Úvodní strana > Podnikatel > Dotační informace o projektech města > Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu

IROP CZ RO B C RGB


Energeticky úsporná opatření bytového domu Finská 4190/9, Prostějov

Město Prostějov získalo dotaci na realizaci projektu Energeticky úsporná opatření bytového domu Finská 4190/9, Prostějov, reg. č. projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013009, z Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční podpora bude činit max. 4 497 108,38Kč Kč.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu, dosažení úspor spotřeby energií a zlepšení kvality bydlení. V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení sklepa a půdy, nová střešní krytina a oprava balkonů a lodžií.

Díky realizaci energeticky úsporných opatření dojde k úspoře spotřebované energie u celkem 50 domácností. Úspora dodané energie se předpokládá ve výši min. 30%.


Přechod pro chodce v Kojetínské ulici v Prostějově

Statutární město Prostějov realizovalo v roce 2021 investiční akci vedoucí ke zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ul. Kojetínská  II/367 ve východní části města v blízkosti průmyslové zóny a železáren. Ulice Kojetínská  je velice frekventovaná s intenzitou dopravy 7 646 vozidel denně. Komunikace je nově rozšířena tak, aby bylo možno umístit do navrženého přechodu ochranný ostrůvek, přechod je nově osvětlen. Dále jsou zřízeny varovné pásy z dlažby s reliéfním povrchem a signální pás zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z Integrovaného regionálního operačního programu je na realizaci projektu poskytnuta podpora ve výši  365 802,98 Kč. Projekt byl zrealizován v období září až říjen 2021 firmou FCC Prostějov, s.r.o.

Energeticky úsporná opatření bytového domu Norská 4224/3

Město Prostějov získalo dotaci na realizaci projektu Energeticky úsporná opatření bytového domu Norská 4224/3, Prostějov, reg. č. projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013021, z Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční podpora bude činit max. 9 467 490,34 Kč.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu, dosažení úspor spotřeby energií a zlepšení kvality bydlení. V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení fasády domu, výměna výplní otvorů, zateplení sklepa a půdy, oprava balkonů a lodžií. Bude položena nová střešní krytina a provedena výměna zdroje tepla.

Díky realizaci energeticky úsporných opatření dojde k úspoře spotřebované energie u celkem 54 domácností. Úspora dodané energie se předpokládá ve výši min. 40 %.

Cyklistická stezka Žešov – IV. a V. etapa

Statutární město Prostějov dodatečně získá dotaci na vybudování cyklistické stezky do Žešova, její IV. a V. etapu.

Žádost o dotaci byla podána v srpnu 2017 v rámci 72. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky navýšení alokace výzvy ministerstvem, ke kterému došlo v září 2020, bude výstavba cyklistické stezky finančně podpořena, a to částkou přibližně 6,5 mil. Kč.

Cyklistická stezka navázala na III. etapu cyklistické stezky vedené z Prostějova do místní části Žešov. IV. etapa cyklostezky byla vedena podél silnice II/433 a je ukončena v prostoru křižovatky Výšovice - Prostějov - Žešov. V. etapa cyklostezky je vedena podél silnice III/0462 do Žešova, jeho severozápadní části. Celková délka cyklostezky je 1,051 km.

Stavební práce realizovala firma STRABAG a.s.

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy a dokončení bezpečného cyklistického propojení Prostějova a Žešova.


Energeticky úsporná opatření bytového domu M. Pujmanové 10, Prostějov

Město Prostějov získalo dotaci na realizaci projektu „Energeticky úsporná opatření bytového domu M. Pujmanové 10, Prostějov“, reg. č. projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012043, z Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace činí cca 4,2 mil. Kč.

V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády, dílčí výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny a oprava lodžií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu, dosažení úspor spotřeby energií a zlepšení kvality bydlení.

Díky realizaci zateplení objektu dojde k úspoře spotřebované energie u celkem 72 bytových jednotek, úspora dodané energie dosáhne min. 30 %.

Realizace projektu je plánována do konce roku 2020.

Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění bezbariérového přístupu na ZŠ E. Valenty v Prostějově

Město Prostějov na začátku léta 2019 zahájilo stavební úpravy na ZŠ E. Valenty. Realizací těchto stavebních úprav dojde k rekonstrukci učebny pro výuku cizích jazyků vč. zajištění multimediálního vybavení a moderních zařizovacích předmětů, rekonstruována a nově zařízená bude cvičná kuchyňka a školní dílna. Bezbariérovost bude řešena rampou při vstupu do školy a v atriu následně nově vybudovaným výtahem. Současně bude vybudováno bezbariérové WC pro imobilní žáky. Projekt je zaměřen na všechny žáky základní školy a pedagogické pracovníky.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Realizace projektu je finančně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu, výše schválené dotace činí 6 485 583,60 Kč. Realizace se předpokládá do konce roku 2019.

