Úvodní strana > Podnikatel > Investiční akce a projekty > Projekty města > Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu

Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu

logo esf vlajkaeu 1, obrázek se otevře v novém okně

Vzděláváním zaměstnanců Městského úřadu Prostějov k efektivní a přátelské veřejné správě

Město Prostějov uspělo ve výzvě č. 69 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je zaměřená na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků s projektem „Vzděláváním zaměstnanců Městského úřadu Prostějov k efektivní a přátelské veřejné správě“. Na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR byla městu Prostějov poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v celkové výši 3.686.125.- Kč. Rozpočtovými prostředky města Prostějova bude kryto 650.492.- Kč. Cílem projektu je růst kvality poskytování veřejných služeb občanům, což je ze strany veřejnosti hodnoceno především na základě znalostí, přístupu a vstřícnosti úředníků. Pro realizaci projektu byly po analýze vzdělávacích potřeb úředníků vybrány 4 hlavní oblasti, ve kterých bude probíhat vzdělávání: Projektové řízení, Právo a legislativa, Komunikační a prezentační dovednosti, Řízení a rozvoj lidských zdrojů. V průběhu projektu bude realizováno celkem 60 kurzů, kterými projde až 1235 účastníků. Odborné vzdělávání bude řešit realizační tým ve spolupráci s externími odborníky na danou problematiku. Projekt svou náplní bude směřovat k posílení institucionální kapacity a zlepšování výkonu veřejné správy a veřejných služeb. 

euoplzz, obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov 

V září 2010 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Města Prostějova, jehož cílem je zefektivnit řízení lidských zdrojů zaměstnanců Městského úřadu Prostějov. Projekt počítá se vzděláváním vedoucích zaměstnanců, nastavení metodiky plánů vzdělávání a zavedení systému interních školitelů v rámci úřadu.

Projekt byl zahájen v září 2010, jeho ukončení je plánováno na červenec 2012. Z Evropského sociálního fondu bude na jeho realizaci uvolněna prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost částka ve výši 3 720 782 Kč.

Vedoucí zaměstnanci úřadu, tj. vedoucí odborů a vedoucí oddělení budou proškolení v tématech zaměřených na vedení podřízených (např. hodnocení zaměstnanců, využití potenciálu a kompetencí, leadership, řízení a implementace změn apod.). Cílem projektu je aplikovat tzv. klientský přístup a přispět k růstu efektivity územní veřejné správy. Nové metodiky v oblasti vzdělávání budou mít přínos pro plánování a individuální přístup ke školením. Zároveň bude nastaven systém interních školení, kdy jednotliví zaměstnanci, kteří projdou vzděláváním nebo mají dostatek zkušeností, budou přenášet informace, nové poznatky a trendy přímo do organizace. Díky tomuto systému dojde ke zefektivnění celého systému vzdělávání.

12.07.2012

V uplynulých měsících bylo realizováno vzdělávání vedoucích zaměstnanců Statutárního města Prostějov v manažerských dovednostech, které si tak zdokonalují díky projektu „Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov“. Projekt byl zahájen v listopadu 2010 a bude ukončen v červenci 2012. Aktivity jsou financovány prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a finančními prostředky z rozpočtu města Prostějova.

Vedoucí zaměstnanci úřadu, tj. vedoucí odborů a vedoucí oddělení absolvovali celkem 11 vzdělávacích kurzů a byli proškoleni v tématech zaměřených na řízení lidských zdrojů a klientský přístup k občanům (např. hodnocení zaměstnanců, využití potenciálu a kompetencí, leadership, řízení a implementace změn, time management, kreativní řešení problémů apod.).

Cílem Projektu bylo zvýšení efektivity veřejné správy spočívající ve vstřícném a klientském přístupu k občanům.

euoplzz, obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Procesní řízení Městského úřadu Prostějov

Prostějovská radnice byla úspěšná s projektem zaměřeným na procesní řízení úřadu v 53. výzvě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na projekt "Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb Městského úřadu Prostějov" získá město v nejbližších dvou letech podporu ve výši 2 860 016 Kč z Evropského sociálního fondu.

Smyslem projektu je vytvořit systém procesního řízení úřadem vykonávaných činností a zajistit automatizaci vybraných procesů. Cílem je posílit institucionální kapacitu a efektivnost výkonu územní veřejné správy, která bude mít přínos především pro občany - klienty úřadu. Procesní řízení tak navazuje na dlouholeté aktivity v oblasti zvyšování kvality metodou CAF, aplikaci Místní agendy 21 a Benchmarkingovou iniciativu.

euoplzz, obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy

Město Prostějov uspělo ve výzvě č. 45 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s projektem "Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy". Na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky bude poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, která plně pokryje náklady ve výši 1 487 862 Kč. Cílem projektu je růst kvality služeb při poskytování příspěvků na péči, proto je projekt zaměřen právě na zaměstnance vykonávající místní šetření v rámci těchto příspěvků. Město Prostějov bude při realizaci projektu spolupracovat s partnerskými městy v rámci regionu Střední Morava - s Olomoucí, Přerovem a Konicí. Zaměstnanci měst projdou během následujících 14 měsíců školeními, na kterých se kromě vzdělávání budou vzájemně setkávat a vyměňovat zkušenosti z praxe. Projektu se zúčastní celkem 39 osob.

euoplzz, obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Komunitní plánování na prostějovsku v plném proudu

V dubnu letošního roku bylo Městu Prostějov předáno rozhodnutí výběrové komise MPSV o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V následujících měsících tak na jeho území dojde k realizaci projektu s názvem "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově" v předpokládané výši 2.393.040 Kč.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku uspělo s žádostí o dotaci na projekt zabývající se rozvojem sociálních služeb v Prostějově. Smyslem projektu je zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Prostějov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikne tak nadčasový dokument, který poukáže na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů na vytyčeném území. Projekt si klade za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb, zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury. Veškeré aktivity navážou na přípravnou fázi, která byla ve Městě Prostějov již realizována pomocí zřízených pracovních skupin mající plnou podporu Zastupitelstva města. 
V rámci projektu bude zpracována např. sociodemografická analýza, na kterou naváží analýza potřeb uživatelů sociálních služeb, finanční analýza poskytování těchto služeb nebo katalog jejich poskytovatelů. Získané informace budou dále zpracovávány a následně použity na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově. 
Tento projekt vznikl ve spolupráci Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku (žadatele projektu) a Města Prostějov (partnera projektu) a za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (více na www.esfcr.cz a www.prostejov.cz).

euoplzz, obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vytvořeno 11.1.2016 10:29:39 | přečteno 803x | Ing. Roman Švarc
load