Úvodní strana > Podnikatel > Investiční akce a projekty > Projekty města > Projekty podpořené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Projekty podpořené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

ropweb

Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

V září 2014 byla zahájena revitalizace bezesporu nejvýznamnějšího veřejného prostoru ve městě Prostějov - náměstí T. G. Masaryka, které se nachází v historickém jádru města a je od roku 1990 městskou památkovou zónou.

Projekt řeší komplexní revitalizaci středové části náměstí. Mezi stěžejní stavební práce patří rekonstrukce zádlažby se souvisejícími terénními úpravami a odvodněním. Realizací projektu dojde k nárůstu zpevněných ploch a tímto k významnému zkapacitnění pro pořádané akce. Zelené plochy budou opatřeny novým závlahovým systémem, travnatým kobercem s doplněním o nové stromy a další zeleň. Řešené prostranství bude vybaveno moderním jednotným mobiliářem zahrnujícím lavičky, koše na odpadky, stojany na kola a pítko. Rovněž bude modernizováno osvětlení.

Na realizaci projektu byla získána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši téměř 18,5 mil. Kč.

Ukončení realizace projektu je plánováno ke konci června 2015.

Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově

Statutární město Prostějov dokončilo v prosinci 2013 realizaci projektu Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově, na který byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše schválené dotace na tento projekt byla 7 863 712,71 Kč, z rozpočtu města bude projekt spolufinancován výdaji ve výši 1 644 473,01 Kč.

Realizací projektu byla vybudována cyklostezka navazující na naučnou stezku biokoridoru Hloučela s obousměrným provozem o délce 2,02 km a šířce 3 m se společným provozem cyklistů, pěších a in-line bruslařů. Cyklostezka svým charakterem bude sloužit především rekreačním cyklistům s napojením Prostějova na Plumlovskou přehradu.

cs biokoridor, obrázek se otevře v novém okně

Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách

Statutární město Prostějov realizovalo v období červen až prosinec roku 2013 projekt na rekonstrukci učeben pro výuku přírodovědných předmětů spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše poskytnuté dotace na tento projekt činila cca 10,6 mil. Kč.

Realizací projektu došlo k modernizaci celkem 15ti odborných učeben na prostějovských základních školách - do projektu byly zapojeny ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova. Rekonstruovány byly učebny sloužící výuce přírodovědných předmětů  - učebny fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. V učebnách došlo k rekonstrukci rozvodů elektřiny, datových sítí a stávajících podlah. Zcela nově byla řešena zatemňovací technika oken, lavice, pracovní stoly a katedry a v učebnách byly osazeny kromě klasických tabulí i interaktivní multimediální tabule.

učebna, obrázek se otevře v novém okně

Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov 

Městu Prostějov byla přislíbena dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na realizaci inviestiční akce v prostoru ulic Sladkovského a Martinákova, jejímž cílem je rekonstrukce zastávek a dotčeného území. Realizací projektu dojde ke zmodernizování celého přednádražního prostoru - bude vybudováno 5 autobusových zastávek, které umožní stání až 9 autobusů současně. Projekt dále zahrnuje rekonstrukci komunikace a vybudování parkovacích ploch a realizaci nových chodníků a cyklistické stezky.

Výše přislíbené dotace na pokrytí způsobilých výdajů projektu může činit až 13 508 818,79 Kč. Projekt byl zahájen na konci května 2011 a předpokládaný termín ukončení stavebních prací je stanoven na konec září téhož roku.

Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose 

Město Prostějov získalo v květnu 2010 příslib dotace z Evropské unie na realizaci projektu Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose. Žádost o podporu byla podána v rámci 16. výzvy k předkládání projektových žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava v podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Záměrem projektu je zkvalitnění a rozšíření nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit ve městě. Bude provedena rekonstrukce nevyužívaných částí prostějovského zámku tak, aby zde od září roku 2012 mohla probíhat výuka Základní umělecké školy V. Ambrose, oboru tanečního a literárně dramatického. Nově bude vybudován taneční sál, učebny, hygienická zázemí, šatny a toalety. Současně bude vybudováno nové schodiště a zajištěn bezbariérový přístup novým výtahem.

