Úvodní strana > Podnikatel > Průmyslové zóny > Historie rozvoje průmyslové zóny ve východní části města

Historie rozvoje průmyslové zóny ve východní části města

I. etapa rozvoje průmyslové zóny (severně od ulice Kralická - sektory A-C):

Město Prostějov zajišťovalo od roku 1998 přípravu a realizaci průmyslové zóny na východní straně Prostějova v prostoru nad Kralickou ulicí. Plocha rozšiřované průmyslové zóny byla vymezena železniční tratí a tokem říček Hloučely a Valové. Rozkládá se na katastrálním území města Prostějova a obce Kralic na Hané. Průmyslová zóna je určena pro rozvoj průmyslové výroby, skladového hospodářství, řemesel a dalších ekonomických aktivit a umožňuje zavlečkování. Účelem rozšíření a zainvestování průmyslové zóny bylo především přilákat další investory a vytvořit tak další volná pracovní místa.

V roce 1999 byl pořízen Generel průmyslové zóny, kterým byla rozšířena a rozdělena průmyslová zóna na 6 sektorů podle těchto kritérií: umístění budoucí průmyslové komunikace, vlastnictví jednotlivých pozemků a možného využití. Každý sektor se skládal z několika pozemků, ale investor nemusel projevit zájem o celou rozlohu sektoru.

Rozšíření průmyslové zóny se plánovalo realizovat ve 2 částech. V první části byly zainvestovány sektory A, B a C o celkové výměře 27,55 ha, realizace výstavby technické infrastruktury byla dokončena v polovině roku 2001 – výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace. Celkové náklady na zainvestování včetně projektových dokumentací činily cca 15 mil. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v letech 2000-2001 činily 8 mil. Kč (v roce 2000 ve výši 3 500 tis. Kč, v roce 2001 ve výši 4 500 tis. Kč). Příjem dotací byl vázán podpisem Závazných Podmínek čerpání účelově vynaložených prostředků státního rozpočtu, ve kterých je mimo jiných podmínek uvedena povinnost obce po dobu 5 let od dokončení stavby (inž. sítí a komunikace) umisťovat na území průmyslové zóny pouze stanovená odvětví zpracovatelského průmyslu. Dále podmínky specifikovaly přípustné investiční záměry a nepřípustné. Těmi nepřípustnými nebyly investiční záměry v odvětvích zpracovatelského průmyslu zaměřených na prvotní zpracování surovin a ekonomické činnosti jiného než zpracovatelského průmyslu (mimo jiné stavební dvory, betonárky a obalovny štěrků, velkokapacitní dopravní základny, sklady, obchodní střediska, údržba atd.).O pozemky projevili zájem investoři především z oblasti logistiky, proto rada města rozhodla v roce 2003 vrátit dotace do státního rozpočtu.

V jižní části průmyslové zóny pod sektorem A byla naplánována stavba centrálního parkoviště včetně zřízení chodníku pro pěší a cyklistické stezky. Centrální parkoviště mohlo být využíváno také pro dálkovou dopravu. Stavba se zatím nerealizovala, investoři řeší parkování uvnitř nových areálů.


Fotografie průmyslové zóny (sektory A-C) po zainvestování v roce 2001

PZ 2001

II. etapa rozvoje průmyslové zóny (severně od ulice Kralická - sektory D-F):

Ve II. etapě měly být zainvestovány další pozemky sektorů D, E a F (na základě zpracované studie), které však byly zařazeny do záplavového území řeky Hloučely (území stoleté vody). Z tohoto důvodu nebude toto území určeno pro rozvoj podnikatelských aktivit, ale jeho funkční využití na katastrálním území Prostějova bylo přehodnoceno na plochy rekreace na plochách přírodního charakteru.
 
V roce 2003 se výstavbou okružní křižovatky na ul. Kralická zkvalitnil dopravní přístup do zóny. Olomoucký kraj v rámci rekonstrukce komunikace II/150, kterou realizoval v listopadu 2005, provedl i úpravu komunikace na ul. Kralická (např. nový povrch vozovky).

Vyznačení sektorů dle Generelu z roku 1999

Sektory


III. etapa rozvoje průmyslové zóny (jižně od ulice Kralická - sektor G):

Po schválení I. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov v roce 2002 bylo pro výrobní aktivity schválena lokalita mezi ul. Kralická a Kojetínská – sektor G s funkčním využitím především pro výrobní aktivity a skladování.

V první části přípravy bylo naplánováno řešit území o výměře cca 20,8 ha, v rámci dalších etap s možností rozšíření až na celkových cca 40 ha po výkupu pozemků od soukromých vlastníků. V rámci příprav tohoto území bylo zajištění výkupu pozemků např. od ČR – Pozemkového fondu a od společnosti RESTA v.o.s. (jednalo se o centrální pozemky sektoru G) a od soukromého majitele.

Na základě usnesení rady města byla v roce 2004 zpracována studie „Stavba průmyslové komunikace včetně inženýrských sítí v sektoru G průmyslové zóny ul. Kralická v Prostějově“. Součástí studie byly průzkumné práce, zaměření, návrh prostorového uspořádání území). Během zpracovávání studie se konaly výrobní výbory a z předložených 4 variant řešení zainvestování byla vybrána varianta, která byla následně rozpracována do projektové dokumentace pro územní řízení.

Projektová dokumentace řešila výstavbu páteřní komunikace propojující ul. Kralickou s ul. Kojetínskou. Podél této komunikace byla navržena integrovaná stezka pro cyklisty a chodník a dále zelený pás s uložením inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení a autobusová zastávka MHD. Projekt rovněž navrhl výstavbu nového mostního objektu, úpravu stávajícího mostu v ul. U Spalovny a úpravu křižovatek, rekonstrukci ul. U Spalovny včetně výstavby chodníku a další autobusové zastávky MHD a také rekonstrukci části Mlýnského náhonu na katastrálním území města Prostějova i městyse Kralice na Hané.

Počátkem roku 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí na zajištění dopravního napojení a výstavbu inženýrských sítí (využití nově vybudované přístupové komunikace a inž. sítí pro sektory severně od ul. Kralická) a ke konci roku 2005 po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bylo vydáno stavební povolení na zainvestování sektoru G. Od roku 2006 probíhala realizace výstavby navržených staveb a úprav, která byla zajišťována odborem výstavby MěÚ (nyní Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova). V roce 2006 se proinvestovalo cca 35 mil. Kč z rozpočtu města, stavba byla v prosinci 2006 kolaudována.

Fotografie sektoru G v roce 2005

PZVytvořeno 21.1.2019 14:40:07 | přečteno 1430x | Ing. Jitka Vystavělová
load