Dopravní terminál na Floriánském náměstí

Realizace projektu „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ je finančně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu. Na realizaci projektu bylo Ministerstvem pro místní rozvoj ČR schváleno Statutárnímu městu Prostějov poskytnutí dotace ve výši 25,8 mil. Kč.

Předmětem projektu je modernizace terminálu na Floriánském náměstí. Dojde k reorganizaci prostorového uspořádání autobusové dopravy - linky příměstské autobusové dopravy budou přemístěny z ulice Hliníky do modernizovaného terminálu podél ul. Blahoslavovy. V rámci modernizace terminálu bude vybudováno zastřešení terminálu, jeho nové zázemí - polootevřená čekárna s prodejním kioskem a veřejným bezbariérovým WC. Doplněn bude informační systém - elektronický panel s přehlednými aktuálními informacemi o autobusových spojích a elektronické označníky na zastávkách. Nově bude řešeno parkování automobilů a kol. Upraven bude i celý prostor Floriánského náměstí, tedy zeleň, chodníky, cyklistická stezka. Současně bude pořízen nový mobiliář.

Realizace projektu přispěje ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci města Prostějova.

Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění bezbariérového přístupu na ZŠ Melantrichova v Prostějově

Město Prostějov na začátku léta 2019 zahájilo stavební úpravy na ZŠ Melantrichova, které zahrnují rekonstrukci jazykové učebny, školní dílny a cvičné kuchyňky včetně zařizovacích předmětů. Zcela nově bude vybudován bezbariérový přístup objektu rampou ve vstupním prostoru školy a výtahem situovaným v atriu. Současně bude vybudováno bezbariérové WC pro imobilní žáky. Projekt je zaměřen na všechny žáky základní školy a pedagogické pracovníky.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Realizace projektu je finančně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu, výše schválené dotace činí 6 326 056,27,- Kč.

Realizace projektu se předpokládá do konce roku 2019.


Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Prostějově

Město Prostějov zahájilo již ke konci roku 2017 rekonstrukci Domu dětí a mládeže v ulici Vápenice. Celá rozsáhlá rekonstrukce pak probíhá především v roce 2018 a zahrnuje jak vnější části objektu a venkovních prostor, tak vnitřní část - jedná se o kompletní rekonstrukci.

Na tuto akci bude poskytnuta dotace z Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ITI Olomoucké aglomerace a to ve výši téměř 4,7 mil. Kč. Dotace se týká částí, které povedou k bezbariérovému přístupu objektu a dále pak místností - učeben sloužících modelářskému a keramickému kroužku vč. zázemí a část společných prostor.

Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatněn na trhu práce.

Realizace projektu by měla být završena do konce roku 2018.


Obnova Národního domu v Prostějově

V současné době probíhá realizace projektu „Obnova Národního domu v Prostějově“, který je finančně podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Na realizaci projektu bylo Ministerstvem pro místní rozvoj ČR schváleno Statutárnímu městu Prostějov poskytnutí dotace ve výši 63,2 mil. Kč.

Předmětem projektu je celková obnova Národního domu v Prostějově. Národní dům je nejvýznamnější stavbou města Prostějova i samotného regionu Prostějovska. Vzhledem ke své architektonické a historické hodnotě je národní kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek. Byl postaven v letech 1905 - 1907 podle návrhů arch. Kotěry a je významným dílem secese v České republice.

Předmětem projektu je obnovení původního stavu Národního domu a provedení jeho celkové revitalizace tak, aby tato kulturní památka byla zachována i pro další generace.

V rámci stavebních prací bude provedena oprava střechy, sanace, obnovena fasáda a budou obnoveny prosklené přístřešky a světlíky. Současně budou repasována okna a restaurovány kamenné prvky, opraveny dlažby. V rámci interiéru budou provedeny výmalby, čalouněné a textilní prvky. Nově bude instalována vitráž v divadelním sále. Řešeno bude rovněž nové napojení objektu Národního domu na vodovod a kanalizaci, doplněno bude bezpečnostní a protipožární zabezpečení. Součástí projektu je i provedení úprav přilehlé zahrady a zajištění aktualizace virtuální prohlídky Národního domu.

Celková obnova Národního domu přispěje ke zvýšení jeho atraktivity v oblasti cestovního ruchu na území Olomoucké aglomerace.

Ukončení realizace projektu se předpokládá v prosinci roku 2019.


Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově

V měsících červenec až září 2018 bude probíhat dostavba terminálu autobusového nádraží na ulici Janáčkova v Prostějově. Realizace projektu je finančně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu částkou 8 095 tis. Kč.

V rámci projektu dojde k zastřešení dvou doposud nezastřešených nástupišť pultovou střechou, osazení kasselských obrubníků a vybudování přístřešku se stojany na kola. Dále budou pořízeny cykloboxy a nová elektronická informační tabule.