Město Prostějov zpřístupní Radniční věž veřejnosti

Věž historické radnice na nám. T. G. Masaryka bude otevřena široké veřejnosti.

Stavba radnice byla dokončena v roce 1914 a od svého dokončení je radnice neustále využívána ke svému původnímu účelu, tj. ke správě a samosprávě města. Radnice byla v roce 1993 prohlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

Radniční věž se svojí výškou 66 m skýtá jedinečný výhled na Prostějov a jeho široké okolí, který však doposud vzhledem ke stávajícímu stavebnímu řešení nebyl umožněn a zůstal zcela skryt.
Na realizaci projektu, jehož cílem je zpřístupnění věže veřejnosti, zažádalo Město Prostějov o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. O poskytnutí dotace rozhodl Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Středná Morava v květnu 2010 a přislíbil realizaci projektu podpořit částkou až 6 171 000 Kč z prostředků Evropské unie.

Vedle stavebních prací, které budou zahrnovat zejména výstavbu nového schodiště a posílení stropů, budou realizovány rovněž stálé výtvarné expozice, které budou umístěny uvnitř věže a které se budou tematicky vztahovat k městu a jeho historii. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout rovněž hodinový stroj a orloj, který je ve věži umístěn.

Zřejmě nejpoutavější však bude výhled z věže radnice do širokého okolí, a to hned z několika výškových úrovní. Hlavní vnitřní vyhlídka bude umístěna ve výšce přibližně 46 m; poslední zprostředkovaný výhled na město bude z výšky takřka 57 m prostřednictvím webových kamer, které budou umístěny v lucerně věže a jejichž záběry budou přenášeny na webové stránky města.

Otevření radniční věže se předpokládá v záři letošního roku.

dsc 0793, obrázek se otevře v novém oknědsc 0829, obrázek se otevře v novém oknědsc 0937, obrázek se otevře v novém okně

Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějov - sportovní areál sídliště E. Beneše

Městu Prostějov se podařilo začátkem roku 2009 získat dotaci ve výši 33 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt výstavby sportovního areálu pro výchovu mládeže. Žádost o podporu město podalo na základě připraveného projektu do Regionálního operačního programu Střední Morava v rámci 6. výzvy pro podoblast podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových akivit v červnu 2008. Projektem bude řešena revitalizace stávajícího sportovního areálu v sousedství ZŠ E. Valenty. Měly by zde vniknout dvě sportovní plochy - hlavní travněné hřiště s parametry splňujícími požadavky ČMFS a UEFA a vedlejší plocha s umělým trávníkem III. generace vč. umělého osvětlení. Tribuna mezi těmito hřišti je dimenzována pro 180 diváků a je doplněna ve svých útrobách o technické a sociální zázemí. Hlavní objekt šaten, provozního a technického zázemí je dvouúrovňový s částečně zapuštěným krytým parkovištěm ve spodním podlaží. Horní část bude tvořena šatnami, provozními místnostmi a kancelářemi. Zahájení investiční části projektu je zamýšleno v červnu 2009 a předpokládané ukončení projektu je plánováno na červenec příštího roku.

vizual fotbal1 maly, obrázek se otevře v novém okněvizual fotbal2 maly, obrázek se otevře v novém okněvizual fotbal3 maly, obrázek se otevře v novém okně

Umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova

Tímto projektem má dojít ke komplexnímu řešení autobusových zastávek v přestupním uzlu u hlavního železničního nádraží v ulici Janáčkova. Současný stav neodpovídal dnešním požadavkům na zajišťování služeb městské hromadné dopravy, tak rizikovým místem křížení veřejné dopravy s individuální. Záměrem projektu je revitalizace přednádražního prostoru se zaměřením na komfort cestujících a zjednodušení dopravní situace. Výstupem projektu bude 15 stání autobusů MHD a dálkových. Na tento projekt byla získána dotace z ROP Střední Morava ve výši 8,5 mil. Kč. Předpokládaný termín realizace pak je od června do září 2009. 

Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek "Nemocnice"

V rámci zlepšování služeb poskytovaných cestujícím MHD je zamýšlena realizace projektu rozšíření stávající vytížené zastávky na ulici Mathonova u nemocnice. Stávající zastávka byla původně zamýšlena jako provizorní, především sloužila jako "točna" autobusů. Vzhledem k rostoucímu navýšení spojů obsluhujících tuto zastávku oproti původnímu záměru, je potřeba těmto zvýšeným nárokům toto autobusové stanoviště přizpůsobit. Projektem bude vyřešen nástup a výstup cestujících vybudováním nových ostrůvků a zároveň bude vyřešeno i stání odstavených autobusů tak, aby nenarušovaly plynulost příjezdové komunikace k nemocnici využívané i sanitními vozy. Realizace projektu by měla proběhnout v období od července do září 2009. Na tento projekt byla získána dotace ve výši téměř 4,2 mil. Kč.

Zámek Prostějov - zřízení víceúčelových výstavních prostor

Prostějovský zámek se nachází v samotném centru města, proto je dlouhodobě hledáno jeho případné využití a jsou zvažovány možnosti rekonstrukce celého komplexu s ohledem na jeho památkovou hodnotu. Příprava tohoto projektu je prním krokem ke komplexnímu řešení celého záměru rekonstrukce jako multifunkčního zařízení. V této etapě je zamýšleno s rekonstrukcí prostor v přední části a vstupu do zámku. Měly by zde vzniknout prostory pro pořádání výstav a obdobnou činnost a dále pak turistické informační centrum. Cílem projektu je zvýšení atraktivity Prostějova pro turistický ruch. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím ROP Střední Morava částkou ve výši 7,1 mil. Kč. Zahájení projektu je zamýšleno v červnu 2009 s ukončením v květnu 2010.

Cyklistická stezka Prostějov - Kostelec na Hané

Cyklistická doprava je dlouhodobě jedním z prioritních cílů strategického rozvoje města. V rámci Generelu cyklistické dopravy byly vytipovány vhodné spojnice a trasy cyklistických stezek. Tento projekt řeší propojení Prostějova s Kostelcem na Hané. Na cyklostezku budovanou městem Prostějov v délce 963 m bude na svém katastrálním území navazovat úsek budovaný Kostelcem n. H. Realizace prostějovské části byla zahájena v prvním čtvrtletí 2009 s plánovaným ukončením v říjnu 2009. Na tento projekt byla pokytnuta podpora z ROP Střední Morava ve výši téměř 7,9 mil. Kč.

p4240012, obrázek se otevře v novém okněrotation of p5040070, obrázek se otevře v novém okněp5140007, obrázek se otevře v novém okně

Cyklistická stezka Krasice - Čechovice

Projekt cyklostezky o délce 580 m by měl především sloužit k propojení dvou místních částí Prostějova a zlepšení infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Projekt byl zahájen v březnu s plánovaným dokončením do listopadu 2009. Tento projektu je spolufinancován ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP Střední Morava příspěvkem ve výši 8,9 mil. Kč.

p4160159, obrázek se otevře v novém okněp4160161, obrázek se otevře v novém okněp4270069, obrázek se otevře v novém okně

Cyklistická stezka v ulici Bohumíra Šmerala - Prostějov

Cyklistická stezka v ulici Bohumíra Šmerala navazuje na předchozí úseky realizované v minulých letech. Stavební práce jsou realizovány v tomto úseku od října minulého roku do doby ukončení projektu v září 2009. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši cca 5,5 mil. Kč.

image 31, obrázek se otevře v novém okněp5070002, obrázek se otevře v novém okněpa290126, obrázek se otevře v novém okně

V pondělí 22. června 2009 proběhlo slavnostní otevření nově vybudovaného úseku cyklostezky v ulici B. Šmerala.

Vytvořeno 11.1.2016 10:21:12 - aktualizováno 14.3.2016 9:57:16 | přečteno 1081x | Ing. Roman Švarc
load