Úvodní strana > Podnikatel > Dotační informace o projektech města > Projekty spolufinancované Olomouckým krajem

Projekty spolufinancované Olomouckým krajem

olomoucký kraj

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022

Statutární město Prostějov podalo v březnu 2022 žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022. Žádosti byly úspěšné a statutární město Prostějov získalo na akci:

1. Výsadba stromů a keřů podél polní cesty v ul. Ječná Prostějov dotaci ve výši 150 000 Kč. V rámci dané akce došlo k výsadbě stromů a keřů podél polní cesty ul. Ječná. Polní cesta spojuje část Domamyslice a část Čechovice. Vysázeno bylo 25 ks stromů a přibližně 400 m2 keřů.

2. Výsadba záhonů lilií a lučních ploch ve městě Prostějov dotaci 150 000 Kč. Realizována byla strojní výsadba lilií a dosev luční směsi s příměsí letniček na plochách v celkovém rozsahu 200 m² v lokalitách vedle zámku na příjezdu do centra a v ul. Blahoslavova v Prostějově.

3. Založení květnaté louky a výsadba keřů v Prostějově dotaci 150 000 Kč. V rámci dané akce byla založena květnatá louka ve Vrahovicích - v lokalitě zvané Cvikl. Jedná se o rozlohu přibližně 3960 m2, na které bylo vysázeno cca 190 ks keřů.

Statutární město Prostějov pravidelně investuje do výsadby a úpravy zeleně na svém území. Snaží se, aby bylo město plné květin a zeleně, aby se zde místním lidem i návštěvníkům líbilo. Výsadba nové zeleně je realizována na základě spolupráce a doporučení komise pro životní prostředí.

Výše uvedené akce byly realizovány za finančního přispění Olomouckého kraje.


Rekonstrukce hřiště v areálu SOŠPO ul. Rejskova, Prostějov

V letošním roce se uskuteční rekonstrukce venkovního hřiště v areálu SOŠPO v ul. Rejskova. Hřiště je ve špatném technickém stavu, jeho rekonstrukce je nezbytná. 

Hřiště slouží k výuce tělesné výchovy studentům střední odborné školy, v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích a v letní prázdniny je hřiště volně přístupné veřejnosti.

Rekonstrukci hřiště finančně podpořil Olomoucký kraj částkou 230 tis. Kč v rámci Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022.

 

Zimní stadion – rekonstrukce šaten hosté

V letošním roce bude provedena rekonstrukce šaten hosté vč. jejich zázemí na zimním stadioně.

Rekonstrukci šaten hosté podpořil Olomoucký kraj částkou převyšující 664 tis. Kč v rámci Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022.

 

Zimní stadion – výměna kopilitů na východní straně

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce východní stěny zimního stadionu, která jev nevyhovujícím stavebně technickém stavu. V rámci stavebních prací bude provedena výměna kopilitového prosklení východní štítové stěny, v 1. podlaží se kopilitová výplň nahradí vyzděnou stěnou s okny. Součástí stavby bude i nová ochranná konstrukce – předstěna oddělující štítovou stěnu od bezprostředního kontaktu s diváky na horní podestě tribuny.

Realizaci projektu podpořil Olomoucký kraj částkou převyšující 664 tis. Kč v rámci Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022.


Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Prostějov – Čechovice, Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov

Statutární město Prostějov v roce 2022 získalo dotaci ve výši 132 300 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního Programu na podporu JSDH 2022, dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022.

Akce Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Prostějov – Čechovice, Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov je realizována za finančního přispění Olomouckého kraje. Za získané finanční prostředky budou pořízeny nové ochranné prostředky pro členy sboru dobrovolných hasičů. V případě JSDH Domamyslice bude pořízeno nové kalové čerpadlo.

  

Pořízení dopravního prostředku pro JSHD Vrahovice

Statutární město Prostějov v roce 2022 získalo dotaci ve výši 300 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního Programu na podporu JSDH 2022, dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022.

