Úvodní strana > Podnikatel > Průmyslové zóny > Základní informace o průmyslové zóně

Základní informace o průmyslové zóně

Základní informace o průmyslové zóně a investorech PZ severně od ul. Kralická:
Inženýrské sítě pro průmyslovou zónu na ul. Kralická:

 • Město Prostějov průmyslovou zónu v roce 2001 kompletně zainvestovalo a vybavilo přístupovou komunikací v délce 530 m, veškeré inženýrské sítě byly umístěny podél komunikace
 • plocha stávající průmyslové zóny - celková výměra 27,5 ha
 • pozemky v průmyslové zóně byly rozděleny na sektory (mezi sektorem A a B vede přístupová průmyslová komunikace)
 • vodovod – DN 150
 • splašková kanalizace – DN 800
 • dešťová kanalizace – DN 300 –700
 • plynovod – středotlaký plynovod DN 225
 • elektřina – v zóně je vedena trasa VN, v souběhu s komunikací
 • investoři si zajišťovali na své náklady archeologický výzkum a vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Sektor A:

 • obsahuje pozemky o celkové výměře 15,43 ha, které byly v majetku města Prostějova, navazuje na pozemky fy Toray Textiles Central Europe s.r.o.
 • v roce 2003 město Prostějov prodalo pozemky o výměře 6,5 ha společnosti HOPI s.r.o., která realizovala výstavbu logistického centra se zaměřením převážně na potravinářský průmysl, dne 15.6.2004 bylo logistické centrum otevřeno.
 • plocha o výměře cca 8 ha v severní části sektoru A byla v roce 2017 schválena pro realizaci záměru společnosti Železárny – Annahütte, spol. s r.o., tato společnost nakonec pozemky vrátila zpět a lokalitu získala společnost DGPack  zabývající se výrobou flexibilních obalů (dceřinný závod firmy DANAFLEX - největší výrobce obalů v Rusku).  Od roku 2018 hledá spolupracovníky pro rozvoj nového závodu.

Sektory B a C:

 • pozemky mají celkovou výměru cca 12 ha.
 • na ploše cca 1,3 ha byla realizována stavba technologického centra společnosti MICOS spol. s r.o. (bylo schváleno na zastupitelstvu města dne 26. 4. 2005).
 • východně od tohoto centra bylo vybudováno DEPO České pošty s.p.
 • o plochu cca 2,9 ha v těchto sektorech projevil zájem německý investor – společnost Windmöller & Hölscher, který zde vybudoval závod na montáž strojů vyrábějících obalový materiál (igelitové tašky, umělohmotné folie, papírové obaly atd.). Tento investor přilákal do zóny dalšího zájemce o podnikání v Prostějově - společnost DGPack
 • zbývající území severní části sektoru (cca další 3 ha), získala postupně rovněž společnost Windmöller & Hölscher, která úspěšně buduje nové haly a rozšiřuje svůj podnikatelský záměr v Prostějově v oblasti strojírenství.
 • v roce 2003 byla na části sektoru B dokončena výstavba areálu společnosti BUDERUS Tepelná technika Praha spol. s r.o. - školící, zásobovací a předváděcí středisko tepelné techniky (v únoru 2003 podali návrh na umístění stavby, v říjnu byla stavba dokončena).
 • v březnu 2005 byla kolaudována stavba haly na skladování částí garážových vrat značky DOCO, která byla vybudována na ploše cca 1 ha za společností BUDERUS. Holandský investor založil v ČR společnost DOCO International s.r.o.
 • v roce 2005 byla podepsána kupní smlouva na prodej pozemků o rozloze cca 2 ha v tomto sektoru pro SPEDITION FEICO, spol. s r.o., od poloviny roku 2005 byla zahájena výstavba areálu, která byla v roce 2005 dokončena.


PZ jižně od ul. Kralická - sektor G:
Inženýrské sítě pro průmyslovou zónu – sektor G:

 • Komunikace – šíře 7,5 m, integrovaná cyklostezka šíře 3 m, zelený pás s uložením sítí 1,5 m. Zatížení nápravy – Qk = 100 kN, páteřní komunikace – délka 642 m, boční větev – 227 m
 • Položeno potrubí pro využití průmyslové vody (průmyslový vodovod) – DN 150 mm, nebyly vybudovány studny a další objekty (přečerpávací stanice, násoskový systém)
 • Splašková kanalizace – stávající stoka „X“ DN 1200 mm, z obou stran podél komunikací možnost napojení, na boční větev byla vybudována nová jednotná kanalizace DN 300 mm (i pro odvod dešťových vod), opět možnost napojení z obou stran komunikace
 • Dešťová kanalizace – je vedena podél páteřní komunikace, od ul Kojetínská je v dimenzi DN 300 mm, dále pokračuje jako DN 400 mm a od boční větve pokračuje jako DN 500 mm, slouží pouze pro odvedení vod z komunikace
 • Plyn –STL– od ul. Kojetínská vede podél páteřní komunikace DN 200 mm a na boční větev je vybudována DN 160 mm
 • Pitná voda – vedení podél páteřní komunikace DN 150 mm s požárními hydranty DN 180 mm
 • Veřejné osvětlení – podél komunikací po 30 m umístěna svítidla
 • Rozvody elektřiny – dle požadavků zákazníka zajistí E.ON ČR.

