Úvodní strana > Podnikatel > Investiční akce a projekty > Projekty města > Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

CZ RO B COPŽP FS


Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční

Předmětem projektu je rozšíření ploch krajinné zeleně v lokalitě zvané Močidýlka nacházející se v okolí řeky Hloučely. Na ploše o rozloze cca 1,7 ha bylo vysázeno 31 ks listnatých stromů, 1 200 ks keřů, vyset trávník, doplněna cestní síť a pořízen mobiliář.

Cílem projektu je vedle zlepšení kvality životního prostředí zejména posílení biodiverzity a ekologické stability území a zlepšení funkčního stavu biokoridoru.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí. Výše dotace činí 371 504,62 Kč.Efektivní hospodaření se srážkovou vodou na DDM, Prostějov

Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 17. 8. 2020 získalo město Prostějov dotaci na realizaci projektu „Efektivní hospodaření se srážkovou vodou na DDM, Prostějov“, reg. č. projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011431 z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Finanční podpora z Evropské unie je stanovena výši 3 006 839,35 Kč.

Cílem projektu je zachycení dešťové vody, která končí v kanalizaci a je odváděna pryč z krajiny. Mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda z krajiny rychle mizí. Z tohoto důvodu je našim zájmem vybudovat v areálu sportovní haly v ul. Olympijská akumulační nádrž určenou pro zajištění efektivního hospodaření se srážkovou vodou. Dojde k zachycení srážkové vody a jejímu odvádění pomocí nové dešťové kanalizace do prostoru navrhované akumulace a vsaků na okraji parčíku nacházejícího se v areálu sportovní haly. 

Zahájení realizace projektu se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.


Polopodzemní kontejnery

V období duben až červenec 2020 statutární město Prostějov realizovalo projekt „Polopodzemní kontejnery v Prostějově“. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19. 8. 2020, získalo město Prostějov dotaci na realizaci projektu „Polopodzemní kontejnery v Prostějově“, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010844, z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Finanční podpora z Evropské unie je stanovena ve výši 3 790 671,86 Kč.

Cílem projektu bylo pořízení polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad, které byly umístěny na centrálních místech ve vybraných lokalitách (sídlištích), vhodných z hlediska přístupu občanů a dopravní obsluhy. Realizací projektu došlo k náhradě stávajících 55 ks kontejnerů o dostupném objemu 60,5 m3 za 36 ks polopodzemních kontejnerů o dostupném objemu 130,5 m3. Došlo tedy k navýšení dostupného objemu pro odkládání odpadu. Kontejnery budou použity na separaci plastu, papíru, skla a bioodpadu.


Energeticky úsporná opatření ZŠ Čechovická

V červnu 2020 byla zahájena realizace projektu energeticky úsporných opatření na budově základní školy v Prostějově na ulici Čechovická. V rámci realizace projektu dojde k zateplení obálky budovy a to výměnou otvorových výplní, zateplením fasády a stropů pod střešní konstrukcí. V rámci realizace projektu dojde také k řešení systému nuceného větrání rekuperačním systémem. Dále bude také řešena modernizace vytápění, kdy bude stávající plynový kotel nahrazen kotlem kondenzačním s vyšší účinností.

Stavební práce budou ukončeny v září 2020.  Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši cca 3,02 mil. Kč.

Energeticky úsporná opatření na MŠ Mánesova

Na konci června 2020 byla zahájena rekonstrukce objektu Mateřské školy Mánesova, nacházejícího se na ulici Mánesova č. 15 v Prostějově, s cílem snížit energetickou náročnost této budovy.

Realizace projektu spočívá v zateplení obvodových stěn a v zateplení střechy, výměně stávajícího plynového kotle za kotel kondenzační, včetně řešení systému nuceného větrání rekuperačním systémem. Dojde k příznivému dopadu na životní prostředí snížením spotřeby energie na vytápění a tím ke snížení produkce CO2.