Akce Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Vrahovice je realizována za finančního přispění Olomouckého kraje.


Městský hřbitov Prostějov – oprava zvonice

Statutární město Prostějov v roce 2022 získalo dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022, dotační titul Obnova kulturních památek. Akce Městský hřbitov Prostějov – oprava zvonice je realizována za finančního přispění Olomouckého kraje.

Za získané finanční prostředky budou realizovány na základě restaurátorského záměru opravy základní roviny soklu a zdiva, izolace konstrukcí a odvod vody. Dále budou řešeny opravy střešní konstrukce a oprava dřevěných prvků zvonice.


Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech a okolí Hvězdárny Prostějov

Statutární město Prostějov v roce 2021 realizuje akci – Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech a okolí Hvězdárny Prostějov. Akce je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje zProgramu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, dotační titul Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji, v částce 405 500,- Kč.

Akce bude realizována v období červenec – listopad 2021. Dojde k výstavbě hygienického zařízení – typizovaného sanitárního kontejneru opláštěného dřevěným obložením a jeho napojením na nové přípojky inženýrských sítí, včetně vybudování zpevněné plochy. Pro cyklisty zde vznikne první místo, kde si budou moci nabít elektrokolo, chvíli se zastavit, posedět, umýt si ruce či využít toaletu. A to vše v blízkosti turisticky významného místa – Hvězdárny.

Vybudování návštěvnického zázemí, které v lokalitě citelně chybí, výrazně zvýší atraktivitu a komfort návštěvníků a obyvatel města, zatraktivní danou lokalitu pro pěší i cykloturisty a zvýší potenciál pro pořádání kulturních a společenských akcí regionálního charakteru. 


Novostavba objektu Ekocentra Iris v Prostějově

Statutární město Prostějov získalo dotaci od Olomouckého kraje na novostavbu objektu, který bude sloužit potřebám Ekocentra IRIS. Původní objekt Husovo nám. 67 byl z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu zbourán.

Ekocentrum IRIS, provozované Regionálním sdružením Iris, dlouhodobě zajišťuje ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny. Budova bude sloužit pro realizaci výukových programů pro děti mateřských, základních a středních škol a i pro širokou veřejnost.

Olomoucký kraj finančně podpořil výstavbu objektu částkou 1,0 mil. Kč.


Rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty v Prostějově

V letošním roce se uskuteční rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty. Bude provedena modernizace jejího interiéru a zázemí bezprostředně přiléhajícího k tělocvičně, včetně veškerých technických a technologických prvků.

Rekonstruovaná tělocvična bude vedle školní výuky využívaná i k rekreačnímu a soutěžnímu sportu. Bude sloužit žákům základní školy, sportovním klubům a spolkům.

Rekonstrukci tělocvičny finančně podpořil Olomoucký kraj částkou téměř 755 tis. Kč v rámci Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021.


Dětské dopravní hřiště v Prostějově – obnova vybavení a úpravy prostor pro parkování

Město Prostějov získalo dotaci od Olomouckého kraje ve výši 164 tis. Kč na pořízení vybavení – koloběžek a šlapacích kár – a vybudování zastřešení pro uskladnění sportovního a hracího vybavení na Dětském dopravním hřišti v Prostějově.

Dětské dopravní hřiště je oblíbeným a hojně navštěvovaným sportovně vzdělávacím areálem. Vedle dopravní výchovy je v rámci dopravního hřiště pořádána řada různých akcí – soutěže, kroužky, letní příměstské tábory, akce pro veřejnost a další.


