při přihlášení Českou televizí (poplatníci přihlášení před 1.10.2004 platí pod variabilním symbolem přiděleným Českou poštou).

Formulář čestného prohlášení o tom, že nevlastníte tv přijímač, nepoužívejte v případě, že jste evidovaný poplatník a chcete se odhlásit. V tomto případě používejte evidenční list, s jehož pomocí ukončete evidenci. 

Vytvořeno 15.10.2008 6:00:00 - aktualizováno 29.7.2021 14:12:28 | přečteno 4650x | Ing. Jana Hochvaldová
load