Sektor G:

 • lokalita mezi ul. Kralická a Kojetínská, v I. etapě přípravy území zahrnuje plochu o výměře cca 21 ha s možností rozšíření až na cca 40 ha po výkupu pozemků od soukromých vlastníků.
 • funkční využití především pro výrobní aktivity a skladování.
 • investor si zajišťuje na své náklady archeologický výzkum a vynětí ze zemědělského půdního fondu.
 • na konci roku 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí na zajištění dopravního napojení a výstavbu inženýrských sítí včetně integrované stezky a autobusových zastávek (využití nově vybudované přístupové komunikace a inž. sítí pro sektory severně od ul. Kralická), v prosinci 2005 bylo vydáno stavební povolení na všechny stavební objekty dle zpracované projektové dokumentace a od r. 2006 probíhala realizace výstavby, stavba byla kolaudována v prosinci 2006.
 • pozemky tohoto sektoru o výměře cca 13,3 ha prodalo město Prostějov v únoru 2005 společnost Mubea IT Spring Wire s.r.o. za účelem výstavby nového výrobního areálu na výrobu vstupního materiálu stabilizátorů a pružin pro automobilový průmysl, které vyrábí společnost MUBEA – HZP s.r.o. se sídlem Dolní 100 v Prostějově, na podzim 2005 byla zahájena výstavba, 2006 dokončena.
 • Zastupitelstvo města dne 29.9.2005 schválilo prodej 1,5 ha prostějovské společnosti GALVA s.r.o. , byla uzavřena kupní smlouva. Nyní je plocha v majetku společnosti MUBEA.
 • V roce 2007 a 2008 byly prodány pozemky o celkové rozloze 7,3 ha společnosti Modřanská potrubní, a.s., za účelem výstavby výrobního areálu s montážní halou pro výrobu lehké prefabrikace a skladu hutního materiálu. Záměr se nerealizoval, pozemky nyní využívá ke svému rozvoji společnosti MUBEA.
 • Se společností DULWICH TRADE, a.s. byla v dubnu 2009 uzavřena směnná smlouva, kterou byly do vlastnictví této společnosti převedeny pozemky o výměře 3 ha za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny.
 • Stejný podnikatelský záměr realizovala v roce 2010 společnost SOLARIS Tech s.r.o., která získala od města pozemky o rozloze cca 3 ha v severní části sektoru G.
 • V roce 2012 byl zrealizován záměr společnosti Gama Investment a.s. na výrobu, distribuci a dodávky elektrické energie (na ploše cca 1,5 ha, která byla v majetku města, zbývající pozemky získala od jiných vlastníků).
 • V nejzápadnější části sektoru G na ploše 0,75 ha bylo v roce 2010 vybudováno školicí středisko a skladové prostory pro zdravotnický materiál společnosti Martek Medical, a.s.
 • Od roku 2012 byl spuštěn provoz ve výrobním areálu společnosti Saint Gobain Weber Terranova a.s., která se na ploše cca 3 ha zabývá výrobou omítkových směsí.

Inženýrské sítě pro průmyslovou zónu – sektor G:

 • Komunikace – šíře 7,5 m, integrovaná cyklostezka šíře 3 m, zelený pás s uložením sítí 1,5 m. Zatížení nápravy – Qk = 100 kN, páteřní komunikace – délka 642 m, boční větev – 227 m
 • Položeno potrubí pro využití průmyslové vody (průmyslový vodovod) – DN 150 mm, nebyly vybudovány studny a další objekty (přečerpávací stanice, násoskový systém)
 • Splašková kanalizace – stávající stoka „X“ DN 1200 mm, z obou stran podél komunikací možnost napojení, na boční větev byla vybudována nová jednotná kanalizace DN 300 mm (i pro odvod dešťových vod), opět možnost napojení z obou stran komunikace
 • Dešťová kanalizace – je vedena podél páteřní komunikace, od ul Kojetínská je v dimenzi DN 300 mm, dále pokračuje jako DN 400 mm a od boční větve pokračuje jako DN 500 mm, slouží pouze pro odvedení vod z komunikace
 • Plyn –STL– od ul. Kojetínská vede podél páteřní komunikace DN 200 mm a na boční větev je vybudována DN 160 mm
 • Pitná voda – vedení podél páteřní komunikace DN 150 mm s požárními hydranty DN 180 mm
 • Veřejné osvětlení – podél komunikací po 30 m umístěna svítidla
 • Rozvody elektřiny – dle požadavků zákazníka zajistí E.ON ČR.
Vytvořeno 4.3.2015 8:06:57 - aktualizováno 22.1.2019 8:28:44 | přečteno 2376x | Ing. Jitka Vystavělová
load