Ukončení stavebních prací se předpokládá na konci srpna 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Na realizaci projektu byla získána dotace ve výši 628 885,60,- Kč.


Energeticky úsporná opatření na MŠ Mozartova

V červnu 2020 budou zahájeny stavební práce na budově mateřské školy Mozartova s cílem snížit energetickou náročnost této budovy. Bude provedeno zateplení fasády a půdního prostoru, provedena nová střecha, výměna oken a dveří hlavní budovy a výměna zdroje tepla. Součástí projektu je i instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla.

Ukončení stavebních prací se předpokládá na konci letních prázdnin. Stavební práce bude realizovat firma R & G ZESTA, spol. s r.o.

Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši cca 1,1 mil. Kč.

Nový park Okružní, Prostějov

Předmětem projektu je vybudování nového městského parku jižně od ul. Okružní na stávající ploše využívané jako orná půda, v místě, kde je plánována výstavba bytových domů. Budou provedeny terénní úpravy vč. terénních modelací, budou vysázeny listnaté stromy, keře, založen trávník a květnatá louka. Současně bude vybudována cestní síť, retenční nádrž umožňující využívání zachycování srážkové vody a bude pořízen mobiliář (lavičky, odpadkové koše, sedací prvky).

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí ve městě, zlepšení hospodaření se srážkovou vodou a podpora biodiverzity. 

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výše dotace činí 2 517 751,18 Kč.

Energeticky úsporná opatření MŠ Šárka - budova Dvořákova, Prostějov

V červnu 2019 byla zahájena investiční akce na energeticky úsporná opatření MŠ Šárka – budovy mateřské školy nacházející se na ul. Dvořákova v Prostějově. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost budovy a přispět k tepelné pohodě uživatelů objektu. Realizace projektu spočívá v zateplení obvodového pláště budovy, výměně oken a dveří a v zateplení střechy. Rovněž byl řešen systém nuceného větrání rekuperačním systémem. Stavení práce jsou prováděny zhotovitelem Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.

Na realizaci projektu byla získána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 ve výši cca 1,8 mil. Kč.


Zeleň v ulici Zahradní

Město Prostějov získalo dotaci ve výši cca 244 tis. Kč na realizaci projektu Zeleň v ulici Zahradní. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu je založení parčíku na nevyužívané ploše poblíž Krasického rybníku, v blízkosti ul. Zahradní. Vedle výsadby okrasných a ovocných stromů, keřů a travin je součástí projektu i vybudování chodníku, odpočívadel s pískovou plochou, herními a pohybovými prvky, osazení laviček a odpadkových košů.

Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa

Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 16. 10. 2018, získalo město Prostějov dotaci na realizaci projektu Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007574, z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Finanční podpora z Evropské unie je ve  stanovena výši 451 614,35 Kč.

Cílem projektu je v souladu s plánem odpadového hospodářství ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějova, zpracovaného na období 2017 - 2023, snížit složky biologicky rozložitelného odpadu (BRO) v komunálním odpadu od občanů. I přes realizaci projektů na separaci bioodpadů v roce 2011 a 2013 přetrvává zájem obyvatel Prostějova o další sběrné nádoby na BIOodpad.

Ke snížení celkového množství BRO v komunálním odpadu dojde pořízením a rozmístěním sběrných nádob na BRO v lokalitách se zástavbou rodinnými domy a dále k pořízení kontejnerů na BRO s umístěním v lokalitách sídlišť a bytové zástavby.


Realizace odděleného sběru odpadu ve městě Prostějov I. etapa

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Již v roce 2015 připravilo město Prostějov projekt na realizaci podzemních kontejnerů pro tříděný odpad, na který byla v listopadu 2016 podána žádost o dotaci do 41. výzvy Ministerstva životního prostředí. Jednalo se o zajištění systému pro separování odpadu prostřednictvím tzv. podzemních kontejnerů na oddělený sběr skla, papíru a plastů v lokalitách ul. Školní, nám. E. Husserla a nám. Spojenců. Samotná realizace projektu proběhla již v roce 2017.

Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaného 16. 4. 2018 byla městu Prostějov přidělena dotace ve výši 1 530 346,80 Kč z prostředků EU v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ na akci Realizace odděleného sběru odpadu ve městě Prostějov I. etapa.


Rozšíření biokoridoru Hloučela, 1. etapa

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Město Prostějov získalo dotaci ve výši až 1 590 135 Kč na realizaci projektu Rozšíření biokoridoru Hloučela, 1. etapa. Žádost o dotaci byla podána v rámci 32. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, prioritní osy 4 – Ochrana přírody, specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.

Předmětem projektu je založení nového krajinného prvku v k. ú. Čechovice u Prostějova. V rámci realizace akce bude provedeno založení travního porostu a výsadba geograficky původních stromů a keřů s následnou tříletou péčí.

Cílem projektu je posílení biodiverzity a ekologické stability území, zlepšení kvality životního prostředí a obnovení základních izolačních a hygienických funkcí v krajině.

Součástí projektu je i vybudování cestní sítě a pořízení mobiliáře (tyto výdaje budou plně hrazeny z rozpočtu města).


Ozelenění ulice Krasická

Ve městě Prostějov v ulici Krasické byl zrealizován v roce 2016 projekt, jehož cílem bylo přispět ke zkvalitnění sídelní zeleně v této lokalitě.

Realizace akce zahrnovala kácení stávajících stromů ze zdravotních důvodů, ošetření stromů ponechaných a hlavně výsadbu nových dřevin. Celkem bylo vysazeno 39 kusů dubu letního a byl vytvořen základ pro budoucí stejnorodou alej. Stromořadí v této ulici tak bude tvořeno převážně jedním druhem dřevin a i estetický vzhled stromořadí se výrazně zlepší.

Na tuto akci se podařilo městu získat dotaci z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ ve výši 159 885 Kč.


Energeticky úsporná opatření na ZŠ Kollárova – budova Erbenova, Prostějov

V červnu 2016 byla zahájena rekonstrukce objektu Základní školy Kollárova, nacházejícího se na ulici Erbenova v Prostějově s cílem snížit energetickou náročnost této budovy. Realizace projektu spočívala v zateplení obvodových stěn a v zateplení střechy, včetně řešení vzduchotechniky. Stavení práce byly ukončeny v listopadu téhož roku.

Na realizaci projektu byla získána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 ve výši téměř 1,1 mil. Kč.

Energeticky úsporná opatření na MŠ A. Krále v Prostějově

V srpnu 2017 byla zahájena rekonstrukce objektu MŠ Partyzánská – budovy školy nacházející se na ul. A. Krále v Prostějově, s cílem snížit energetickou náročnost. Realizace projektu spočívala v zateplení obvodového pláště budovy, výměně oken a dveří a v zateplení střechy. Rovněž byl řešen systém nuceného větrání rekuperačním systémem. Stavení práce byly ukončeny v listopadu tohoto roku. Akce byla realizována zhotovitelem Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.

Na realizaci projektu byla získána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 ve výši cca 2,1 mil. Kč.


Energeticky úsporná opatření na MŠ Žešov

V červenci 2017 byly zahájeny stavební práce na budově mateřské školy v Žešově s cílem snížit energetickou náročnost této budovy. Součástí stavebních prací je provedení zateplení obvodového pláště - dvorní a boční fasády objektu školky a zateplení stropu nad 2. nadzemním podlažím ze strany půdy. Bude provedena rovněž výměna výplní oken a střešní krytiny. Součástí projektu je rovněž instalace zařízení pro řízené větrání.

Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši max. 1,1 mil. Kč.


Vytvořeno 24.7.2017 17:09:16 - aktualizováno 27.11.2020 7:58:43 | přečteno 772x | Ing. Roman Švarc
load