Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rating města Prostějova > Přehodnocení CRA Ratingu v roce 2003

Přehodnocení CRA Ratingu v roce 2003

CRA
RATING
Agency

1.gif

A Moody´s Investors Service affiliate

Washingtonova 17 110 00 Praha 1, Fax/Tel: 420 224 222 929

Věc: Oznámení o přehodnocení CRA Ratingu

Vážený pane starosto,

dle dohody o vypracování CRA Ratingu města Prostějov Vám oznamujeme výsledné hodnocení, které CRA Rating Agency, a.s., udělila městu Prostějov dne 15. prosince 2003.

O konečném hodnocení rozhodl ratingový výbor na základě posouzení minulých a současných výsledků města a zvážení rizik ovlivňujících budoucí hospodaření.

Hodnocení, které jsme udělili městu Prostějov, charakterizuje město z hlediska mezinárodního ratingu jako „nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika". Z hlediska lokálního pak městu byla potvrzena druhá nejvyšší známka, která město Prostějov řadí mezi skupinu subjektů, které jsou „velmi kvalitní, s vysokou schopností splácet své závazky, a u nichž existuje pouze mírné budoucí riziko v delším časovém horizontu". Z krátkodobého pohledu pak město Prostějov opět dosáhlo hodnocení na nejvyšší možné úrovni.

Důvody, které nás vedly k udělení tohoto vysokého hodnocení je stávající hospodářská situace v regionu, výborné hospodářské výsledky města v minulosti i současnosti, zdravá struktura financování provozu a investičních akcí s minimálním využitím cizích zdrojů i aktuální výše volných finančních prostředků. Rovněž jsme posoudili dopad reformy veřejné správy na příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu města.

Vysoké hodnocení bylo městu potvrzeno za předpokladu, že do budoucna bude město vynakládat své prostředky na investiční akce přispívající k jeho rozvoji a zároveň neohrožující stabilitu jeho hospodaření.

Dovolte mi, abych Vám poblahopřál k výbornému výsledku, kterého dosáhloměsto Prostějov v ratingovém hodnocení.

S pozdravem


Ing. Tomáš Lněnička v.r.

senior analytik
CRA Rating Agency
CRA
RATING
Agency
A Moody´s Investors Service affiliate

Ing. Tomáš Lněnička v.r.

Ing. Petr Vinš, PhD. v.r.

senior analytik CRA Rating Agency, a. s.

výkonný ředitel CRA Rating Agency, a. s

cz P-1 krátkodobý CRA Rating: velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti
A- dlouhodobý mezinárodní CRA Rating: nadprůměrný se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou mírou rizika
cz Aa+ dlouhodobý lokální CRA Rating: velmi kvalitní subjekty s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu.

1.gif

Přehodnotili jsme minulé a současné hospodaření města Prostějova. S ohledem na nízkou míru využití cizích zdrojů, ochotu dostát řádně a včas svým finančním závazkům a s přihlédnutím k vysoké finanční rezervě města,potvrzuje CRA Rating Agency, a.s., městu Prostějov krátkodobý CRA Rating na úrovni

cz P-1

Zhodnotili jsme stávající hospodářskou situaci města, dosavadní trend hospodárného nakládání s finančními prostředky, financování investičních akcí s minimálním využitím cizích zdrojů a rovněž jsme posoudili dopady reformy veřejné správy na příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu města. Za předpokladu pokračování nastaveného směru hospodaření města a udržením provozních výsledků minulých let potvrzuje CRA Rating Agency, a.s. městu Prostějov dlouhodobý CRA Rating na úrovni

A-

a dlouhodobý lokální CRA Rating

cz Aa+

Zkratky:

Vytvořeno 26.3.2014 13:18:43 | přečteno 498x | Richard Sedlák
load