Podpora průvodcovských služeb TIC - 2021

Statutární město Prostějov v roce 2021 realizuje akci – Podpora průvodcovských služeb TIC. Akce je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji, v částce 20 tis. Kč.
Poskytnuté finanční prostředky budou použity na pokrytí osobních nákladů spojených se zaměstnáváním studentů. Poskytnutá dotace tak přímo podpoří rozšíření služeb turistického informačního centra nabízených o prázdninách.
Letos poprvé si turisté a obyvatelé města mohou projít novu trasu Prostějov židovský. Jde o okruh zaměřený na prostějovskou židovskou komunitu a vede od zámku, přes ulici Školní, nám. Svatopluka Čecha, ulice Demelovu, Křížkovského a končí u tzv. Špalíčku. Trasy s průvodcem doplňuje individuální okruh Po stopách Jano Köhlera.
I pro letošní léto jsou součástí průvodcovských okruhů prohlídky interiéru radnice, které se v loňském roce setkaly s velkým zájmem návštěvníků. Prohlídky radnice doplňují tradiční komentované prohlídky centra města, kostela Povýšení sv. Kříže a výstupu na věž. 
Turistickou sezónu budou symbolicky zahajovat 9. července 2021 a ukončovat 3. září 2021 Prohlídky s primátorem. Průvodcovská služba je realizována ve spolupráci se Střední odbornou školou podnikání a obchodu. Nedílnou součástí letošních turistických okruhů Prostějovem je i nedávno spuštěná aplikace Skryté příběhy.

Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež

Statutární město Prostějov získalo v roce 2020 dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na kofinancování projektu výstavby šaten zimního stadionu. Předmětem projektu je vybudování nového objektu šaten a sociálního zázemí pro zimní stadion v Prostějově. Navrhovaný objekt šaten je tvořen dvoupodlažní konstrukcí, která je v úrovni 1. NP propojená se stávající halou. Šatny budou sloužit především dětem a mládeži v oddílech ledního hokeje a krasobruslení a dále pak veřejnosti a školám. Vybudovány budou šatny sportovců i pro veřejnost, šatna trenérů a šatna rozhodčích a to vč. sociálního zázemí v 1. NP. Ve 2. NP bude vybudována tělocvična, místnosti pro nácvik střelby a posilovna.

Realizaci projektu Olomoucký kraj finančně podpořil částkou ve výši 2 000 000 Kč. Stavební práce budou ukončeny nejpozději v termínu do 30. 6. 2021.

Restaurování obrazů Jana Preislera „Sen dívky“ a „Sen jinocha“

Město Prostějov získalo dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 180 000,- Kč na restaurování obrazů Jana Preislera „Sen dívky“ a „Sen jinocha“. Dotace bude poskytnuta z Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020.

Restaurátorské práce provede ak. malíř Jan Knorr ještě v letošním roce. Po jejich ukončení budou obrazy opět umístěny a vystaveny v Muzeu a galerii v Prostějově.


Podpora průvodcovských služeb TIC

Město Prostějov v letošním roce realizuje akci – Podpora průvodcovských služeb TIC. Akce je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji, v částce 30 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky budou použity na pokrytí osobních nákladů spojených se zaměstnáváním studentů. Poskytnutá dotace tak přímo podpoří rozšíření služeb turistického informačního centra (dále jen TIC) nabízených o prázdninách.

TIC v Prostějově připravuje zcela nový prohlídkový okruh, který návštěvníkům otevře budovu prostějovské radnice. Prohlídková trasa bude zahrnovat zasedací místnosti, salonky nebo například galerii obřadní síně, tedy prostory, které běžně nejsou přístupné. Budova radnice se řadí mezi architektonické dominanty Prostějova a jako taková bude velkým lákadlem pro návštěvníky našeho města.

Cyklistická stezka v ulici J. Lady, Prostějov

Město Prostějov získalo dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši cca 586 tis. Kč na realizaci cyklistické stezky v ulici J. Lady. Dotace bude poskytnuta z Programu podpory výstavby a oprav cyklostezek 2020.

Jedná se o  chybějící úsek cyklostezky mezi okružními křižovatkami U Nové nemocnice a ul. Plumlovská. Cyklistická stezka bude smíšená, se společným provozem chodců a cyklistů, která vznikne stavební úpravou stávajících chodníků. Délka budovaného úseku stezky bude 309 metrů, základní šířka 3 metry-

Stavební práce budou zahájeny a ukončeny v r. 2020.

Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov

Statutární město Prostějov získalo dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 7 mil. Kč na vybudování tělocvičny u DDM Vápenice. Dotace je poskytnuta z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020.

Nová tělocvična bude vybudována jako přístavba ke stávajícímu objektu Domu dětí a mládeže. Oba objekty budou provozně a komunikačně propojeny. Hala bude sloužit především pro florbal, sálovou kopanou, volejbal a tenis a pro všeobecnou tělovýchovu.

Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky sportovních zařízení a jejich kapacit ve městě. Stavební práce by měly být ukončeny do konce r. 2020.

Cyklistická stezka Okružní - 3. úsek, Prostějov

Město Prostějov získalo v roce 2019 dotaci ve výši 591 508,- Kč na realizaci 3. úseku cyklistické stezky v ulici Okružní. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Jezdecká až po křižovatku s ulicí Lidická v délce 220 m. Povrch bude tvořen asfaltovým krytem. Stavební práce započnou v roce 2019 a tentýž rok budou i ukončeny. S realizací projektu bude také provedeno nové osvětlení jak cyklistické stezky, tak současně vybudovaného chodníku.

Rekonstrukce domu Knihařská 240/18, Prostějov

Z rozpočtu Olomouckého kraje bylo schváleno poskytnutí dotace na úhradu částí nákladů spojených s rekonstrukcí domu Knihařská 18 za účelem přeměny bytového domu na kancelářské prostory magistrátu. V rámci realizace stavebních úprav budou řešeny také opravy stávajících prvků a konstrukcí, které odkazují na původní historický původ domu. Snahou je tyto části zachovat a navrátit jim původní podobu vzhledem k tomu, že se jedná o objekt v městské památkové zóně. Jedná se především o vnější vzhled, tvořený fasádou, okny a střechou.
Z rozpočtu Olomouckého kraje bude na tyto úpravy uvolněna v roce 2019 dotace ve výši 150 000,- Kč.

Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště v Prostějově

Realizace projektu je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje, programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019. Výše dotace činí 827.000,- Kč.

Předmětem projektu je vybudování zázemí na dětském dopravním hřišti v Prostějově. Zázemí bude tvořeno dvěma sestavami kontejnerů, v rámci nichž budou umístěny šatny, sociální zázemí, dílna, půjčovna sportovního vybavení a skladovací prostory.
Dopravní hřiště je využíváno pro dopravní výuku dětí mateřských a žáků základních škol, současně je otevřeno i pro veřejnost. Vedle dopravní výchovy je v rámci areálu dopravního hřiště pořádána řada různých akcí pro děti, konají se zde např. kroužky pořádané Domem dětí a mládeže a letní příměstské tábory.

Rekonstrukce bazénu na ZŠ dr. Horáka v Prostějově

Předmětem projektu je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci bazénu a opravy střechy. V rámci rekonstrukce bazénu bude provedena výměna keramických obkladů stěn a keramické dlažby, nové obložení stěn a dna a schodů bazénu, úprava poškozené povrchové vrstvy betonu železobetonové konstrukce bazénu. Bude provedena nová elektroinstalace a osvětlení, výměna zařizovacích předmětů, baterií, ventilů, kohoutů, podlahových vpustí, osazení termostatických ventilů, úprava skimmeru, výměna výplní otvorů a další. V rámci rekonstrukce střechy dojde ke kompletnímu odstranění skladby střešního pláště vč. všech hydroizolační a tepelně izolačních vrstev a k odstranění železobetonových stropních panelů a ocelových střešních vazníků. Současně bude provedena nová vzduchotechnika.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje. Dotace je poskytnuta z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 ve výši 3.200.000,- Kč.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro sportovní aktivity (plavání) dětí a mládeže nejen z Prostějova ale i jeho okolí.