Realizace projektu přispěje k posílení využívání veřejné a bezmotorové dopravy, ke zvýšení komfortu cestování veřejnými dopravními prostředky a ke snížení dopadu dopravy na kvalitu životního prostředí ve městě.


Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově

Předmětem projektu je nástavba objektu ZŠ Jana Železného v Prostějově, kde v novém podlaží vzniknou odborné učebny a přednáškový sál pro rozvoj klíčových kompetencí komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Nově vzniknou tři odborné učebny  - učebna cizích jazyků, učebna matematiky a učebna přírodopisu/zeměpisu - a přednáškový sál.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Realizace projektu je finančně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu, výše schválené dotace činí 15,3 mil. Kč.


Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov

Předmětem projektu je pořízení územní studie zaměřené na řešení krajiny pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Územní studie krajiny bude sloužit jako odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora ze státního rozpočtu ČR a z EU ze strukturálního fondu ERDF prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 2 054 943,00 Kč.

Územní studie města Prostějova - I. etapa

Projektem je řešena první etapa pořízení územních studií. Jedná se o lokality ve městě Prostějov a obci Držovice - Územní studie - Subcentrum Vrahovice; Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská - východ; Územní studie - Lokalita Jezdecká kasárna; Územní studie - veřejná prostranství přednádražního prostoru (dopravní terminál); Územní studie Barákova - Vrahovická - propojení Držovice.

Cílem projektu je pořízení 5ti územních studií, kterými bude pokryta plocha 0,37 km2 území města. Ukončení realizace projektu je plánováno do konce října 2016.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora ze státního rozpočtu ČR a z EU ze strukturálního fondu ERDF prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 444 968,10 Kč (z toho 24 720,45 Kč SR ČR a 420 247,65 Kč ERDF).

Územní studie města Prostějova - II. etapa

Cílem projektu je zpracování územních studií, které prověří a konkretizující podmínky využití ploch v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a také požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot. Územní studie budou sloužit jako podklad pro podrobnější rozhodování.

V rámci projektu bude pořízeno celkem šest územních studií. Studie budou pořízeny pro lokality: Pod Okružní - západ, Pod Okružní - východ, Plumlovská sever - Silnická, Plumlovská sever - Pololání, Plumlovská a Malá průmyslová zóna Prostějov, Brněnská - západ.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora ze státního rozpočtu ČR a z EU ze strukturálního fondu ERDF prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 618 930,00 Kč.

Zateplení bytového domu Kostelecká č. 17

Město Prostějov získalo dotaci na realizaci projektu Zateplení bytového domu Kostelecká č. 17 v Prostějově, reg. č. projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002422, z Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční podpora z Evropské unie bude činit max. 1 938 894,82 Kč.

V rámci projektu bude provedeno zateplení fasády domu, oprava a zateplení střechy a dílčí výměna oken a dveří. Současně se zateplením objektu dojde i k náhradě balkonů za betonové lodžie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu, dosažení úspor spotřeby energií a zlepšení kvality bydlení.

Díky realizaci zateplení objektu dojde k úspoře spotřebované energie u celkem 61 bytových jednotek, celková spotřeba dodané energie se sníží až o 452,7 GJ/rok. Realizace projektu je plánována do konce listopadu 2017.


Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově

V roce 2017 zahájilo město Prostějov stavební práce na mateřské školce v místní části Čechovice. Z Integrovaného regionálního operačního programu byla na tento projekt schválena dotace v celkové výši 11 290 093,20 Kč. Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity zařízení předškolního vzdělávání. Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Předmětem tohoto projektu je zvýšení kapacity MŠ Čechovice (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14). Objekt mateřské školy je navíc ve velmi špatném stavebně technickém stavu. V rámci projektu vznikne nový moderní objekt školy se zvýšenou kapacitou odpovídající dnešním normám a požadavkům. Realizací projektu dojde ke snížení poptávky pro umístění dětí v MŠ, k zapojení rodičů do pracovního procesu a v neposlední řadě ke zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku.

MŠ Čechovice tvoří v současné době 4 vzájemně propojené pavilony (3 pavilony s odděleními pro děti a hospodářský pavilon). V rámci realizace projektu bude demolován hospodářský pavilon, na místě kterého vznikne nový moderní objekt školy navyšující kapacitu o nové oddělení pro děti. Nový objekt bude odpovídat současným normám a požadavkům na zařízení tohoto typu. Jedná se o změnu dokončené stavby přízemní části MŠ s napojením na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Nový objekt bude navazovat na stávající pavilony školy a po realizaci s nimi bude tvořit jeden funkční celek. Vybudováním nového objektu školy s oddělením pro děti dojde k navýšení kapacity. Realizace projektu bude ukončena v první polovině roku 2018.
Vytvořeno 16.8.2016 10:03:46 - aktualizováno 8.2.2022 9:41:06 | přečteno 786x | Ing. Roman Švarc
load