Národní plán obnovy

NPO banner barvaNPO LOGO 1  (2) Stránka 1

Rekonstrukce komunikace sídliště Brněnská - Dobrovského, Prostějov

Statutární město Prostějov realizuje projekt „Rekonstrukce komunikace sídliště Brněnská - Dobrovského, Prostějov“. Realizace projektu bude finančně podpořena z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy částkou ve výši cca 5,3 mil. Kč.

Předmětem projektu je zajištění efektivního nakládání se srážkovými vodami v rámci regenerace zpevněných ploch na sídlišti Brněnská - Dobrovského v Prostějově. Všechny zpevněné plochy budou provedeny z nových materiálů. Komunikace budou z asfaltobetonu, parkovací stání z drenážní dlažby, sjezdy, chodníky a kontejnerová stání budou ze zámkové dlažby s pískovými spárami. Dešťové vody budou nově odváděny podélným a příčným spádem do uličních vpustí. Ty budou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace, která je odvede do navržených vsakovacích objektů. Do vsakovacích objektů budou zaústěny i okolní zpevněné plochy, které byly opraveny v minulosti (jedná se zejm. o chodníky a sjezdy podél komunikací a parkovacích stání).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.


Dešťová voda MŠ Husovo nám., Prostějov

Statutární město Prostějov podalo v březnu 2022 žádost o dotaci na realizaci projektu „Dešťová voda MŠ Husovo nám., Prostějov“ z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Projekt je zaměřen na využití srážkových vod ze střechy MŠ na Husově náměstí, ke splachování WC v objektu a k zálivce trávníku mezi pavilony MŠ. Část bude vsakována. V rámci realizace projektu je vybudována podzemní akumulační nádrž, oprava vnitřních rozvodů kanalizace a vodoinstalace v objektu pavilonu mateřské školky.

Žádost o dotaci byla úspěšná a bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy ve výši 574 143,72 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.Vytvořeno 25.7.2022 10:46:33 | přečteno 283x | Ing. Veronika Baráková
load