Letní scéna na nádvoří zámku

Město Prostějov v letošním roce (2019) realizuje akci – Letní scéna na nádvoří zámku. V rámci akce dojde k vybudování letní scény, tj. demontovatelného pódia s hledištěm, vč. potřebného zázemí, na nádvoří prostějovského zámku.

Akce je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje. Dotace je poskytnuta z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 v částce 800 tis. Kč.

Realizací projektu dojde k rozšíření infrastruktury pro cestovní ruch ve městě Prostějov. Rozšíří se nabídka kulturních akcí, pořádaných městem Prostějov, a zlepší se prostorové a kapacitní podmínky pro tyto akce. Tím se zvýší kulturní a společenská atraktivita města.

Rekonstrukce tribunky na velodromu

V rámci akce Rekonstrukce tribunky na velodromu, Kostelecká 4468/49, Prostějov, bude v letošním roce (2019), provedena rekonstrukce stávající tribunky, tj. její odstranění a vybudování tribunky nové. Dále bude pořízeno nové zábradlí, dojde k pořízení a uchycení plastových sedaček a k nezbytnému vyčištění svahu od náletových dřevin.

Akce je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje. Dotace je poskytnuta z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 v částce 500 tis. Kč.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění prostředí sportovního areálu a současně dojde i k zatraktivnění daného sportovního prostředí pro sportovní činnost ve městě Prostějově s krajským i celorepublikovým významem.


Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Prostějov - Vrahovice

Město Prostějov zahájilo v říjnu 2018 projekt rekonstrukce a dostavby požární zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů v místní části Vrahovice. Stávající prostory budou kompletně rekonstruovány, objekt bude zateplen a bude dostavbou rozšířen tak, aby prostorově vyhovoval současným požadavkům pro provoz jednotky požární ochrany ve stupni II.
Celkový rozpočet akce je stanoven na 9,4 mil. Kč vč. DPH. Realizace projektu bude ukončena v polovině roku 2019.

Akci finanční podpořil ze svého rozpočtu Olomoucký kraj částkou ve výši 450 000 Kč.


Cyklistická stezka v sídlišti Šárka, Prostějov

Realizací projektu bude vybudována cyklistická stezka v jižní a jihovýchodní části sídliště Šárka - podél ul. Okružní, dále podél protihlukové stěny komunikace R46 až k okružní křižovatce „U Rodenů“ (křížení silnic Dolní, Kralická a nájezdu na D46 ve směru na Vyškov). Cyklostezka je navržena v souběhu se stávajícím chodníkem – navazuje na síť cyklistických stezek v napojení na okružní křižovatku (Dolní, Kralická, Letecká). Délka cyklistické stezky je 596 m s průběžnou šířkou 2,5 m.

Celkové předpokládané náklady na realizaci této cyklostezky jsou 2,2 mil. Kč. Z rozpočtu Olomouckého kraje bude realizace projektu finančně podpořena dotací ve výši 1 mil. Kč.

Ukončení realizace projektu je plánováno v prosinci 2018.


Vybudování šatny a zázemí Střediska mládeže kopané

V rámci sportovního areálu Středisko mládeže a kopané na sídlišti E. Beneše bude v letošním roce (v r. 2018) vybudována nová šatna a zázemí pro sportovce. V prostoru stávající hromadné garáže hlavní budovy areálu budou provedeny stavební práce spočívající ve vestavbě nové šatny, sociálního zázemí a prostor určených pro regeneraci sportovců.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje. Dotace bude poskytnuta z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 ve výši 1.183.000,- Kč.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění zázemí fotbalového areálu a tréninkových podmínek pro sportovce.

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – ulice Plumlovská, Prostějov

Za podpory Olomouckého kraje bylo v letošním roce realizováno nasvětlení přechodů pro chodce komunikace II. třídy č. 150 v místě okružní křižovatky na ulici Plumlovská a v místě křižovatky na Jiráskově nám. v Prostějově. Prostřednictvím nasvětlení přechodů došlo v těchto lokalitách ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, a to zejména chodců.

