Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rating města Prostějova > Rating města Prostějova za rok 2002

Rating města Prostějova za rok 2002

CRA
RATING
Agency

1.gif

A Moody´s Investors Service affiliate

Washingtonova 17 110 00 Praha l, Fax/Tel: 420 224 222 929

Věc: Oznámení o přehodnocení CRA Ratingu

Vážený pane starosto,

dle dohody o přehodnocení CRA Ratingu města Prostějov Vám oznamujeme výsledné hodnocení, které CRA Rating Agency, a.s., udělila městu Prostějov dne 15. listopadu 2002.

Díky zvýšení hodnocení celé republiky bylo mezinárodní hodnocení města Prostějova zvýšeno o jeden stupeň v porovnání s předchozím hodnocením a město je tak řazeno mezi „nadprůměrné subjekty se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika". Město Prostějov tak získalo hodnocení, které je z dlouhodobého mezinárodního pohledu na třetí nejvyšší možné úrovni v ČR. Město Prostějov se opětovně nachází v nejvyšším, tj. investičním pásmu hodnocených českých subjektů. Z hlediska lokálního pak městu byla potvrzena druhá nejvyšší známka, která město Prostějov řadí mezi skupinu subjektů, které jsou „velmi kvalitní, s vysokou schopností splácet své závazky, a u nichž existuje pouze mírné budoucí riziko v delším časovém horizontu". Z krátkodobého pohledu pak město Prostějov opět dosáhlo hodnocení na nejvyšší možné úrovni.

Důvody, které nás vedly k tomu, abychom městu Prostějov udělili toto vysoké hodnocení, jsou výborné výsledky ve stávajícím hospodaření města, zdravé financování provozu a investic s využitím volných disponibilních prostředků a s minimálně využívanými cizími zdroji, jejichž využití město neplánuje ani do budoucna. Dle našeho názoru umožňuje dosavadní opatrné a hospodárné nakládání s finančními prostředky udržet do budoucna finanční stabilitu města.

Vysoké hodnocení bylo městu potvrzeno za předpokladu, že do budoucna bude město vynakládat své prostředky na investiční akce přispívající k jeho rozvoji a zároveň neohrožující stabilitu jeho hospodaření.

Po detailním zpracování a kontrole Vám koncem měsíce zašleme ke korekturám aktualizovanou analýzu města Prostějova.

Dovolte mi poblahopřát Vám k výbornému výsledku, kterého město Prostějov dosáhlo.

S pozdravem a přáním hezkého dne

2.gif
Klára Grammetbauerová
senior analytik
CRA Rating Agency

CRA
RATING
Agency

1.gif

A Moody´s Investors Service affiliate

Přehodnotili jsme minulé a současné hospodaření města Prostějova zejména s ohledem na jeho schopnost a ochotu dostát řádně a včas všem svým finančním závazkům. Vzhledem k nízké míře využívaných cizích zdrojů a k aktuálnímu stavu finančních prostředků města potvrzuje CRA Rating Agency, a.s., městu Prostějov krátkodobý CRA Rating na úrovni

cz P-l

Posoudili jsme dosavadní trend v hospodaření města Prostějova za předpokladu dlouhodobého udrženi současného hospodárného způsobu nakládání s finančními prostředky. Zhodnotili jsme očekávaný budoucí vývoj a celkovou dlouhodobou schopnost dostát řádně a včas všem svým závazkům. Vzhledem k dostatečné finanční rezervě města zajišťující možnost dalšího rozvoje, prakticky nulovému zadlužení, zdravé struktuře financování provozu města a ekonomické situaci v regionu zvyšuje CRA Rating Agency, a. s., městu Prostějov dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úroveň

A-

a potvrzuje dlouhodobý lokální CRA Rating

cz Aa+

V Praze dne l5. 11. 2002

Klára Grammetbauerová v.r.

Petr Vinš v.r.

senior analytik CRA Rating Agency, a. s.

předseda představenstva CRA Rating Agency, a. s

Zkratky:

cz P-1 krátkodobý CRA Rating: velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti
A- dlouhodobý mezinárodní CRA Rating: nadprůměrný se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou mírou rizika
cz Aa+ dlouhodobý lokální CRA Rating: velmi kvalitní subjekty s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu.
Vytvořeno 26.3.2014 13:18:57 | přečteno 528x | Richard Sedlák
load