Olomoucký kraj finančně podpořil vybudování osvětlení částkou cca 252 tis. Kč. Akce byla realizována zhotovitelem FCC Prostějov, s. r. o.


Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově

Cyklistická stezka se smíšeným provozem byla v ulici Letecká vybudována v období června až září 2016 za přispění dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 329,08 tis. Kč. Cyklostezka byla realizována od okružní křižovatky silnic Kralická a Dolní po již vybudovanou cyklistickou stezku ve směru na Bedihošť.

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu díky oddělení cyklistické dopravy od silniční motorové dopravy. Realizované opatření má pozitivní vliv na bezpečnost účastníků silničního provozu.

IMG 20160913 150846

Vybudování autobusových zastávek v Prostějově - Vrahovicích

Město Prostějov realizovalo v roce 2015 za podpory Olomouckého kraje vybudování autobusové zastávky v místní části Vrahovice Trpínky v ulici Čs. armádního sboru ve směru do Čechůvek. Realizací nástupního ostrůvku došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců - zejména cestujících MHD.

Olomoucký kraj finančně podpořil vybudování zastávek částkou cca 121 tis. Kč. Akci provedla společnost JAMASTAV MORAVIA a.s.

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov

Za podpory Olomouckého kraje bylo v roce 2015 realizováno nasvětlení přechodů pro chodce komunikací II. a III. třídy v místě ul. Žeranovská (křižovatka ul. Na hrázi) a ul. Brněnská v Prostějově. Prostřednictvím nasvětlení přechodů došlo ve vybraných lokalitách ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejm. chodců.

Olomoucký kraj finančně podpořil vybudování osvětlení částkou cca 181 tis. Kč. Akce byla realizována zhotovitelem Elektropráce Spáčil, s.r.o.


Olomoucký kraj finančně podpořil výstavbu cyklistické stezky Šmeralova – Anenská

Město Prostějov získalo z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci ve výši 1 995 tis. Kč na vybudování cyklistické stezky Šmeralova – Anenská.
Projektová žádost uspěla při hodnocení Komisí pro dopravu Olomouckého kraje a spolufinancování schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

Akce byla realizována firmou Skanska a. s. Vybudovaná cyklistická stezka v délce 714 m rozšířila a doplnila síť cyklistických stezek ve městě a navázala na již vybudovanou stezku pro cyklisty v Kolářových sadech.

Olomoucký kraj finančně podpoří výstavbu druhé etapy cyklistické stezky Dolní - Kralická

Město Prostějov získalo z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci ve výši 800 tis. Kč na vybudování druhé etapy cyklistické stezky Dolní – Kralická.
Projektová žádost uspěla při hodnocení Komisí pro dopravu Olomouckého kraje a spolufinancování projektu schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

Cyklistická stezka v délce cca 551 m naváže na již vybudovanou stezku v ulici Dolní. Realizací cyklistické stezky, která povede od kruhového objezdu „U Rodenů“, přes nadjezd nad železniční tratí až za kruhovou křižovatku na ul. Kralická, dojde k propojení CS Dolní a CS v ulici Kralická, které vede do průmyslové zóny.

Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice 

V červenci 2014 došlo za podpory Olomouckého kraje k vybudování 4 sloupů veřejného osvětlení na křižovatce mezi obcemi Čechůvky a Kralice na Hané. Dotace byla poskytnuta na realizaci dopravně inženýrských opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Olomoucký kraj finančně podpořil vybudování osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice částkou cca 195 tis. Kč. Akce byla realizována zhotovitelem EMKO elektromontáže, s.r.o.

Olomoucký kraj finančně podpoří výstavbu cyklistické stezky v ulici Jungmannova

V červenci 2012 byla zahájena stavba cyklistické stezky v ul. Jungmannova. Jedná se o úsek bezprostředně navazující na cyklistickou stezku vybudovanou v r. 2011 v úseku od rondelu na ul. Anglická po ul. Česká.

Součástí stavby bude rovněž řešení křížení cyklistické stezky a chodníku s komunikací a úprava křižovatky ulic Jungmannova a Riegrova z důvodu zajištění přehlednosti a bezpečnosti dopravy.

Na vybudování cyklistické stezky získalo město Prostějov dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 137 tis. Kč. Stavební práce provádí STRABAG a. s. a jejich ukončení se předpokládá v srpnu letošního roku.

Restaurování jižní fasády Zámku

V březnu 2012 byly zahájeny práce na obnově jižní fasády Zámku. Obnova se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje.

Jižní fasáda prostějovského zámku byla počátkem 20. století doplněna sgrafity Janko Köhlera. Nyní dochází k otlučení narušených omítek a provedení omítek nových, restaurování a provedení nových sgrafit, restaurování kamenných, truhlářských a zámečnických prvků. Je prováděna sanace vlhkosti zdiva a nátěr fasády.

Práce provádí R & G ZESTA, spol. s r. o. Ukončení prací se předpokládá v září 2012. Cena prací bude činit cca 4,0 mil. Kč.
Na restaurování jižní fasády Zámku je městu Prostějov poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, ve výši 300 tis. Kč.

Olomoucký kraj finančně podpoří výstavbu nové cyklistické stezky v ulici Bří Čapků

Město Prostějov získalo z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci ve výši 350 tis. Kč na vybudování cyklistické stezky v ulici Bří Čapků.

Projektová žádost uspěla při hodnocení Komisí pro dopravu Olomouckého kraje a spolufinancování projektu již schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

Nová cyklistická stezka o délce cca 150 m bude vedena mezi ulicí Sportovní a ulicí Tyršovou. Cyklostezka naváže na cyklistickou stezku vedoucí z Prostějova do Kostelce na Hané.


Zvyšování bezpečnosti dopravního provozu v Prostějově v roce 2011

Město Prostějov získalo dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci dopravně inženýrských opatření na pozemních komunikacích vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravního provozu.

Realizace projektu Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi v Prostějově byla podpořena částkou cca 400 tis. Kč a realizace projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká v Prostějově částkou cca 200 tis. Kč.

Na ul. Na Hrázi budou rozšířeny dva zálivy pro autobusy městské hromadné dopravy a mezi těmito zálivy bude nově vybudován přechod pro chodce se středovým ochranným ostrůvkem. Součástí bezpečnostních opatření bude i nové dopravní značení a osvětlení přechodu pro chodce.

Další přechod pro chodce bude vybudován v místě průchodu bytovým domem z ul. Palečkova. Přechod bude nasvětlen a označen svislým a vodorovným dopravním značením.


Bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích 2009

Město Prostějov realizovalo v roce 2009 tři projekty na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Projekty byly finančně podpořeny z prostředků Olomouckého kraje.

Záměrem projektů bylo zabezpečit zvýšenou bezpečnost účastníků silničního provozu v nejvíce frekventovaných a nehodových lokalitách.

Na ul. Dolní byly vybudovány 2 bezpečnostní dělící ostrůvky. Bezpečnost silničního provozu byla zvýšena rovněž na čtyřech přechodech pro chodce - přechod v blízkosti křižovatek ulic Plumlovská a Zahradní, přechod v těsné blízkosti křižovatek Vrahovická – Českobratrská, přechod před městským hřbitovem na ul. Brněnská a přechod před domem dětí a mládeže na ul. Vápenice. Použita byla specielní dopravní zařízení – poloportály s osvětlením a reflexními prvky, a rovněž zapuštěné LED diody ve vozovce. Na dalších dvou přechodech pro chodce - na křižovatce ulic Plumlovská a Březinova a křižovatce ul. Olomoucká - Šafaříkova (Lužická) – byly zapuštěné LED diody a návěstidla s osvětlením doplněna i dopravním značením.

Olomoucký kraj podpořil realizaci těchto opatření částkou cca 1,8 mil. Kč.

vapenice noc, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 18.7.2022 9:23:45 | přečteno 1250x | Jiří Třísko
load